Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 171

Решение № 171

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 171

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет предоставя ПИ № 171730 – нива с площ 1,349 дка, ІV кат., м. „Ръта” по КВС на землище с. Хотница, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 5115/09.02.2012 г., който с дял VІІ, т. 4 по Договор за доброволна делба № 2034, том 11, рег.№ 12467/13.08.2004 на нотариус Татяна Братванова, е отреден в собственост на Здравка Светославова Вълкова.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ