Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 172

Решение № 172

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Беляковец и предоставянето им на земеделски производители – животновъди.

 

РЕШЕНИЕ № 172

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет:

 

1. Предоставя за индивидуално ползване, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, общински мери и пасища в землището на с. Беляковец, общ. Велико Търново, от имотите определени с Решение № 831-2/18.02.2010 г. на Великотърновски Общински съвет, на следния животновъд:

1.1. ЗП – ХРИСТО ИВАНОВ РУСЕВ – ЕГН 8404181400, с постоянен адрес с. Беляковец, общ. В. Търново, Заявление вх. № 94-ХХ-64/06.03.2012 г., притежаващ съгласно Декларация от 06.03.2012 г. ЕРД над 24 месеца – 13 броя, ЕРД от 8 до 24 месеца– 4 броя – предоставят се за ползване 274,762 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000149 с площ 274,762 дка по КВС на с. Беляковец, с АОС № 5175/12.03.2012 г. за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 962,00 лв.

 

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договори със земеделските производители по т. 1, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

 

3. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

3.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

3.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

3.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

3.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

3.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

3.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

3.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

3.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ