Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 173

Решение № 173

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 173

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

 

1. Поземлен имот № 250.35 по ПНИ на землище с. Пчелище, местност „Къпиновски манастир”, частна общинска собственост, представляващ друг вид земеделска земя с площ 2,385 дка, VІ категория, актуван с АОС № 4911/05.07.2011 г.

2. Поземлен имот № 250.37 по ПНИ на землище с. Пчелище, местност „Къпиновски манастир”, частна общинска собственост, представляващ друг вид трайно насаждение с площ 0,999 дка, VІ категория, актуван с АОС № 4912/05.07.2011 г.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 96 ал.1 от НРПУРОИ, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот № 250.35 по ПНИ на землище с. Пчелище, местност „Къпиновски манастир”, частна общинска собственост, представляващ друг вид земеделска земя с площ 2,385 дка, VІ категория, актуван с АОС № 4911/05.07.2011 г.

2. Поземлен имот № 250.37 по ПНИ на землище с. Пчелище, местност „Къпиновски манастир”, частна общинска собственост, представляващ друг вид трайно насаждение с площ 0,999 дка, VІ категория, актуван с АОС № 4912/05.07.2011 г.

 

ІІІ. Определя начални тръжни цени, въз основа на оценки, изготвени от оценители, регистрирани по ЗНО, както следва:

1. За поземлен имот № 250.35 – в размер на 729 (седемстотин двадесет и девет) лева без ДДС.

2. За поземлен имот № 250.37 – в размер на 434 (четиристотин тридесет и четири) лева без ДДС.

 

ІV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

V. 30 % от прихода да постъпи целево в с. Пчелище.

 

ВЯРНО:                                                                 

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ