Начало Заседания Протоколи Протокол № 16 от 29.03.2012 г.

 ПРОТОКОЛ № 16

 

от шестнадесетото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 29.03.2012 г. от 09.15 часа в залата на Община Велико Търново.

Присъстват 36 общински съветника. Отсъства г-н Любен Велчев

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който обяви проекта за дневен ред.

 

1. Приемане на Наредба за реда и спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в обхвата на урбанизираната територия на община Велико Търново, Вх. № 568/16.03.2012 и вх. № 567/16.03.2012 г.

2. Приемане на Правилник за организацията и управлението на дейността на Общинско предприятие „Горско стопанство“ гр. В. Търново, Вх. № 553/15.03.2012 г.

3. Проект за Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново, Вх. №484/21.02.2012 г.

4. Включване на Община Велико Търново в инициативата „Общината – приятел на детето“, Вх. № 520/06.03.2012 г.

5. Постъпило искане от Председатели на спортни клубове в гр. Велико Търново за откриване на Спортно училище в гр. В. Търново, Вх. № 549/15.03.2012 г.

6. Промяна в Приложение № 2, съгласно т. 8 от Решение №101/16.02.2012 г., Вх. № 483/21.02.2012 г.

7. Промяна в Приложение №16 от Решение №101/16.02.2012 година на Великотърновски общински съвет, Вх. № 554/16.03.2012 г.

8. Ползване на Овърдрафт кредит за нуждите на „Център за кожно – венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД, 100 % общинска собственост, Вх. № 562/16.03.2012 г.

9. Приемане на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Велико Търново 2012 – 2015 г., Вх. № 569/19.03.2012 г.

10. Приемане на План за действие през 2012 година в изпълнение на Стратегията на Община Велико Търново за подобряване на психичното здраве /2009-2012 г./, Вх. № 564/16.03.2012 г.

11. Приемане на Отчет за дейността ОбСНВ Велико Търново за 2011 г. и План за действие за 2012 г. в изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите 2009-2012 г., Вх. № 563/16.03.2012 г.

12. Приемане на Информация за дейността по Програма СИНДИ и Детската компонента „ Здрави деца в здрави семейства“ през 2011 година и Финансов план за дейности по Програма СИНДИ и Детската компонента „Здрави деца в здрави семейства“ през 2012 година, Вх. № 565/16.03.2012 г.

13. Питане от Мариян Кенаров, Вх. № 493/21.02.2012 г.

14. Питане на Николай Илчев, Вх. № 516/05.03.2012 г.

15. Питане от Мариана Бояджиева и Валентин Ламбев, Вх. № 527/07.03.2012 г.

16. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и начин на приватизация на обект: „Бетонов център“, представляващ обособена част от „Инвестрой-92“ ЕООД – Велико Търново, Вх. № 575/20.03.2012 г.

17. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в с. Пчелище и с. Войнежа, Вх. № 576/20.03.2012 г.

18. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в с. Никюп, с. Дичин и с. Русаля, Вх. № 577/20.03.2012 г.

19. Приемане на начална цена и начин за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ: „УПИ I от кв. 11 по плана на с. Беляковец, заедно с построена в него сграда /бивше училище/“ – собственост на Община Велико Търново, Вх. № 578/20.03.2012 г.

20. Прекратяване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ УПИ II от кв. 329-А /част от бивш Търновски Воеводски хан/ на ул. „Христо Иванов Воеводата“, гр. В. Търново, Вх. № 579/20.03.2012 г., Вх. № 547/14.03.2012 г.

21.Приемане на списък за 2012 г. на общинските жилища по предназначените, брой, вид и местонахождение, Вх. № 574/20.03.2012 г.

22. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. № 537/12.03.2012 г.

23. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 572/19.03.2012 г.

24. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 557/16.03.2012 г.

25. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 560/16.03.2012 г.

26. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 561/16.03.2012 г.

27. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 535/09.03.2012 г.

28. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 573/19.03.2012 г.

29. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 536/09.03.2012 г.

30. Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново, Вх. № 502/27.02.2012 г.

31. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Беляковец и представянето им на земеделски производители-животновъди., Вх. № 559/16.03.2012 г.

32. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, Вх. № 556/16.03.2012 г.

33. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост, Вх. № 558/16.03.2012 г.

34. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 00583.160.37, по плана на новообразуваните имоти на територията по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Странжа“, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за жилищни нужди“, план-схеми за водоснабдяване и електрификация км ПУП, Вх. № 552/15.03.2012 г.

35. Преписка с Вх. № 02-11/19.05.2011 г. за опрощаване на дължими държавни взимания на лицето Росица Иванова Живкова с адрес общ. Велико Търново, с. Беляковец, Вх. № 499/23.02.2012 г.

36. Преписка с Вх. № 02-36/28.12.2011 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Маринела Хариева Филипова, Вх. № 534/09.03.2012 г.

 

Председателят на ОбС даде думата на общинските съветници за изказвания по дневния ред.

 

Г-н ДЕЯН ХАДЖИЙСКИ: Предвид това, че Наредбата за паркиране трябва да се разгледа по-обстойно, предлагам точка 1 да мине като точка „последна” в дневния ред.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Моето изказване е обратното на това, което предложи г-н Хаджийски. Има си протокол, който няма как да бъде нарушен: наредбите, нормативните актове и програмите задължително се разглеждат в началото на дневния ред. Не мисля, че трябва да създаваме парадокси и прецеденти в нашата работа. Категорично се противопоставям на това предложение.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Аз предлагам компромисно решение: точка 1 да бъде относно предложението на председателя на ОбС и да чуем неговите мотиви за Царевград Търновград.

Предложението на г-н Хаджийски беше подложено на гласувано и прието с 28 „за”, 5 „против”, 2 „въздържали се”.

Предложението на г-н Тюфекчиев беше подложено на гласувано и отхвърлено с 2 „за”, 17 „против”, 8 „въздържали се”.

Целият дневен ред, с приетата промяна, беше поставен на гласуване и приет с 29 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на Правилник за организацията и управлението на дейността на Общинско предприятие „Горско стопанство“ гр. В. Търново, Вх. № 553/15.03.2012 г.

2. Проект за Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново, Вх. №484/21.02.2012 г.

3. Включване на Община Велико Търново в инициативата „Общината – приятел на детето“, Вх. № 520/06.03.2012 г.

4. Постъпило искане от Председатели на спортни клубове в гр. Велико Търново за откриване на Спортно училище в гр. В. Търново, Вх. № 549/15.03.2012 г.

5. Промяна в Приложение № 2, съгласно т. 8 от Решение №101/16.02.2012 г., Вх. № 483/21.02.2012 г.

6. Промяна в Приложение №16 от Решение №101/16.02.2012 година на Великотърновски общински съвет, Вх. № 554/16.03.2012 г.

7. Ползване на Овърдрафт кредит за нуждите на „Център за кожно – венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД, 100 % общинска собственост, Вх. № 562/16.03.2012 г.

8. Приемане на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Велико Търново 2012 – 2015 г., Вх. № 569/19.03.2012 г.

9. Приемане на План за действие през 2012 година в изпълнение на Стратегията на Община Велико Търново за подобряване на психичното здраве /2009-2012 г./, Вх. № 564/16.03.2012 г.

10. Приемане на Отчет за дейността ОбСНВ Велико Търново за 2011 г. и План за действие за 2012 г. в изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите 2009-2012 г., Вх. № 563/16.03.2012 г.

11. Приемане на Информация за дейността по Програма СИНДИ и Детската компонента „ Здрави деца в здрави семейства“ през 2011 година и Финансов план за дейности по Програма СИНДИ и Детската компонента „Здрави деца в здрави семейства“ през 2012 година, Вх. № 565/16.03.2012 г.

12. Питане от Мариян Кенаров, Вх. № 493/21.02.2012 г.

13. Питане на Николай Илчев, Вх. № 516/05.03.2012 г.

14. Питане от Мариана Бояджиева и Валентин Ламбев, Вх. № 527/07.03.2012 г.

15. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и начин на приватизация на обект: „Бетонов център“, представляващ обособена част от „Инвестрой-92“ ЕООД – Велико Търново, Вх. № 575/20.03.2012 г.

16. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в с. Пчелище и с. Войнежа, Вх. № 576/20.03.2012 г.

17. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в с. Никюп, с. Дичин и с. Русаля, Вх. № 577/20.03.2012 г.

18. Приемане на начална цена и начин за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ: „УПИ I от кв. 11 по плана на с. Беляковец, заедно с построена в него сграда /бивше училище/“ – собственост на Община Велико Търново, Вх. № 578/20.03.2012 г.

19. Прекратяване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ УПИ II от кв. 329-А /част от бивш Търновски Воеводски хан/ на ул. „Христо Иванов Воеводата“, гр. В. Търново, Вх. № 579/20.03.2012 г., Вх. № 547/14.03.2012 г.

20.Приемане на списък за 2012 г. на общинските жилища по предназначените, брой, вид и местонахождение, Вх. № 574/20.03.2012 г.

21. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. № 537/12.03.2012 г.

22. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 572/19.03.2012 г.

23. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 557/16.03.2012 г.

24. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 560/16.03.2012 г.

25. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 561/16.03.2012 г.

26. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 535/09.03.2012 г.

27. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 573/19.03.2012 г.

28. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 536/09.03.2012 г.

29. Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново, Вх. № 502/27.02.2012 г.

30. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Беляковец и представянето им на земеделски производители-животновъди., Вх. № 559/16.03.2012 г.

31. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, Вх. № 556/16.03.2012 г.

32. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост, Вх. № 558/16.03.2012 г.

33. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 00583.160.37, по плана на новообразуваните имоти на територията по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Странжа“, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за жилищни нужди“, план-схеми за водоснабдяване и електрификация км ПУП, Вх. № 552/15.03.2012 г.

34. Преписка с Вх. № 02-11/19.05.2011 г. за опрощаване на дължими държавни взимания на лицето Росица Иванова Живкова с адрес общ. Велико Търново, с. Беляковец, Вх. № 499/23.02.2012 г.

35. Преписка с Вх. № 02-36/28.12.2011 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Маринела Хариева Филипова, Вх. № 534/09.03.2012 г.

36. Приемане на Наредба за реда и спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в обхвата на урбанизираната територия на община Велико Търново, Вх. № 568/16.03.2012 и вх. № 567/16.03.2012 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и управлението на дейността на Общинско предприятие „Горско стопанство“ гр. В. Търново, Вх. № 553/15.03.2012 г.

 

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 147

        

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, Великотърновски общински съвет приема Правилник за организацията и управлението на дейността на Общинско предприятие „Горско стопанство„ .

 

Приложение :

 

1. Правилник за организацията и управлението на дейността на Общинско предприятие „ Горско стопанство „

 

 Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, тъй като в нашия Правилник има един член, който задължава председателите на ПК да ни запознават с техните доклади и понеже не чух подобен, гласувах „против”.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Проект за Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново, Вх. №484/21.02.2012 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ставам, за да изкажа своето възхищение от направеното предложение, защото годините назад доказаха, че беше наложена една порочна практика, която тенденциозно ощетяваше културния живот на община В. Търново. Всички знаете, че напрежението ескалира преди години относно финансирането на едно културно мероприятие, което получаваше едни изключително сериозни пари в рамките на 100-120 000 лв. в една календарна година, с което абсолютно тенденциозно ощетяваше всички останали културни инициативи в община В. Търново. Още тогава ние искахме да бъде въведен ред. Ред, който благодарение на заместник-кмета (и аз адмирирам направеното от него) трябваше да има, за да може да има справедливост , да има проследяемост на средствата, за да можеше да има една плановост на мероприятията. Точно заради това адмирирам и ще подкрепя мероприятието.

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Това са правила, а не наредба и не изисква доклад на една от комисиите, тъй като те са разгледани в три комисии, но аз задавам въпроса: Докога на заседание на ОбС тези проекти няма да бъдат защитавани от ОбА? Намирам, че документът е важен, комисията го подкрепи след сериозна дискусия на заседанието с участието на представителите на ОбА, но това е проект, идея, и е много важно, тъй като ще има съвместна работа и в тази комисия, която се предвижда да се създаде по правилата, ще бъдат включени представители на администрацията по заповед на кмета и цялата комисия по ОНК. Това е нещо изключително ново в работата на община В. Търново.

Аз няма да се връщам и да давам оценки какво е било преди, защото ако се вгледаме по-внимателно в правилата, тук става дума преди всичко за представителите на самодейни колективи, на читалища, на различни творчески обединения в община В. Търново и знаем, че това е един много сериозен процес и когато те представят проектите и ние се ангажираме да ги оценим, това ще бъде и много сериозна отговорност и на общинските съветници, които са представители в комисията, и на ОбА.

И в този смисъл, съзнавайки голямата отговорност, която поемаме, аз искам да пожелая успех това да се случи и то да бъде в интерес на хората, които се занимават с култура в нашата Великотърновска община!

Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 148

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява проект за Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново.

 

Приложение: Проект за Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на Община Велико Търново в инициативата „Общината – приятел на детето“, Вх. № 520/06.03.2012 г.

 

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 149

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да се присъедини към инициативата на УНИЦЕФ „Общината - приятел на детето”.

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет определя г-жа Росица Тодорова Димитрова – Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” за координатор и г-жа Даниела Събева Тасева – главен експерт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” за експерт по реализиране на инициативата „Общината – приятел на детето”.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Постъпило искане от Председатели на спортни клубове в гр. Велико Търново за откриване на Спортно училище в гр. В. Търново, Вх. № 549/15.03.2012 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Кмете, благодаря Ви за това, че удържахте на думата си и сбъднахте една изконна мечта на всички тези, които се занимават и биха искали да се занимават със спорт! Това беше една от мъките години назад.

Аз съм бивш спортист. Своите резултати съм постигнал именно и само защото съм анализирал допуснатите грешки и то с желание да не ги допускам в бъдеще. Иначе няма как да се реализират успехите, за които говорим ние. Грешките трябва да бъдат основополагащи в нашите анализи, за да можем да вървим напред. В този ред на мисли, обаче, към Вашето предложение аз искам да Ви кажа, че към настоящия момент съм раздвоен как да постъпя, защото участвах като гост в комисията, която се занимава със спорта в община В. Търново и там ние взехме с консенсус едно решение: да бъде предизвикана допълнителна нарочна среща както с администрацията, така и с представителите на спорта, за да може наистина да се даде възможност на всички спортни клубове, които получават финансиране от община В. Търново, да бъдат най-малкото информирани какви всъщност са нашите намерения – на ОбА и на ОбС. За да може към днешната дата да се прецени какво точно трябва да бъде конкретното предложение, което трябва да се даде в министерството.

В интерес на истината, ще кажа нещо много хубаво за В. Търново: преди пет дена В. Търново има своя световен шампион по муай тай.

Какво правим, как го правим и кой по веригата не си върши работата, за да ни поставя в такова неудобство? Аз в комисията разбрах, че не всички спортни клубове са уведомени, не всички са дали своя вот „за” или „против” и кой с какъв потенциал може да участва във Вашето предложение, г-н Кмете. Затова казвам, че съм раздвоен как да постъпя. Аз ще го подкрепя, но не знам дали да бъде карате или муай тай или общо бойни спортове, или който и да е от другите спортове. И сега аз разбирам, че има подкрепа от страна на баскетболните клубове, а не така, както бяха представени нещата в комисията. Задавам си риторичен въпрос: Какво решение да взема сега? Да, знам, че съм до стената, защото ние днес трябва да вземем решение, за да може да се защитава в Министерството.

Бих искал някой, който наистина е в дълбочина на въпроса да излезе и да се ангажира отговорно с коментар от тази трибуна защото последиците са за сметка на всички нас. Знам, че програмата и проектът са отворени, знам, че в бъдеще някога си би могло да има някаква промяна, но при възможност сега да се реализира, и то наистина да се реализира на пълни обороти, един проект, който толкова години сме чакали, защо да не го направим както трябва?

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Това, което каза колегата Румен Димитров действително е нещо, което трябва да ласкае цялата великотърновска общественост. Обикновено казваме: „Никой не стига далеч, когато гледа постоянно назад”, но аз искам адмирирайки това, което ще се случи днес, да припомня пословицата: „Учим история, а не се поучаваме от грешките”, въпреки че беше споменато и за това.

Статутът на училището беше прекъснат през 1995 г., а последната паралелка мисля, че е завършила през 1998 г. Аз искам да кажа, че Спортното училище, което ще открием, трябва да възстанови оня спортен дух, който имаше В. Търново преди тази паметна 1995 г. по видовете спорт. Да не изпадам в тривиалност да говоря за шампионите в САЩ и ред други спортове. Тук обаче трябва да търсим баланс в това, което Р. Димитров пледираше преди малко: за даден вид спорт. Аз не игнорирам този вид спорт, но ние трябва да търсим баланс в онези спортове, в които действително можем да наложим наши шампиони. А тук има няколко атлетически клуба с много добри изяви и тук обаче едно послание: как тази писта, която прилича на стара юфка, трябва да блесне и да привлече млади таланти в това спортно училище с подходящи треньори. Как да убедим родителите да посветят малките се деца за бъдещето, че тези хора ще се занимават със спорт, че ще учат децата на спорт и това отива до една друга пословица: „Здрав дух в здраво тяло”.

След две точки ще гледаме спортната програма на В. Търново. Как да направим така, че на хубавите състезания, които са планирани, стадионът да бъде пълен? Това зависи от нас, тук. Ние трябва да бъдем инициаторите. Защото спортът те прави смел, доблестен, волев, инициативен, преследващ своите цели. Ние имаме нужда от такова младо поколение, което да възстанови индустрията, да възстанови селското стопанство, за да може отборите да имат реални, а не измислени спонсори.

Аз също благодаря на г-н Панов за тази инициатива, за това, че той удържа на думата си и се надявам, че всички негови думи, които са дадени в спортно отношение, ще бъдат осъществени и ние трябва да ги адмирираме.

На добър час на нашето Спортно училище!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Харалампиев, вероятно не сте ме разбрали; никога в съзнателния си живот не съм толерирал еднолично еднозначно който и да е спорт. Напротив, аз винаги съм искал да се разшири периметъра, искам всеки да има своя шанс и ако вие си спомняте какъв беше моят коментар в комисията: „Нека да дадем възможност на клубовете, които в тези трудни години, в това безпаричие са съумели да се съхранят и да имат спортни резултати и имат желание да се развиват нагоре, защото въпросът не е само да напълним училището и да кажем: „Това е Спортното ни училище буквално, както беше преместено. Въпросът е да създадем таланти, които не само да носят спортната слава на В. Търново, но и след това да продължат във ВИФ със съответните профили, които има.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз малко ще сменя темата за видовете спорт в Спортното училище, тъй като съм икономист, и ще поговоря за финансовото обезпечаване. В комисията попитах г-жа Пенка Игнатова и тя каза, че има разчет, но такъв не видяхме. Аз, като общински съветник, обичам, когато гласувам нещо, да съм наясно. Има много въпроси, на които няма отговори и у мен има много притеснения относно това дали Спортното училище, което ще възобновим, ще може да се развива нормално и добре. Финансови разчети няма. Пред мен е предложението, което е подписано от г-н Кмета, от г-н Карабаджаков и изготвено от г-жа Игнатова. В комисията аз не видях никакви разчети. Как ще бъде финансирано? Ще има ли дофинансиране от страна на Общината? Ако има дофинансиране, какви средства ще бъдат отпуснати, за какво? Какви средства ще има за заплати, какви средства ще има за подобряване на сграден фонд. Пълна мъгла. Отговор за това няма. Като икономист, като общински съветник това ме притеснява. То ме притеснява и поради още един факт: когато създаваме нещо, в случая спортно училище, ние не бива да го създаваме за 6 месеца, година или година и половина. И ще е недопустимо, ако след 1-2 години се наложи да затваряме това, което създаваме днес.

Казах, че ще подкрепя идеята за спортно училище, защото съм „за” спортно училище, защото съм „за” развитието на спорта, защото В. Търново наистина заслужава да има спортно училище, да има развит спорт, заслужава децата да има къде да играят и да се развиват физически. Според мен по-добрата идея за спортно училище беше това да е изцяло държавен ангажимент, както са на практика спортните училища. Тъй като аз съм завършил музикална гимназия, те и досега са не към Министерството на образованието, а към Министерството на културата. Същото се отнася за спортните училища, които аз помня, че навремето бяха към Министерството на спорта.

Така че неяснотите в момента ме карат да подкрепя на днешното заседание идеята за Спортно училище единствено поради това, че г-н Кметът е гарант за развитието на Спортното училище, че отдолу са сложили подписите си г-н Карабаджаков и г-жа Игнатова, които смятам за гаранти в това начинание.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Първо искам да кажа, че наистина това е едно много хубаво начинание, което дълги години В. Търново, град с огромни спортни традиции и с огромни спортни постижения, чакаше да се случи. В последните няколко години имаше доста опити от трите институции, от които зависи възстановяването на Спортното училище – община В. Търново, Министерството на образованието и Спортното министерство, но така или иначе, не можа да се случи. В момента имаме един синтез, всички тези институции са в ръцете на управляващата партия и виждате, че когато управляващата партия прояви достатъчно воля, нещата могат да се случват. Това е в общия план.

Оттук нататък трябва да влезем в една конкретика, в която имам нескромното мнение, че съм доста добре запознат, както като ученик, който е учил в Спортното училище, така и като треньор, който е работил в това Спортно училище. Това, което ме притеснява: виждате видовете спорт, които са написани – за мен остана неясен критерият, по който те са избрани. Имаме достатъчно спортни постижения по други видове спорт, които се развиват на територията на В. Търново, които не са включени в този прием, който ни се предлага за трите години. Нещо, което ме учуди, това е модерният петобой. В следващата приемна година имаме конен спорт. Да, имаме коне, но ми е малко трудно да приема, че ще имаме конен спорт. Нямам представа по какъв начин се развива в останалите училища. Следващото нещо, което ме притеснява, това е наличието на джудото. Това е разновидност на борбата, така че повечето от практикуващите този вид спорт основно са тренирали свободен стил борба и впоследствие са се прехвърлили към джудото и самбото като разновидност на борбата свободен стил.

Ние ще положим началото, аз съм сигурен, че всеки ще подкрепи тази идея, макар че поставяме Общината пред едно финансово затруднено положение, тъй като, както беше споменато от колегите, ще се наложи общинско съфинансиране на формирането и стартирането на Спортното училище. Защото разликата между обикновен ученик в основните училища и държавната издръжка, която се дава за спортно училище, е 880 лв. и аз се притеснявам, че тези средства в размер на 880 лв. за един ученик няма да стигнат за издръжка на лагери, екипировка, участие в състезания и останалите дейности, които са присъщи на спортното училище и на клубовете. В. Търново заслужава да има спортно училище, тъй като имаме сграда, имаме подготвени педагогически кадри, имаме много добра материална база, която се надявам да бъде обновена, подобрена впоследствие; имаме и спортни специалисти, които са работили през годините, формирали са свои клубове и са постигнали свои резултати.

В ПК за ДМСТ и в материалите, които са поднесени, имаме предложение за увеличаване на видовете спорт, които така или иначе предстои да гласуваме и се надявам всички да подкрепим. Само че ще спомена един мой пропуск: мислех, че е записано, но аз не виждам тук да фигурира играта баскетбол. Така че освен тези три вида спортове, които предложихме и гласувахме в комисията: лека атлетика – с три бройки, бокс – три бройки и бойни изкуства, предлагам да се добави и баскетбол – пет бройки, за трите вида възрасти, които се предлагат.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: След г-н Алексиев, който е председател на ПК за ДМСТ, аз излизам малко учуден, защото мислех, че там са одобрени видовете спорт. Има една поправка, която е нормална. В първоначалното предложение имаше конен спорт, но виждам, че той в момента не е включен. Мислех, че спортовете са уточнени и днес просто ще ги гласуваме. Сега разбирам, че това остава като отворена врата за нови видове спорт, които могат да влязат. Така че идва следващият ми въпрос, свързан с финансирането: За определен брой класове ли е помислено, ако има разчет, и могат ли да се приемат ученици от други видове спорт и какви? Защото тези осем вида спорт, които са посочени, някои са по-скоро по-интересни – например бадминтона, а има по-масови видове спорт, които трябва да имат място в това Спортно училище.

Г-жа ПЕНКА ИГНАТОВА: Мислех да започна по друг ред, но изключително уважавам г-н Трифонов и се учудвам защо смята, че откриването на Спортното училище, което е изключително държавна отговорност, трябва да започне с разчета на общински средства или с разчета на финансиране, когато то е свързано с броя на децата, които ще бъдат приети - т.е. трудно се прави финансиране, когато ние все още не знаем колко деца ще бъдат записани. Да, заложени са три паралелки, средно по 20 деца – това са 130 000 лв. Но те не са задължение на общинския бюджет. Финансирането за трите месеца и половина ще бъде от Министерството на образованието през Министерството на финансите. Тези средства от 130 000 лв. ще бъдат редуцирани за три месеца и половина и при всички положения за тези три месеца и половина ще стигнат, стига да бъдат тези ученици.

Що се отнася до видовете спорт, мисля, че тръгнахме в правилната посока: отправихме писмени покани до всички клубове, поне такова е уверението на Кремена и на директорката на СОУ „Г. Раковски”. Аз нося със себе си ответната реакция на клубовете и по този начин са сформирани паралелките, съгласувани с Министерството на физическото възпитание и спорта. Приемът е открит. Аз на комисията не разбрах, че трябва ние да организираме срещата, защото г-н Димитров каза, че ще инициира тази среща и аз я очаквах. Мисля, че така беше и така се уточнихме: че ние ще разкрием нова паралелка за спортовете, които Вие предлагате, но трябва да кажем дали ще бъде след четвърти, след пети или след седми клас. Сега разбирам, че предлагате паралелка след който клас напълним ученици. Т.е. ако има достатъчен брой след четвърти клас, ще правим нова в пети, ако има след пети клас, ще правим нова след шести. Аз си записах изказването точно каквото беше – да се напълни паралелката за който клас има ученици, но все пак ние трябва да имаме предложение – колко паралелки след четвърти, колко след пети и колко след седми.

По въпроса дали да бъде държавно училище, или да бъде общинско? Не може да е държавно, защото за да е държавно, трябва да има успехи от последните четири години – така е записано в т. 6 от Закона: „Информация за спортните успехи на учениците през последните четири години”. Т.е. не бихме могли да тръгнем с държавно училище. Трябва да бъде общинско, да имаме успехи, да ги посочим и тогава вече да кандидатстваме за държавно.

Държавата го финансира, но аз мисля, че на всички ни е ясно, че на първо място е държавата, училищно настоятелство на второ място, проекти и община. Общината не е оставила нито едно общинско училище във В. Търново. Надявам се, че новото Спортно училище ще бъде част от екипа на сегашния училищен състав.

Остава сега да уточним новите спортове, които включваме. Изкарваме ли от тези, които са посочени и правим ли нов клас? Защото ние трябва да направим предложението с точно определени класове – след четвърти, след пети, след седми; или предлагате да има и след шести? Уточняваме го сега, коригираме видовете спорт и правим предложението, което до 30 май трябва да мине през МОМН.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Кмете, аз си бях запазил правото острия сериозен тон да бъде по точка 1. Там аз щях да Ви информирам, че липсва комуникация и координация между ОбА и ОбС. В този ред на мисли, за да запазя авторитета на когото и да е, мисля, че представителите на ОбА не са разбрали точно какво се е дебатирало по време на провеждането на заседанието на ПК. Няма да отправям реплики, но коментарът ми беше следният: че ние трябваше да дадем една истинска възможност чрез директна комуникация със спортните клубове заедно да вземем решението. Това е демократичното управление на ХХІ век, а не косвено да се ангажираме с някакви позиции. Моят коментар в изказването ми преди малко беше, че когато ги информираме, те ще са запознати и те ще ни дадат предложения, а не ние да импровизираме.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Г-жо Игнатова, аз също много Ви уважавам, но моят конкретен въпрос беше: С какви средства Общината ще дофинансира Спортното училище? Такива разчети няма. Да, на комисията беше обяснено, че издръжката на ученик от училище със статут на спортно училище е с 880 лв. по-висока от издръжката на дете от друго училище. Но първо колко деца ще има? Второ, разликата от тези средства какво ще покрива? Работни заплати, осигуровки? Ще има ли изграждане на нови обекти в училището, които не са предвидени до момента. Въобще няма такъв разчет, няма откъде да видим всички тези разходи. Мен това ме интересува.

Аз съм „за” спортно училище и ще го гласувам, но се притеснявам, че в един момент може да се окаже, че не достигат средства, трябва да се реже оттук-оттам и изобщо идеята да бъде провалена. И отново казвам, че ще гласувам „за” заради гаранта г-н Панов, заради гаранта г-н Карабаджаков, заради гаранта г-жа Игнатова.

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: В ПК по ОНК разсъждавахме основно не по спортовете, защото аз смятам, че това е привилегия на ПК за СТДМ, а по отношение на организацията на учебния процес. Първо искам да кажа, че в България, както допълнително се информирах, има само четири държавни спортни училища. Тези общини, които искат да подкрепят и да развият свои спортните училища, могат да направят това с искане пред министерството и след това да функционират общински спортни училища. Няма да се връщам назад във времето, защото много хора се опитваха. Ще припомня още един министър - Весела Лечева. Като председател на Агенцията за младежта и спорта направи много усилия, но тогава не можа да се реализира отново да бъде разкрито спортно училище.

В нашата ПК по ОНК ние разсъждавахме по финансирането и по организацията на учебния процес и искам да посоча, че неслучайно по държавните разчети се предвижда една допълнителна сума от 880 лв., което прави средно по 2140 лв. на ученик.

Първата ни грижа трябва да бъде да се съберат ученици, защото знам, че трудно се покриват всички паралелки, които в момента се предлагат от училищата. Това не може да стане само в нашата Община. С подходяща реклама, с контакти с другите общини във Великотърновска област, а защо не и в съседни региони, където няма спортни училища, ние трябва да се опитаме да съберем тези ученици, за да може да има финансиране от държавата. Иначе, ако се окажем с 15 деца в една паралелка, какво правим? Те ще паднат автоматично. Защото тези допълнителни пари, които се дават за ученик в спортна паралелка, те са за заплати, за провеждане на учебен процес, за осигуровки. Всичко, което касае обучението. За лагери и спортни екипи също помага Министерството на спорта.

Аз обаче казвам днес, че няма как, според мен, да минем без подкрепа на Общината. Но доколкото имам информация от други общини, те помагат за общежитията и за храна за тези училища. Макар и да има известен риск, споделям мнението, че това е нещо, което желаят великотърновци и е добре то да се случи в нашия град.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Ние отиваме в детайли. Тук имаме едно предложение, което е обсъждано от всички страни, и ние отиваме в детайли откъде ще намерим средства и как ще намерим средства. В ОбА всичко е премислено, в комисиите го разглеждахме. Имаше дебати и сега ние отново буксуваме за една идея, която е набрала скорост и трябва да бъде реализирана. Един генерал - великият Наполеон, е казал: „Да почне боя, пък ще видим”. Нека да дадем старт на училището, след като ние поемаме тази отговорност.

Аз предлагам да прекратим дебатите и да дадем старт на това училище.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Г-н Харалампиев, изказването Ви беше повече от несериозно: Дайте да строим къща, а откъде ще търсим пари, няма значение!

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Точно въпроса, който постави Мирослав Маринов е важният въпрос. Спортното училище беше закрито поради липса на пари навремето. Не поради липса на ученици или на добър учебен процес. Мисля, че са правени 3-4 пъти опити за възстановяване. Аз лично също съм правил опит през 1999 г. Нека да оставим какво е било в миналото, важно е какво ще бъде в бъдеще и как ще стане, за да може да бъде трайно във времето и пространството и това нещо се решава точно със средствата и финансовите разчети, за да не стане така, че поради липсата на държавна политика, да променяме. След 3-4 години други ще дойдат на власт и ще кажат: „Няма пари”. Кой страда в такъв случай? Обикновено образованието, културата и спорта биват посичани първи. Не подценявайте този въпрос! Ако няма да има някаква трайност, да има наистина средства, защото ще бъдат необходими 3-4 пъти повече от 100-200 000 лв. Парите на великотърновските граждани не се гребат от Янтра. Имаме няколко големи разхода, в които ние влязохме, и ако занапред влезем в друг такъв разход, ние поставяме на изпитание възможностите на Общината да финансира своите дейности. Нека, когато правим нещо, то да бъде сигурно, трайно.

Колко спорта ще бъдат. Днес ще бъдат 7, утре 10. Това е технология и техника на финансирането –мястото, откъде ще дойдат парите. Наистина, държавата като поема ангажимент, да не го поема за 2-3 години и след три години пак назад, а да го поеме с трайна политика занапред.

Г-жа ПЕНКА ИГНАТОВА: Това е училище както всички останали - на принципа на делегираните бюджети. Каквото получава всяко училище, това ще получи и то. Сигурно трябват повече пари. Затова са сложени още по 880 лв. на всеки ученик.

Това училище не очаква пари от Общината. Това не значи допълнителни пари, които ги няма осигурени. След като министерството утвърди Спортното училище след решение на ОбС, то се задължава да го финансира. И за тази година – 2012 г., ще бъде дофинансирано за три месеца.

Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: Аз искам малко по-философски да погледна на въпроса. Първо трябваше да си зададем въпроса: Защо искаме да има спортно училище? За високо спортно майсторство, за здравето на децата – това според мен трябваше да бъде в основата, и аз мисля, че подходът, който се дебатира за начина на началото на спортното училище, не е много удачен. Аз не знам защо трябва да питаме спортните клубове как да развиваме Спортното училище и по кои видове спорт. Според мен, ние трябва да имаме дългосрочна перспектива какво правим. Много различно е да се прави спортно училище през 1980 г. и през 2012 г. Защото в момента всички тези спортни клубове, които съществуват, не съм убеден, че ще искат да дадат своите деца в спортното училище. Мисля, че основателно имаме притеснения за приема. Приемът ще дойде не от децата, които са в нашите клубове, а от децата, които са извън Търново.

Аз подкрепям тази идея и се надявам, че тя ще се реализира, но трябва да подходим детайлно, както каза г-н Трифонов. Не трябва да се влияем от това какви треньори имаме в момента и какви спортове се развиват, а да гледаме дългосрочно и да развиваме предимствено олимпийските спортове. Пак казвам, че съм за другите спортове, които се развиват във В. Търново и имат база и треньори, и ние трябва да ги използваме, но там ще има и една цедка при набиране на треньорите, на хората, които ще обучават тези деца. Те трябва да са лицензирани, да са с висше образование. Не трябва да гледаме какви са в момента треньорите на клубовете, а трябва да гледаме какви трябва да бъдат те, за да има успехи на децата, които бъдат приети. Приветствам идеята и това, което е започнато от страна на Общината, на ОбС и всички, които са ангажирани в спорта.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Още в началото на своето второ изказване процедурно ще предложа да гласуваме прекратяване на дебата, тъй като мисля, че в общи линии нещата се изясниха за широката великотърновска общественост, както и за хората, които не са близо до спорта. Предлагам да дадем шанс на стартирането на Спортното училище. Разбира се, тези 880 лв., каквато е разликата между издръжката на ученик в нормално училище и специализираното спортно училище едва ли ще стигнат, но мисля, че за първите три месеца и половина на тази година Общината ще може да се справи. Друг е въпросът, че за 2013 г., когато са най-вече състезанията по видове спортове в периода март-май, тогава са и финалите, можем съвместно в комисията в общинския бюджет да преразпределим част от тези средства, които се разпределят за спортните клубове. Аз съм убеден, че средствата на първо време ще стигнат, и това, към което трябва да се стремим, след като основем Спортното училище, е след няколко години то се развие и впоследствие да стигнем ниво и да кандидатстваме пред МОМН и Министерството на физическото възпитание и спорта то да стане държавно училище. Искам да се подложи и на гласуване предложението на ПК за СТДМ за включване на допълнителните видове спорт, които в първоначалния вариант бяха пропуснати.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на ПК за СТДМ заедно с допълнителното предложение, направено от г-н Алексиев. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Цялото предложение по т. 4, заедно с предложението на ПК, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 150

 

На основание чл. 17, ал. 1 т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл.10, ал. 7 от ЗНП, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за откриване на Спортно училище в гр. Велико Търново, считано от учебната 2012/2013 год.

2. Приема предложения прием за новата учебна 2012/2013 година както следва:

 

- след завършен 4 клас – 1 паралелка спорт с изучавани спортни дисциплини, както следва:

а/ футбол                                     - 5 ученика (момчета)

б/ хандбал                                 - 5 ученика (момичета)

в/ спортна стрелба                    - 3 ученика (момчета и момичета)

г/ спортна гимнастика              - 3 ученика (момчета и момичета)

д/ борба свободен стил             - 3 ученика (момчета)

е/ джудо                                      - 3 ученика (момчета и момичета)

ж/ модерен петобой                  - 3 ученика (момчета и момичета)

з) бадминтон                              - 3 ученика (момчета и момичета)

и/ баскетбол                                 - 5 ученика /момчета и момичета/

й/лека атлетика                           - 3 ученика /момчета и момичета/

к/ бокс                                         - 3 ученика /момчета/

л/ карате                                       - 3 ученика /момчета/

 

- след завършен 5 клас - 1 паралелка спорт с изучавани спортни дисциплини, както следва:

а/ футбол                                     - 5 ученика (момчета)

б/ хандбал                                 - 5 ученика (момичета)

в/ волейбол                                - 5 ученика (момчета и момичета)

г/ спортна стрелба                      - 3 ученика (момчета и момичета)

д/ борба свободен стил             - 3 ученика (момчета)

е/ джудо                                      - 3 ученика (момчета и момичета)

ж/ модерен петобой                  - 3 ученика (момчета и момичета)

з) бадминтон                              - 3 ученика (момчета и момичета)

и/ баскетбол                                 - 5 ученика /момчета и момичета/

й/лека атлетика                           - 3 ученика /момчета и момичета/

к/ бокс                                         - 3 ученика /момчета/

л/ карате                                       - 3 ученика /момчета/

 

- след завършен 7 – ми клас – 1 паралелка спорт с изучавани спортни дисциплини, както следва:

а/ футбол                                     - 5 ученика (момчета)

б/ хандбал                                 - 5 ученика (момичета)

в/ волейбол                                - 5 ученика (момчета и момичета)

г/ спортна стрелба                      - 3 ученика (момчета и момичета)

д/ борба свободен стил             - 3 ученика (момчета)

е/ джудо                                      - 3 ученика (момчета и момичета)

ж/ конен спорт                           - 3 ученика (момчета и момичета)

з) бадминтон                              - 3 ученика (момчета и момичета

и/ баскетбол                                 - 5 ученика /момчета и момичета/

й/лека атлетика                           - 3 ученика /момчета и момичета/

к/ бокс                                         - 3 ученика /момчета/

л/ карате                                       - 3 ученика /момчета/

 

3. Възлага на Кмета на Община В.Търново да изготви мотивирано предложение до Министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване с Министъра на физическото възпитание и спорта за откриване на Спортно училище в гр. Велико Търново, считано от новата учебна 2012/2013 година.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Приложение № 2, съгласно т. 8 от Решение №101/16.02.2012 г., Вх. № 483/21.02.2012 г.

 

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 5 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 151

 

Във връзка с т. 8 от Решение № 101/16.02.2012 г. и т. 12 от ДДС № 12/29.12.2011 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните фондове към 31.12.2011 година, Великотърновски общински съвет приема направените промени, както следва:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2011-2012

ПАРАГРАФ

БЮДЖЕТ 2011

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2011

ОТЧЕТ 31.12.2011

ПРОЕКТ 2012

І. МЕСТНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

ГЛОБИ,САНKЦИИ И НАK.ЛИХВИ

2800

 

+1 299

+1 299

 

-ГЛОБИ,САНKЦИИ,НЕУСТ.,НАK.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ

2802

 

+1 299

+1 299

 

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

3600

 

+1 300

+1 300

 

-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

3619

 

+1 300

+1 300

 

ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ

4500

 

+3 858

+3 858

 

-ДАРЕНИЯ, ПОМ. И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ ОТ СТР.

4501

 

+3 858

+3 858

 

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ /1+2/:

 

 

+6 457

+6 457

 

ІІІ. ТРАНСФЕРИ

 

 

 

 

 

ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.СМЕТKИ (НЕТО)

6100

 

- 3 858

- 3 858

 

-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)

6101

 

- 3 858

- 3 858

 

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

- 3 858

- 3 858

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):

 

 

+2 599

+2 599

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2011-2012

ПАРАГРАФ

БЮДЖЕТ 2011

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2011

ОТЧЕТ 31.12.2011

ПРОЕКТ 2012

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

 

 

 

 

 

ВРЕМ.СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ (НЕТО)

8800

 

- 2 599

- 2 599

 

- средства на разпореждане предост./събрани от/за БС

8802

 

- 2 599

- 2 599

 

ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА ( ИЗЛ.):

 

 

- 2 599

- 2 599

 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

0

0

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

0

0

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Приложение №16 от Решение

№101/16.02.2012 година на Великотърновски общински съвет, Вх. № 554/16.03.2012 г.

 

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 152

 

На основание чл. 21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински реши:

 

1. Променя Приложение № 16 от Решение №101/16.02.2012 г., съгласно Приложение № 1 към настоящото Решение.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Ползване на Овърдрафт кредит за нуждите на „Център за кожно – венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД, 100 % общинска собственост, Вх. № 562/16.03.2012 г.

 

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 153

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от ЗМСМА, чл.18, т.8 във връзка с чл.23, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

 

1. Дава съгласие на Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481, 100% общинска собственост да сключи договор за ползване на Овърдрафт кредит от „Общинска банка” АД гр.София – ФЦ Велико Търново, както следва:

-Вид и размер – Овърдрафт в размер на 10 000лв.;

-Срок – 12 месеца от сключване на договора за кредит и да извърши залог срещу искания кредит на вземане по реда на Закона за особените залози върху вземания от РЗОК за извършени медицински услуги, постъпващи по сметка на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481, 100% общинска собственост, водена в „Общинска банка” АД.

 

2. Задължава Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, гр.Велико Търново да информира своевременно Община Велико Търново за конкретните действия, които са извършени по изпълнение на това решение.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Велико Търново 2012 – 2015 г., Вх. № 569/19.03.2012 г

 

Г-н Ашиков обяви, че е постъпило заявление за изказване от гражданин – инж. Иван Русков, и даде думата на г-н Русков.

Г-н ИВАН РУСКОВ: Предложена е Програмата за развитието на спорта във В. Търново за период от 4 години, който е доста продължителен. Ако махнем вносителя на програмата и съгласувалите, към тази програма, със същия успех вместо „община В. Търново” би могло да се напише „община Опака, община Плевен”. По нищо не личи, че това е точно за община В. Търново. Най-вероятно ще имате за приемане правилник за приложение на програмата.

Искам да обърна внимание на някои неща по отделните точки, които според мен не са много ясни. Първо, от цялата програма на мен не ми стана ясно какъв е основният приоритет на Общината, какво ще развива Общината – основно масов спорт, високо спортно майсторство? Масов спорт, област 1. Интересно е какви мерки ще вземете за привличане на местния бизнес за увеличаване на инвестициите. Аз се изказвам и като председател на спортен клуб, и като инвеститор.

„Физическо възпитание и спорт в училищата”: „Внасяне промени в организацията и съдържанието на извънкласната и извънучилищната тренировъчна състезателна дейност. Досега има ли някакви проблеми, които налагат тези промени. Какви са тези проблеми и какви промени ще бъдат направени?

Следващата точка е „Спорт за високи постижения”. Точка 3: „Финансово подпомагане дейността на спортните организации, развиващи дейност на територията на община В. Търново на базата на приета от ПК за СТДМ Методика за условията и критериите. Коя методика ще се ползва? Тази, която действа в момента, или ще се приеме нова методика? В предишния ОбС мисля, че г-н Димитров се опита да направи промяна в методиката, но не видя бял свят. Тази методика в момента толерира колективните спортове. Ще ви дам един пример: Например баскетболен отбор заминава в Пазарджик, изиграва среща от републиканското първенство. Да кажем – 12 човека. Това са 12 нощувки. Ние сме индивидуален спорт. Изпращаме на републиканско първенство в момента един треньор и двама състезатели, които играят квалификации, да речем, и основна схема. Това са 5 нощувки. По три са 15 нощувки. Нощувките са повече, но колективният спорт ползва бонус за колективен спорт. Затова въпросът е: ще има ли промяна в методиката, или ще се ползва досега действащата методика?

Област 6. „Спортни обекти и съоръжения. Модернизация на съществуващата спортна база и изграждане на нови спортни обекти”. Как точно ще се осъществи това нещо? Има ли някъде регистър колко спортни клуба има и какви нужди имат? Дали базите, които ползват в момента, ги удовлетворяват и имат ли допълнителна нужда от бази, за да може да се осъществи тази програма?

„Увеличаване на планираните средства от общинския бюджет за експлоатация, ремонт, реконструкция, модернизиране на базата”. Аз, като данъкоплатец, бих искал да знам как точно се финансират нещата. Предишният общински бюджет, например, е финансирал в Спортното училище две спортни площадки, едната е на стойност 164 000 лв., изкуствена настилка, другата е 150 000 лв. изкуствена настилка. За ваша информация, понеже се занимавам с изграждане на спортни терени, ще ви кажа, че хубавата изкуствена настилка, която е сложена в Спортното училище, струва около 40 лв. за кв.м. Спортните площадки там да допуснем, че са 1000 кв. м, но те са по около 800 кв.м всяка, всеки от вас може да си направи сметка за какво разминаване в план-сметката говорим.

В медиите чета, че ще се слагат допълнителни седалки на стадион „Ивайло”. Информацията, която имам за седалките, които са поставени до момента, е, че са на цена над 30 лв. Всеки от вас може да си направи сам да направи една поръчка за седалки за спортни съоръжения. Цената е 16,80 за минимален брой около 500. Предполагам, че при по-голяма бройка ще получите отстъпка.

Другото, което ме интересува като инвеститор: това, което повечето от вас не знаят – че ние в изпълнение на предната програма – от 1999 г., сме започнали изграждането на тенис кортове на „Юнак”. Изградили сме със собствени средства двата и имаме намерение трети на мястото на футболното игрище, което направихме пак за наша сметка. Понеже хората се развиват и искат да играят не на сгурия, а на изкуствена настилка, което предполага, че необходимостта от това футболно игрище отпада. По какъв начин вие ще ни гарантирате тази инвестиция? Тази програма по никакъв начин не гарантира инвестицията.

Чувам, че във В. Търново ще се прави плажен волейбол. Освен плажен волейбол има и плажен футбол, и плажен тенис. Ако община В. Търново смята да развива плажни спортове, независимо какви са, не е ли удачно да се избере терен, на който да се разположи игрище и за плажен футбол, и плажен волейбол и да се практикува и плажен тенис. Аз мога да предложа сега недействащата ледена пързалка, която е зарината от отпадъци, да се почисти и през лятото да се използва за плажни спортове, а през зимата да бъде ледена пързалка.

Г-н МИРОСЛАВ ПАНИЧАРОВ – отдел „Младежки и спортни дейности”: От това, което изслушах и за програмата за спорта, и за Спортното училище, изказванията тръгват в посока може би на личен интерес. Ще се спра на Програмата за спорта. Тя е направена в абсолютен унисон и е естествено продължение на Националната програма за развитие на спорта, така че това, което е написано вътре, не е конкретната дейност, която ще се прави, а е основната рамка, която ще се допълва и върху която ще се развива спортната дейност. Масовият спорт е първата дейност, спортните организации са втората дейност и високото спортно майсторство е третата дейност.

Така че, г-н Русков, не може да се запише точно дали ще се развива тенис на корт, дали ще се изгради игрище за тенис на корт в тази програма. Това ще бъде в допълнителен план, с допълнителни средства, с допълнително финансиране, ако ще се прави, разбира се. Ако се прочете подробно програмата, ще се разбере, че това е начинът, по който се прави една програма за развитие на спорта в една община със стохилядно население. Конкретиката е в плана за дейности, с който предполагам, че не сте се запознали. Ако имате конкретни забележки към него, представете ги в писмен вид и ще направим всичко възможно да ви дадем отговор и да допълним програмата или плана за дейностите. Но недейте обвинява Администрацията, или когото и да било, че не си е свършил работата. Тя е свършена, запознайте се със Закона за спорта, с Правилника за приложение и ще видите, че това е направено по законов начин, целесъобразно и да бъде в услуга на хората, които се занимават не само с професионален спорт, но и с масов спорт.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Вземам думата не да правя пълен анализ на спортната програма, за която сега говориха г-н Паничаров и представителя на спортните клубове преди него. Вземам думата, за да направя един общ анализ. Програмата е амбициозна. Всички спортове са засегнати по дати, по месеци. Всички спортове, обаче, са консумиращи средства от държавата и от общината. Време е в условията на пазарната икономика да се помисли как някои от спортовете могат да носят и приходи. В програмата има пробег на полумаратон В. Търново.

Правя едно отклонение: мен ме канят да бягам маратон за ветерани в Амстердам. Но аз трябва да платя 100 евро, трябва да си платя билета дотам и обратно, трябва да си платя хотела и всичко. Когато се планира един такъв маратон като полумаратона в нашия град, това е едно конкретно предложение. Някой ще каже: Михаил Харалампиев говори фантазии. Ако се направи един полумаратон с хубавото име „Царевец”, или полумаратон на триградието, аз визуализирам този полумаратон. Това ще бъде едно тържество за града и ще дойдат хора от други страни, но въпросът е кой да го организира. И ако ние пишем „малък маратон, който ще се проведе”, това е едно послание във вселената. Ще дойде датата и нищо няма да се случи. Това не е упрек към г-н Паничаров, но номерът е да се организира така, че да носи приход. Защо да не направим баскетболно състезание, но да носи приход? Някой ще каже: „Като отиваме на футболни мачове, ние плащаме 2 лв.” Какво са 2 лева? Сега някои от моите приятели ще кажат: „Михаил Харалампиев иска билетът да се увеличи на 4 лв.”.

Трябва да мислим как икономически да подсилваме спорта, а не с протегната ръка да искаме от Общината или от министър-председателя да ни даде примерно 1 млн. лева, за да си направим хубава писта. Ето, това е моето послание, което може би за някои от вас е странно, може би е отвлечено, поетично, но аз се надявам, че ако се впрегнем, можем да направим един такъв малък маратон, на който ви обещавам, че ще сваля поне 10 кг и ще участвам в тази група.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Явно днес е ден на парадокси, и то от една група, която би трябвало да следва някаква държавна логика и политика в областта на спорта. Комерсиализирането на един спорт го обрича на провал, защото всички клубове, които са регистрирани на територията на община В. Търново са с обществена полза. Няма как те да развиват търговска дейност с цел да има печалба. Разбирате ли, че тук влизаме в една задънена улица, от която няма излизане? Къде е държавата, къде е Общината и къде е частният интерес, сблъсквайки се с една-единствена цел – увеличаване на парите. Разбирате ли каква катастрофа се случва? Затова казвам, че днес е ден на парадоксите – още от самото начало на заседанието.

Не приемам подобен коментар, и то с тенденция да деформираме една такава дейност, която е от изключителна значимост за подрастващите и за възрастните. Няма как да комерсиализираме спорта в община В. Търново. Можем да създаваме различни инструменти, с които да подпомагаме спорта, но това е различно от това, за което Вие говорите.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Г-н Димитров, вероятно не можем да се разберем и аз оспорвам твърдението Ви, че аз искам да комерсиализирам спорта. Ще ви дам пример с Холандия. Запишете едно 5-6 годишно дете да играе футбол. Таксата е 750 евро на година, но те организират състезания с входни билети.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Неслучайно казах, че трябва да се търсят наистина механизми и инструменти, с които община В. Търново и ние, като част от хората, които сме избрани да управляваме ресурсите на Общината, да търсим увеличаване на приходите вследствие на което ще имаме финансова свобода за подпомагане на спорта. Това е акцентът, върху който трябва да концентрираме нашето внимание.

Предложението по т. 8 беше подложено на гласуване и прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 154

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 59, ал. 4 от ЗФВС, Великотърновски общински съвет приема:

 

1.Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Велико Търново 2012-2015 година.

 

Приложение:

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Велико Търново 2012-2015 година.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на План за действие през 2012 година в изпълнение на Стратегията на Община Велико Търново за подобряване на психичното здраве /2009-2012 г./, Вх. № 564/16.03.2012 г.

 

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на гласуване и прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 155

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет:

 

    1. Приема План за действие през 2012 година в изпълнение на Стратегията на Община Велико Търново за подобряване на психичното здраве (2009-2012 г.).

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

    1. План за действие през 2012 година в изпълнение на Стратегията на Община Велико Търново за подобряване на психичното здраве (2009-2012 г.).

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността ОбСНВ Велико Търново за 2011 г. и План за действие за 2012 г. в изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите 2009-2012 г., Вх. № 563/16.03.2012 г.

 

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 10 беше подложено на гласуване и прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 156

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 21 и 22 от Правилника за организация дейността на Националния съвет по наркотични вещества и чл. 2, т. 1 от Правилата за организация на дейността на ОбСНВ Велико Търново, Великотърновски общински съвет приема:

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества през 2011г.

2. План за действие за 2012 г. за изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите в Община Велико Търново (2009-2012 г.)

 

Приложения:

1. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества Велико Търново за 2011 г. в изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите 2009-2012 г.

2. План за действие за 2012г. в изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите 2009-2012 г.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността по Програма СИНДИ и Детската компонента „ Здрави деца в здрави семейства“ през 2011 година и Финансов план за дейности по Програма СИНДИ и Детската компонента „Здрави деца в здрави семейства“ през 2012 година, Вх. № 565/16.03.2012 г.

 

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 157

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема Информация за дейността по програма СИНДИ и Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства”през 2011 година.

2. Приема Финансов план за дейностите по Програма СИНДИ и Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” през 2012 година.

      

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Информация за дейността през 2011 година.

2. Финансов план за дейностите по Програма СИНДИ и Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” през 2012 година.

 

В 11.00 часа беше обявена 15-минутна почивка.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Мариян Кенаров, Вх. № 493/21.02.2012 г.

 

Г-н МАРИЯН КЕНАРОВ прочете питането си относно служителите, навършили пенсионна възраст в община В. Търново, работещи към днешна дата.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н МАРИЯН КЕНАРОВ: Аз не искам да се меся във Вашата работа. Към днешната дата мисля, че е най-малкото нередно хора на пенсионна възраст да работят още при наличието на 360 000 безработни според официалните данни за България. В града има много млади хора с по едно или две висши образования, които търсят своята реализация и напомням също, че политиката на ГЕРБ като предизборно обещание беше да се даде път и възможност на младите хора да се реализират. А вече какво решение ще вземете и как ще действате, това е Ваша работа.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане на Николай Илчев, Вх. № 516/05.03.2012 г.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Бях провокиран да направя това запитване до кмета на община В. Търново от едно събитие, което надявам се, че всички запомнихме, тъй като върху част от нас остави преки впечатления, а върху автомобилите на много великотърновци остави преки поражения. Става въпрос за датата 29 февруари, когато в сутрешните часове в рамките на около три часа градът беше потънал в една ледена пелена и настъпиха множество ПТП. По моя информация много граждани са получили медицинска помощ вследствие на фрактури, получени от падане върху заледените великотърновски улици и тротоари. Към днешната дата се радваме на прекрасното слънчево време, както беше и на празника на В. Търново; догодина може и да няма 29 февруари, но зима ще има със сигурност, затова бях провокиран да отправя това питане, за да може да се направи необходимата организация това, което се случи на 29 февруари, да не се допуска повече. Аз първо мотивирам питането си, след това съм задал въпросите си.

Г-н Илчев прочете питането си.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Благодаря на г-н Панов за подробния и конкретен отговор. Радвам се, че той има виждане за това как трябва да протича зимната подготовка на великотърновските улици, за да не се получават повече такива инциденти, но трябва да ви кажа, че специално за улиците „Ниш” и „Йоновка”, където минах лично, тъй като си водих детето на училище, нямаше органи на КАТ, а имаше няколко ударени автомобила, които бяха блокирали движението и затова по тези улици нямаше движение. А по „Ниш” имаше дори един автобус, застанал напреки до супера на „Ниш”.

Благодаря Ви, надявам се, че догодина няма да ми се наложи да задавам същите въпроси.

 

ПО ЧЕТЕРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Мариана Бояджиева и Валентин Ламбев, Вх. № 527/07.03.2012 г.

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА прочете питането си относно Клуба на пенсионера в кв. „Бузлуджа”.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Аз лично не съм удовлетворена от Вашия отговор, защото имаше конкретен въпрос. Имам информация, че Вие сте били в тези помещения, които се ремонтират. На мен ми е неудобно от възрастните хора, които са тук, в залата, и представляват своята организация, да предложим нашата Община за сметка на това много хубаво помещение, в което е дневният център, две помещения – едно от 12 кв.м, другото от 10 кв.м. Поне да бяхме махнали средната стена между двете помещения. Горният край на прозорците ще опира до окачения таван. Не мога да кажа точно колко възрастни хора има в квартала, 150 човека са се подписали до вас и около 90 са посещавали този клуб преди години. Ние бяхме там в часовете преди обед. Аз лично приветствам реализирането на европейски проекти, но то не трябва да става за сметка на други добри практики, които сме имали в нашата Община.

Помните ли случая с „Бойчо войвода”? Тогава имаше друг кмет. Общински съветници се бориха, предлагаха да се направи пенсионерски клуб. Имаше подписка от квартала. Отново стана дневен център и хората имат възможност само при определени правила да влизат в него. За съжаление, едно много хубаво помещение, но празно, защото само 30 души го ползват в определени часове, а хората от квартала няма да могат да влизат в този клуб, защото в другите помещения могат да влязат 10-15 човека. Аз смятам, че България влезе в Европейския съюз, но тя трябва да запази и своята национална специфика, защото нашите възрастни съграждани имат нужда от социални контакти – да изпият по едно кафе, да играят табла, карти, да си поговорят. Съюзът на пенсионерите е най-голямата обществена организация в община В. Търново, по-голяма от всички политически партии, които сме представени днес във В. Търново. Смятам,че на този етап въпросът с пенсионерските клубове е решен по-добре в населените места, отколкото в града. Остана само клубът на ул. „Възрожденска”. Затова се обръщам към Вас, г-н Панов, в началото на Вашия мандат: да помислите заедно с ОбА по тези въпроси и да предложим по-добро решение за кв. „Бузлуджа”, защото хората го очакват от Вас и от общинските съветници. Давам си сметка, че става дума и за предишен период.

Благодаря и си позволявам, нарушавайки Правилника, да припомня, че великотърновското Спортно училище е закрито през 1992 г. и последният прием на ученици е бил 1992-1993 г. до 1998 г.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и начин на приватизация на обект: „Бетонов център“, представляващ обособена част от „Инвестрой-92“ ЕООД – Велико Търново, Вх. № 575/20.03.2012 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Следват няколко точки, които са взети на заседание на ПК за приватизация: да се закрият старите процедури и да се открият нови процедури с нови оценки за приватизация чрез публичен търг с тайно наддаване на определени имоти, собственост на Общината в няколко населени места. Комисията единодушно е подкрепила тези предложения да влязат в залата, тъй като те са част от Инвестиционната програма и от Програмата на Агенцията за приватизация за 2012 г., така че ви моля да ги подкрепите.

Има една процедура за прекратяване на приватизация, която е обявена в миналия мандат. Тя касае част от един бивш хан, който е културен паметник. Там има становище от кмета да се отмени тази процедура за приватизация. Идеята е да се възстанови този хан в рамките на това, което е съществувало и да се обособи към него паркинг, така че комисията се е съобразила с това предложение и го подкрепя.

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 158

 

І. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

     Отменя решения №№ 948/20.05.2010 г. и 1008/22.07.2010 г. в частта касаеща приемане на начална цена, начин на приватизация, дата на търга, стъпка за наддаване, размер на депозита за участие в търга за продажба на обект „Бетонов център” , представляващ : „Поземлен имот с идентификатор 10447.505.4 с площ 4748 кв.м., заедно с построените в него: едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.1 и ЗП 96 кв.м.; паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.2 и ЗП 20 кв.м.; едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.3 и ЗП 35 кв.м.; масивна сграда- склад с идентификатор 10447.505.4.4 и ЗП 21 кв.м ; едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.5 и ЗП 11 кв.м.; паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.6 и ЗП 17 кв.м” – обособена част от „Инвестстрой -92” ЕООД – Велико Търново.

 

ІІ . На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решения № 893/22.04.2010 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет:

            1.Приема анализ на правното състояние за продажба на обект „Бетонов център” , представляващ : „Поземлен имот с идентификатор 10447.505.4 с площ 4750 кв.м., заедно с построените в него: едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.1 и ЗП 96 кв.м.; паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.2 и ЗП 20 кв.м.; едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.3 и ЗП 35 кв.м.; масивна сграда- склад с идентификатор 10447.505.4.4 и ЗП 21 кв.м. ; едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.5 и ЗП 11 кв.м.; паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.6 и ЗП 17 кв.м” - обособена част от „Инвестстрой - 92” ЕООД – Велико Търново и определя за същия начална цена, в размер на 208 250 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС. Сделката се облага с ДДС .

            2. За посочения в т. 1 на това решение обект да се проведе търг с явно наддаване при стъпка в размер на 20 800 лева над определената начална цена.

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга - 15 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

            4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева ( с ДДС ). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

            5. За допускане до участие в търга кандидатите следва да внесат депозит в размер на 63 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF.

            6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума,заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

          7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

          8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

          9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

          10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в с. Пчелище и с. Войнежа, Вх. № 576/20.03.2012 г.

 

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 159

 

            І. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК,   Великотърновски общински съвет:

            Отменя решения №№ 513/ 19.03.2009 г.; 514/19.03.2009 г.; 895/22.04.2010 г. 896/22.04.2010 г. в частта касаеща приемане на начална цена, начин на приватизация, дата на търга, стъпка за наддаване, размер на депозита за участие в търга за продажба на общински нежилищни имоти , представляващи : „ Урегулиран поземлен имот ІХ –“за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с.Пчелище, с площ 3 432 кв.м. , заедно с построена в него сграда (б.училище с две пристройки ) с РЗП 1534,19 кв.м.” ; „Урегулиран поземлен имот ІV –“за обществено обслужване” от кв.4 по плана на с.Войнежа, с площ 2 588 кв.м.,заедно с построена в него сграда ( бивше училище) с РЗП 1 004 кв.м.”.

ІІ . На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решения № № 1346/ 2007 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет:

            1.Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва : За „Урегулиран поземлен имот ІХ –“за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с.Пчелище, с площ 3 432 кв.м. , заедно с построена в него сграда (б.училище с две пристройки ) с РЗП 1534,19 кв.м.” – с начална цена за продажба          71 260 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС; За „Поземлен имот с идентификатор № 11898.502.15 по КККР за територията на село Войнежа , община В. Търново, целият с площ от 2 588 кв. м, за който имот е отреден УПИ ІV - „за обществено обслужване”, в стр. кв. 4 , заедно с построената в този имот масивна сграда ( бивше училище) с идентификатор 11898.502.15.1, с РЗП 1 004 кв.м.”– с начална цена за продажба 42 100 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС. Сделките се облагат частично с ДДС .

            2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване , при стъпка на наддаване както следва : за „Урегулиран поземлен имот ІХ –“за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с.Пчелище, с площ 3 432 кв.м. , заедно с построена в него сграда (б.училище с две пристройки ) с РЗП 1534,19 кв.м.” – 7 100 лева ; за „Поземлен имот с идентификатор № 11898.502.15 по КККР за територията на село Войнежа , община В. Търново, целият с площ от 2 588 кв. м, за който имот е отреден УПИ ІV - „за обществено обслужване”, в стр. кв. 4 , заедно с построената в този имот масивна сграда ( бивше училище) с идентификатор 11898.502.15.1, с РЗП 1 004 кв.м.”– 4 200 лева .

            3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга - 15 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

            4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

            5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за „Урегулиран поземлен имот ІХ –“за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с.Пчелище, с площ 3 432 кв.м. , заедно с построена в него сграда (б.училище с две пристройки ) с РЗП 1534,19 кв.м.” – 21 400 лева ; за „Поземлен имот с идентификатор № 11898.502.15 по КККР за територията на село Войнежа , община В. Търново, целият с площ от 2 588 кв. м, за който имот е отреден УПИ ІV - „за обществено обслужване”, в стр. кв. 4 , заедно с построената в този имот масивна сграда (бивше училище) с идентификатор 11898.502.15.1, с РЗП 1 004 кв.м.”– 12 600 лева.

            Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

           6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

           7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

           8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

           9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

           10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в с. Никюп, с. Дичин и с. Русаля, Вх. № 577/20.03.2012 г.

 

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 160

 

            І. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

            Отменя решения №№ 1315/29.03.2007 г.; 1461/26.07. 2007 г. ; 135 /17.04.2008 г.; 486/ 19.02.2009 г. ; 485/19.02.2009 г.; 797/21.01.2010 г. ; 1216/24.02.2011 г. и 1423 /21.07.20011 г. в частта касаеща приемане на начална цена, начин на приватизация, дата на търга, стъпка за наддаване, размер на депозита за участие в търга за продажба на общински нежилищни имоти , представляващи : „УПИ І от кв. 40 по плана на с.Никюп, ,целият с площ 1900 кв.м.,заедно с построена в него сграда (бивша мандра) със ЗП 258 кв.м. ; „ УПИ І от кв. 54 по плана на с.Дичин с площ 8 845 кв.м., заедно с построена в него двуетажна сграда (бивше училище) с РЗП 846 кв.м. и едноетажна сграда (пристройка) със ЗП 34 кв.м.”;”УПИ І от кв. 30 по плана на с.Русаля ,целият с площ 6 450 кв.м., заедно с построени в него eдноетажна сграда (бивше училище) с РЗП 586 кв.м. и едноетажна сграда (пристройка) със ЗП 34 кв.м.” ; „Застроен УПИ І от кв.67 по плана на с.Русаля , целият с площ 6 798 кв.м., заедно с построена в него едноетажна масивна сграда (бивше училище) с РЗП 810 кв.м.”

ІІ . На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решения № № 1237/ 2007 г.; 459/2009 г. и 1185/2011 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет:

            1.Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва: За „УПИ І от кв. 40 по плана на с.Никюп, ,целият с площ 1900 кв.м.,заедно с построена в него сграда (бивша мандра) със ЗП 258 кв.м.” с начална цена за продажба 8 280 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС; За „ УПИ І от кв. 54 по плана на с.Дичин с площ 8 845 кв.м., заедно с построена в него двуетажна сграда (бивше училище) с РЗП 846 кв.м. и едноетажна сграда (пристройка) със ЗП 34 кв.м.” с начална цена за продажба 65 600 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ; За ”УПИ І от кв. 30 по плана на с.Русаля ,целият с площ 6 450 кв.м., заедно с построени в него eдноетажна сграда (бивше училище) с РЗП 586 кв.м. и едноетажна сграда (пристройка) със ЗП 34 кв.м.” с начална цена за продажба 35 400 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ; За „Застроен УПИ І от кв.67 по плана на с.Русаля , целият с площ 6 798 кв.м., заедно с построена в него едноетажна масивна сграда (бивше училище) с РЗП 810 кв.м.”. с начална цена за продажба 38 260 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС. Сделките се облагат частично с ДДС .

            2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване ,при стъпка на наддаване, както следва : за „УПИ І от кв. 40 по плана на с.Никюп, ,целият с площ 1900 кв.м.,заедно с построена в него сграда (бивша мандра) със ЗП 258 кв.м.” – 820 лева ; за „ УПИ І от кв. 54 по плана на с.Дичин с площ 8 845 кв.м., заедно с построена в него двуетажна сграда (бивше училище) с РЗП 846 кв.м. и едноетажна сграда (пристройка) със ЗП 34 кв.м.” – 6 500 лева ; за ”УПИ І от кв. 30 по плана на с.Русаля ,целият с площ 6 450 кв.м., заедно с построени в него eдноетажна сграда (бивше училище) с РЗП 586 кв.м. и едноетажна сграда (пристройка) със ЗП 34 кв.м.” – 3 500 лева ; за „Застроен УПИ І от кв.67 по плана на с.Русаля , целият с площ 6 798 кв.м., заедно с построена в него едноетажна масивна сграда (бивше училище) с РЗП 810 кв.м.”– 3 800 лева.

            3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга - 17 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

            4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

            5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за „УПИ І от кв. 40 по плана на с.Никюп, ,целият с площ 1900 кв.м.,заедно с построена в него сграда (бивша мандра) със ЗП 258 кв.м.” – 2 500 лева; за „ УПИ І от кв. 54 по плана на с.Дичин с площ 8 845 кв.м., заедно с построена в него двуетажна сграда (бивше училище) с РЗП 846 кв.м. и едноетажна сграда (пристройка) със ЗП 34 кв.м.” – 19 700 лева ; за ”УПИ І от кв. 30 по плана на с.Русаля ,целият с площ 6 450 кв.м., заедно с построени в него eдноетажна сграда (бивше училище) с РЗП 586 кв.м. и едноетажна сграда (пристройка) със ЗП 34 кв.м.” – 10 600 лева ; за „Застроен УПИ І от кв.67 по плана на с.Русаля , целият с площ 6 798 кв.м., заедно с построена в него едноетажна масивна сграда (бивше училище) с РЗП 810 кв.м.”.– 11 500 лева.

            Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

            6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

           7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

            8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

            9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

           10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на начална цена и начин за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ: „УПИ I от кв. 11 по плана на с. Беляковец, заедно с построена в него сграда /бивше училище/“ – собственост на Община Велико Търново, Вх. № 578/20.03.2012 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Темата за Беляковец и специално за този имот, общинска собственост, е един изключително чувствителен въпрос, защото това училище е факт благодарение на личния труд на хората, живеещи в с. Беляковец. Затова казвам, че те са изключително чувствителни какво точно ще се случи на имота, след като бъде продаден. Тъй като нямаше становище на кмета на населеното място в материалите, които са ни пратени в електронен вариант, аз разговарях с кмета на населеното място, той е съгласен с предложението и затова аз ще го подкрепя, но заедно с това ще направя едно предложение, което е аналогично с друга точка от дневния ред. И за да не се създава усещане, че налагаме двоен стандарт – за едно кметство или едно село може, а за друго не може, затова правя това предложение. Това, което предлагам, е нормативно регламентирано.

Към т. 18 от дневния ред: предложение относно продажба на имот общинска собственост, находящ се в с. Беляковец, предлагам след реализиране на продажбата на имота в с. Беляковец 30 % от прихода да постъпят в с. Беляковец. Предполагам, че предложението ще бъде подкрепено. Знам, че е по закон, но казах, че след като това присъства към друга точка по дневния ред, не трябва да създаваме усещането, че за едни може, а за други не може. И точно заради това, за да има баланс в нашите взаимоотношения, които трябва да бъдат коректни към всички населени места, правя това предложение.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Чух, че казахте, че е законно, но не е законно. Ние може по друг ред да вземем решение тези пари, които са 30 % от достигнатата цена, да бъдат целево предоставени на Беляковец, но нека да правим разлика. Тези не по-малко от 30 % са по ЗОС. А сега сме в текстовете по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, така че чисто законово ние не можем да вземем решение, така както го формулирахте, г-н Димитров. Изрично можем да кажем 40 000 лв., или колкото са тези проценти, да бъдат предоставени на с. Беляковец за инвестиционни нужди извън бюджета и инвестиционната програма, които те имат. Но това може да стане извън тази точка.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз мисля, че можем и трябва да го направим, защото след акт на наше решение това ще бъде факт и ще бъде възможно. В миналия мандат бяха извършени много приватизационни сделки, от които съответните населени места не получиха необходимите средства. След като присъства в определена нормативно уредба условие, които ние бихме могли да спазим, няма пречка да го подкрепим.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Димитров, с Вашето упорство, ме лишавате от правото и убеждението да гласувам за тези пари за Беляковец. Предложете под друга форма, иначе аз ще гласувам „против”, защото то не е законно.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Наистина законодателният ред е различен. По ЗОС е нормативно определено да бъде 30 % от средствата, докато по Закона за приватизацията ние имаме предходно решение на Надзорния съвет, което дава право до 40 % от средствата, получени от продажба, да се върнат в съответното населено място. Така че според мен е излишно да се допълва, но вие преценете.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Точно това имах предвид, че вече има регламент.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Аз си мисля защо става въпрос само за с. Беляковец. Преди малко минаха Войнежа, Пчелище и др. И защо, г-н Димитров, трябва да са 30 %, а не 40 %? Аз предлагам 40 %.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Този въпрос, който касае процедура по приватизация, е уреден нормативно. Има действащо решение на НС по приватизация и там ясно и точно е записано, че до 40 % от средствата, постъпили от приватизация на имущество, намиращо се на територията на съответното населено място, могат да постъпят в бюджетите на съответните населени места. Аз не считам, че има нужда да вземаме специално решение, тъй като има създадена действаща нормативна база.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров. Предложението беше прието с 16 „за”, „против” няма, 14 „въздържали се”.

Предложението по т. 18, заедно с приетото предложение на г-н Румен Димитров, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 161

 

            І. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК,   Великотърновски общински съвет:

            Отменя решение №512 / 13.03.2009 г. в частта касаеща приемане на минимална конкурсна цена и размер на депозита за продажба на общински нежилищен имот, представляващ: “УПИ І от кв. 11 по плана на с.Беляковец с площ 5 395 кв.м, заедно с построена в него сграда бивше училище , представляваща етаж със застроена площ 508 кв.м, сутерен със застроена площ 167,72 кв.м, външни тоалетни със застроена площ 21,73 кв.м. и склад с полезна площ 41,15 кв.м, заедно с подобрения, описани в документацията - собственост на Община Велико Търново.

            ІІ . На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК ,чл.4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.2 от ЗПСК , чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.45 от ЗДДС , чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решение № 487/19.02.2009 г. на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет реши :

            1.Приема анализ на правното състояние и утвърждава начална цена в размер на        142 275 лева за продажба на общински нежилищен имот,представляващ: “УПИ І от кв. 11 по плана на с.Беляковец с площ 5 395 кв.м, заедно с построена в него сграда бивше училище , представляваща етаж със застроена площ 508 кв.м, сутерен със застроена площ 167,72 кв.м, външни тоалетни със застроена площ 21,73 кв.м. и склад с полезна площ 41,15 кв.м, заедно с подобрения, описани в документацията - собственост на Община Велико Търново.

            2.Да се проведе публично оповестен конкурс на един етап за продажба на общински нежилищен имот,представляващ: “УПИ І от кв. 11 по плана на с.Беляковец с площ 5 395 кв.м, заедно с построена в него сграда бивше училище , представляваща етаж със застроена площ 508 кв.м, сутерен със застроена площ 167,72 кв.м, външни тоалетни със застроена площ 21,73 кв.м. и склад с полезна площ 41,15 кв.м, заедно с подобрения, описани в документацията - собственост на Община Велико Търново, при минимална конкурсна цена за обекта 142 275 лева , в която сума не е включена стойността на дължимия ДДС / сделката се облага частично с ДДС/ .

            3. Приема конкурсна документация, проект на договор и утвърждава следните условия към участниците в конкурса:

а/ обектът да бъде използван за социални услуги ;

б/ да представят бизнес план за преустройство и въвеждане в експлоатация на обекта за срок до 2 години ,считано от датата на подписване на договора и за ползване на обекта като такъв за срок – не по-малък от 10 години , считано от датата на издаване разрешение за ползване ; в бизнес плана да се посочат размерът на инвестициите, срокът за усвояване и работните места, които ще бъдат осигурени. Тези предложения на спечелилия конкурса участник да се включат в договора за продажба като задължение на купувача;

в/ да декларират , че няма да извършват отчуждаване на обекта по време на преустройството и ползването му ;

г/ да декларират съгласие по реда на чл. 34 “а” от ЗПСК за налагане на обезпечение – законна ипотека върху обекта за приватизация, с което да гарантират изпълнението на поетите задължения, в това число плащане на неустойки до 100 % от продажната цена;

  4. Определя цена на конкурсна документация в размер на 300 лева с ДДС. Кандидатите за участие закупуват документацията лично или чрез нотариално упълномощените от тях лица от стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане на 300 лева в “Общинска банка ” АД - клон Велико Търново , по сметка №BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Закупилите документация получават сертификат за регистрация.

5. Определя депозит за участие в конкурса в размер на 43 000 лева, който следва за бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF.

            6. Определя срокове и място за участие в конкурса: а/ закупуване на документация, разяснения по процедурата и разрешение за оглед на обекта от ст.419 на Общината – краен срок 21 дни след обнародване на това решение в Държавен вестник; б/ внасяне на депозит по указания в предходната точка ред - краен срок 16 часа на деня предхождащ срока за подаване на оферти ; в/ подаване на оферти в ст. 419 на Общината – краен срок 28 дни след обнародване на това решение в Държавен вестник ; г/ в случай, че няма кандидати за участие или има подадена само една молба, посочените срокове се удължават с 14 дни; д/действия по спазване на определените срокове се извършват само в работното време на Общината – сутрин от 9,00 ч. до 12,30 ч. и след обяд от 13,00 ч. до 17,00 ч.

           7. Участниците в конкурса изготвят офертите си в съответствие с конкурсната документация, определените с това решение ред, срокове и дадените им указания. Офертите, заедно с придружаващите ги документи се подават лично от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица . Документи внесени от неупълномощени лица или представени по пощенски или друг път не се разглеждат.

            8. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

            9. В случай на отказ на участника спечелил конкурса да извърши заплащане и да подпише договор в 30 дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса, внесеният от него депозит не се възстановява. Депозитите на останалите участници се възстановяват в 5 дневен срок след изтичане на срока за обжалване.

            10. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и това решение от Общинския съвет.

           

            След реализиране на продажбата на имота в с. Беляковец 30% от прихода да постъпи целево в с. Беляковец.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: За другите села важи ли това, което г-н Ламбев каза? Колко процента от средствата отиват в тях?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Наистина съществува като решение, но де факто не се изпълнява, затова го предложих.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: При приватизационните сделки до 40 % отиват в населеното място.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ УПИ II от кв. 329-А /част от бивш Търновски Воеводски хан/ на ул. „Христо Иванов Воеводата“, гр. В. Търново, Вх. № 579/20.03.2012 г., Вх. № 547/14.03.2012 г.

 

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 162

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.4,ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

1. Прекратява откритата с решение № 1184 / 20.01.2011 г. на ВТОбС процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ: Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.511.632 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 312 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІ - ”за обществено обслужване”, от кв.329-А по ПУП-ПР на гр. В. Търново, с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Иванов - Войводата”.

2. Отменя решение № 1215/ 24.02.2011 г. на ВТОбС в частта касаеща приемане на начална цена, начин на приватизация, дата на търга, стъпка за наддаване, размер на депозита за участие в търга за продажба на общински нежилищен имот, представляващ: Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.511.632 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 312 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІ - ”за обществено обслужване” от кв.329-А по ПУП-ПР на гр. В. Търново, с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Иванов - Войводата”.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на списък за 2012 г. на общинските жилища по предназначените, брой, вид и местонахождение, Вх. № 574/20.03.2012 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз следвам една изключително елементарна логика: че всеки, който е реализирал нещо добро над поетите ангажименти, трябва да си получи своите комплименти. Понеже кметът не присъства в залата, ще направя комплимента си към ОбА, която има отношение към темата, която ще развия в момента. Става въпрос за една изключително тежка драма на гражданин на В. Търново, за когото години наред ние, със старата ОбА, не можахме да намерим решение на въпроса.

Става въпрос за една жена без два крака, която по стечение на обстоятелствата живееше на втория етаж на гарата. Тогава въпреки цялата интервенция относно желанието да популяризираме болката и трагедията на този човек, не можахме да получим разбиране, затова комплиментите ми в тази посока са изключително основателни. Аз ще подкрепя предложението.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Колко от резервните жилища са свободни?

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Нито едно. Тъй като по закон трябва да имаме винаги две свободни жилища, ние сме оставили две такива жилища, нищо, че не са в резервния фонд. Имаме две свободни жилища.

Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 163

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновския общински съвет:

 

1. Приема списъците на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва:

- за настаняване под наем на граждани с установени

   жилищни нужди                             - общо      390 броя;

в гр.В.Търново                                                  384 броя;

в гр. Килифарево                                                   6 броя;

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши

собственици,чиито имоти са отчуждени за

общински нужди                                                    0 броя;

- резервни жилища                                              17 броя;

- ведомствени жилища                                          20 броя.

 

   ОБЩО ЖИЛИЩА                                               427 БРОЯ

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. № 537/12.03.2012 г.

 

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 21 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 164

 

 I. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и експертна оценка на “Инвестстрой 92” ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир „Тъмни лък”, намиращ се в землищата на гр. Дебелец и гр. Килифарево, ЕКНМ 20242 и 36837, с обща площ 110,052 дка при минимална годишна конкурсна цена 3900,00 лв.

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

       1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

              2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

              2.1. Размер на инвестиционните намерения.

              2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

              2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

              2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

              2.5. Предложения със социална значимост за региона.

       3. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

 ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 572/19.03.2012 г.

 

Г-н Ашиков обяви, че е постъпило заявление за изказване по точката от гражданин – г-н Емил Христов и даде думата на г-н Христов.

Г-н ЕМИЛ ХРИСТОВ: Става въпрос за една от четирите тоалетни в тази точка – на площада зад халите, както я знаят повечето от търновците, на пл. „Славейков”. Изказването ми е от името на 36 живеещи и работещи собственици на имоти на този площад. На това място съществува тоалетна още от края на ХІХ век. Тогава площадът е бил основният търговски и занаятчийски площад. Избрано е като място, защото околните най-близки постройки са били промишлено-занаятчийски постройки, т.е. не е пречила на никого. В началото тоалетната е била дървена. После, преди Първата световна война, я правят каменна. След 1950 г. пак най-близките постройки са били промишлени – дърводелски и ремонтни работилници на „Обществено хранене”. Но в момента постройките около площада са изключително с жилищно предназначение. Тоалетната не работи от 2003 г.

Призовавам общинските съветници да извадят тази тоалетна от точка 22, защото съобразно действащите норми за проектиране и реконструкция на обществени тоалетни от 1988 г., трябва да има отстояние за надземни и полуподземни тоалетни от 15 метра от най-близките жилищни постройки. В момента отстоянието е по-малко от 2 метра от най-близката жилищна постройка. Още през 1995-1996 г. имаше една реконструкция по „Красива България”. Още тогава отстоянието на тоалетната не е отговаряло на действащите норми за обществени тоалетни.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ние в момента сме в много неудобно положение, с което Вие, господине, ни карате да се съобразим. Изказването ми е добронамерено и Ви моля да не приемате отказа да подкрепим Вашата идея затова, че го правим нарочно. Вие сам казвате, че тези тоалетни са от ХІХ век и са изградени единствено и само в обществена полза. Аз съм изправен пред дилемата дали да подкрепя Вас и Вашата позиция, която според мен по принцип не комуникира с общоприетата норма. Отделен е фактът кой, кога и по какъв повод Ви е издал разрешението за Вашите инвестиционни намерения.

По този начин се сблъскват няколко казуса и аз няма как в момента да взема Вашата страна, защото нас ще ни обвинят, че заради определени инвестиционни претенции ние загърбваме едни обществени намерения Общината да бъде адекватна спрямо потребностите на великотърновци и на гостите на града. Площадът, за който говорите Вие, е един от най-използваните и посещаваните и лично аз няма как да се съобразя с изнесеното от Вас. Противопоставят се на няколко законодателни форми. Това че тоалетната не е работила, не значи, че е закрита. Вие знаете на какъв обществен натиск бяхме подложени всички, които сме призвани да вземем решение в полза на нашите съграждани, и точно заради това лично аз с чиста съвест ще подкрепя предложението на г-н Кмета. Съжалявам, че няма никой от експертите да даде някакво технологично обяснение и може би мотивирано да ви откаже! Моля Ви да ни разберете и нас. Ако ние в момента Ви подкрепим, сещате ли се какво ще се случи утре с нас?

Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева – въздържал се, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стоян Витанов – въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов – въздържал се, Иван Александров – въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, „против” няма, 10 „въздържали се”.

Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да прегласуваме точката със следното процедурно предложение: да отложим разглеждането на въпроса за тоалетната на площад „Славейков” и да изчакаме становището на ОбА. Днес да гласуваме за другите три обекта.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ (отрицателен вот): Какво ни дава основание да мислим, че по другите тоалетни не ни трябва становище на ОбА? Изведнъж решихме за тази да поискаме, защото някой ни каза нещо, а за другите три не искаме. Може и там да има нещо неизрядно.

 

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване цялата точка с направената корекция – изваждане на тоалетната на площад „Славейков” от проекта за решение:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов Стефанов - против, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 165

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл.103 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, намиращи се в гр. Велико Търново, както следва:

1. Обществена тоалетна със ЗП в размер на 81 кв.м., находяща се на ул. „Княз Дондуков-Корсаков”, попадаща в УПИ ІІ от кв.93 по плана на града, актувана с АОС № 1228/10.07.2001 г.; за срок от 5 /пет/ години при начална конкурсна наемна цена в размер на 215 /двеста и петнадесет/ лв. на месец.

2. Обществена тоалетна със ЗП в размер на 28,50 кв.м., находяща се на ул. „Марно поле”, попадаща в УПИ І от кв.98 по плана на града, актувана с АОС №5078/01.02.2012 г.; за срок от 5 /пет/ години при начална конкурсна наемна цена в размер на 100 /сто/ лв. на месец.

3. Обществена тоалетна със ЗП в размер на 46 кв.м., находяща се в парк „Никола Габровски”, попадаща в УПИ І от кв.141-А по плана на града, актувана с АОС №3015/11.08.2012 г.; за срок от 5 /пет/ години при начална конкурсна наемна цена в размер на 125 /сто двадесет и пет/ лв. на месец.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имотите под наем при следните условия:

1. Предложена офертна цена, не по - ниска от началната конкурсна наемна цена

2. Кандидатите са длъжни да извършат основен ремонт на наеманите обекти за сметка на не повече от шест месечни наемни вноски. Вложените в инвестицията средства се доказват пред Община Велико Търново чрез представяне на първични счетоводни документи.

3. За участие в конкурса се внася депозит в размер на двукратната минимална конкурсна цена, като едната от тях остава като гаранционна вноска по сметка на Община Велико Търново за срока на договора.

ІІІ. Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба. Възлага на Управителя на ОП „Пазари” да сключи наемни договори със спечелилите конкурса.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 557/16.03.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 23 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 166

 

I. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ,       Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Георги Руменов Горанов и Добрин Руменов Горанов, ул. „Ален мак” №6-Б, гр. Велико Търново, за промяна предназначението части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №83586.0.103, с НТП: път ІV клас, землище с. Шемшево, Община Велико Търново,с площ на сервитута в засегнатия имот – 172,40 кв.м., дължина на трасето – 86,20 м.;

- имот №83586.0.149, с НТП: местен път, землище с. Шемшево, Община Велико Търново,с площ на сервитута в засегнатия имот – 405,80 кв.м., дължина на трасето – 202,90 м.;

- имот №83586.0.149, с НТП: местен път, землище с. Шемшево, Община Велико Търново,с площ на сервитута в засегнатия имот – 181,20 кв.м., дължина на трасето – 45,30 м.;

парцеларен план за външни връзки ел. и ВиК за захранването с електричество и вода на ПИ №83586.0.130, местност „Криивир”, землище с. Шемшево, община Велико Търново. Парцеларният план е част от проект за ПУП – план за застрояване за ПИ №000130 – промяна предназначението на част от имота за „производствено-складови нужди”. Проектът е разгледан и приет с решение №110 по протокол №11 от 06.07.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

II. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Георги Руменов Горанов и Добрин Руменов Горанов, ул. „Ален мак” №6-Б, гр. Велико Търново, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

III. Георги Руменов Горанов и Добрин Руменов Горанов, ул. „Ален мак” №6-Б, гр. Велико Търново, да извършат за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обектите по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 560/16.03.2012 г.

 

  Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 24 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов – въздържал се, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 167

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на ЕТ „Румяна Хинкова” Велико Търново, за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №091055, с НТП: полски път, землище гр. Килифарево, с площ на засегнатия имот – 1 198 кв.м.;

 

Във връзка с проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе за външно ел. захранване 20 кV, за обект „Автобаза” в ПИ №091085, местност „Кълни дол”, землище гр. Килифарево на път ІІ-55 „Дебелец – Килифарево - Гурково” при км. 4+650. Проектът е разгледан и приет с решение №206 по протокол №19 от 21.12.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

 2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на ЕТ „Румяна Хинкова” Велико Търново, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

 3. ЕТ „Румяна Хинкова” Велико Търново, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 561/16.03.2012 г.

 

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 25 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов – въздържал се, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

По предложение на г-н Ашиков беше направено преброяване на присъстващите в залата общински съветници.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 535/09.03.2012 г.

 

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 26 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 22 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам да удължим заседанието с един час.

Предложението за удължаване на заседанието беше прието с 24 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

Г-н Ашиков обяви 15-минутна почивка.

 

Г-н ДЕЯН ХАДЖИЙСКИ: Поради отсъствието на голям брой от нашите колеги от залата преди малко предлагам да се прегласуват точки 25 и 26.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Както виждате, много трудно събираме кворум, а в точка 36 ще трябва да гледаме една наредба, която ще ни отнеме 2-3 часа и предлагам точка 36 да отпадне, като да продължим действието на старата наредба до 1 май 2012 г. и на 10 април да направим извънредно заседание по повод на Наредбата за паркиране и престой, защото си спомням, че не беше отдавна времето, когато всички заклеймиха тази дейност и не бива сега да претупваме този въпрос.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не съм съгласен и няма да подкрепя предложението на г-н Михайлов, тъй като съм си направил огромния труд да се подготвя много сериозно и да атакувам предложението на кмета и да кажа, че за мен според действащата нормативна уредба и законите предложението не е законосъобразно и целесъобразно. Точно заради това аз няма да подкрепя това предложение. Искам да бъда чут, за да може кметът или някой от колегите да направи друго прагматично предложение, което да не бъде атакувано впоследствие след приемането на направеното сега предложение на кмета и неговата администрация.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз искам да направя едно предложение към ОбС и към Председателството за по-добро протичане на сесиите на ОбС: наберат ли се повече от 22-23 точки, да се свиква сесия, но сесия от над 23-24 точки е неработеща. Ако е необходимо, да се направи друга сесия, защото тази наредба е важна и ще бъде необходимо много време за обсъждането й. Това означава днес да работим до 20.00 часа.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Наредбата за сините зони трябва да влезе най-късно до 10 април и затова я предлагаме сега, защото след това трябва да тече и 7 дневен срок.

Предложението на г-н Деян Хаджийски: за прегласуване на точки 25 и 26 беше подложено на гласуване и прието с 25 „за”, 3 „против”, 1 „въздържал се”.

Г-н Ашиков обясни, че предложението на г-н Стефан Михайлов за отлагане на точка 36 ще бъде подложено на гласуване, когато се достигне до обсъждане на точка 36.

 

Предложението по точка 25 беше подложено на прегласуване:

 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов – въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров – въздържал се.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 168

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на ЕТ „Румяна Хинкова” Велико Търново, за промяна предназначението част от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №001977, с НТП: полски път, землище гр. Килифарево, с площ на засегнатия имот – 243,25 м.;

проект за подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка към ПИ №091085, местност „Кълни дол”, землище гр. Килифарево за обект „Търговски комплекс, бензиностанция, автосервиз, паркинг за тирове, заведение” на път ІІ-55 „Дебелец – Килифарево - Гурково” при км. 4+650. Проектът е разгледан и приет с решение №199 по протокол №19 от 21.12.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на ЕТ „Румяна Хинкова” Велико Търново, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. ЕТ „Румяна Хинкова” Велико Търново, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

Предложението по точка 26 беше подложено на прегласуване:

 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 169

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с промяната на тяхното предназначение, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улично пространство публична общинска собственост, попадащи в новообразувани УПИ ІІІ-380, УПИ ІV-380, УПИ V-380, УПИ VІ-380 от нов кв.52а по ПУП на гр. Дебелец, съгласно проект за ЧИ на ПУП, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, чл. 42 и чл. 43 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от недвижими имоти в обхвата на разработка, приета с решение №72 по протокол №8 от 25.05.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като Община Велико Търново прехвърля на Русин Пенчев Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина” №25, Пенчо Костадинов Пенчев с адрес гр. Дебелец, ул. „Работническа” №46 и Костадин Пенчев Костадинов с адрес гр. Дебелец, ул. „Работническа” №44, правото на собственост върху следните части от недвижими имоти:

2.1. общинско място, представляващо улично пространство от запад на имота към улица с ОК-ОК №№214а-226в-226б-226а, с площ от 428,51 кв.м., попада в новообразуван УПИ ІІІ-380, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 8 142 лева без начислен ДДС;

2.2. общинско място, представляващо улично пространство от изток на имота към улица с ОК-ОК №№229-228в-228б-228а, с площ от 246,43 кв.м., попада в новообразуван УПИ ІV-380, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 4 682 лева без начислен ДДС;

2.3. общинско място, представляващо улично пространство от изток на имота към улица с ОК-ОК №№229-228в-228б-228а и от юг на имота, с площ от 186,74 кв.м., попада в новообразуван УПИ V-380, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 3 548 лева без начислен ДДС;

2.4. общинско място, представляващо улично пространство от запад на имота към улица с ОК-ОК №№214а-226в-226б-226а и от юг с излаз на улица, с площ от 210,42 кв.м., попада в новообразуван УПИ VІ-380, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 3 998 лева без начислен ДДС;

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи предварителен договор по чл.15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП – ПР, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имота в обхвата на разработката.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 573/19.03.2012 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз го предложих на комисията и то беше отхвърлено, защото той щял да построи пътя. Става въпрос за един път, който се затваря и се предава във владение на фирма. Пътят се премества долу, до реката. Аз предложих да има текст, който да казва: „Задължава предприемача (или инвеститора) да изгради този път”. Това беше отхвърлено, защото той ще го изгради. Това са моите съображения, поради които се въздържах в комисията. Аз не знам какви са възможностите и какъв е теренът там. Защото той обслужва и други собственици.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Задължаваме инвеститора да изгради обходния път в собствения си имот. Така ли предлагате да се запише към предложението за решение?

Предложението на г-н Стоян Витанов беше подложено на гласуване и отхвърлено с 5 „за”, 3 „против”, 15 „въздържали се”. Трима общински съветници не гласуваха.

Предложението по т. 27 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов – въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова – въздържал се, Пламен Радонов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 23 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Това не беше приумица. Ще ви посоча два примера – в единия виновник е държавата, респективно общината, а в другия – частният предприемач. Прословутата „китайска стена” в село Ветренци. Там трябва да има път. Този човек трябва да го осигури. Има ли път? Не. Глобен ли е този човек? Не е.

Второ, към дядовата ми къща също има проектиран път, който Общината трябва да направи. Там има поляна.

Затова поисках, заради тези 7-8 души, да гласуваме този текст и затова се въздържах.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Вие сте много по-отдавна от мен в политиката, г-н Витанов. Когато законът не се спазва, трябва да потърсите компетентните органи, за да бъде спазен, а не да гласуваме тук законът да се спазва, защото това е смешно. Ако законът не е спазен и ние гласуваме да бъде спазен, с това няма да променим нещата.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 536/09.03.2012 г.

 

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 28 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 170

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 270 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост №5030/21.12.2011 г., представляващо 270/810 идеални части от УПИ VІ-614 от строителен квартал 37 по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Георги Андреев Георгиев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Йоновка” №9, Николай Андреев Георгиев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Асен Разцветников” №5 и Маргарита Николова Пейнова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Димитър Полянов” №6.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от УПИ VІ-614 от строителен квартал 37 по РП на с. Беляковец, с площ от 270 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 3 240 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Георги Андреев Георгиев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Йоновка” №9, Николай Андреев Георгиев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Асен Разцветников” №5 и Маргарита Николова Пейнова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Димитър Полянов” №6.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново, Вх. № 502/27.02.2012 г.

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 29 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 171

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет предоставя ПИ № 171730 – нива с площ 1,349 дка, ІV кат., м. „Ръта” по КВС на землище с. Хотница, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 5115/09.02.2012 г., който с дял VІІ, т. 4 по Договор за доброволна делба № 2034, том 11, рег.№ 12467/13.08.2004 на нотариус Татяна Братванова, е отреден в собственост на Здравка Светославова Вълкова.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Беляковец и представянето им на земеделски производители-животновъди., Вх. № 559/16.03.2012 г.

 

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 30 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 172

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет:

 

1. Предоставя за индивидуално ползване, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, общински мери и пасища в землището на с. Беляковец, общ. Велико Търново, от имотите определени с Решение № 831-2/18.02.2010 г. на Великотърновски Общински съвет, на следния животновъд:

 

1.1. ЗП – ХРИСТО ИВАНОВ РУСЕВ – ЕГН 8404181400, с постоянен адрес с. Беляковец, общ. В. Търново, Заявление вх. № 94-ХХ-64/06.03.2012 г., притежаващ съгласно Декларация от 06.03.2012 г. ЕРД над 24 месеца – 13 броя, ЕРД от 8 до 24 месеца– 4 броя – предоставят се за ползване 274,762 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000149 с площ 274,762 дка по КВС на с. Беляковец, с АОС № 5175/12.03.2012 г. за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 962,00 лв.

 

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договори със земеделските производители по т. 1, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

 

3. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

3.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

3.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

3.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

3.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

3.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

3.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

3.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

3.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

 

ПО ТРИДЕСЕТА И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, Вх. № 556/16.03.2012 г.

     Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 31, заедно със становището на ПК по ЗГООС – „30 % от прихода да постъпи целево в с. Пчелище”, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - против, Мирослав Маринов - за.

 

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 173

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

 

1. Поземлен имот № 250.35 по ПНИ на землище с. Пчелище, местност „Къпиновски манастир”, частна общинска собственост, представляващ друг вид земеделска земя с площ 2,385 дка, VІ категория, актуван с АОС № 4911/05.07.2011 г.

2. Поземлен имот № 250.37 по ПНИ на землище с. Пчелище, местност „Къпиновски манастир”, частна общинска собственост, представляващ друг вид трайно насаждение с площ 0,999 дка, VІ категория, актуван с АОС № 4912/05.07.2011 г.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 96 ал.1 от НРПУРОИ, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот № 250.35 по ПНИ на землище с. Пчелище, местност „Къпиновски манастир”, частна общинска собственост, представляващ друг вид земеделска земя с площ 2,385 дка, VІ категория, актуван с АОС № 4911/05.07.2011 г.

2. Поземлен имот № 250.37 по ПНИ на землище с. Пчелище, местност „Къпиновски манастир”, частна общинска собственост, представляващ друг вид трайно насаждение с площ 0,999 дка, VІ категория, актуван с АОС № 4912/05.07.2011 г.

 

ІІІ. Определя начални тръжни цени, въз основа на оценки, изготвени от оценители, регистрирани по ЗНО, както следва:

1. За поземлен имот № 250.35 – в размер на 729 (седемстотин двадесет и девет) лева без ДДС.

2. За поземлен имот № 250.37 – в размер на 434 (четиристотин тридесет и четири) лева без ДДС.

 

ІV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

V. 30 % от прихода да постъпи целево в с. Пчелище.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ (отрицателен вот): Освен закона, който нарушихме, нарушаваме и правилника си, в който императивно сме записали и гласували, че когато предложението касае населено място, кметовете на населените места и кметските наместници трябва да бъдат изслушвани. Говорим за Беляковец, Килифарево, Пчелище и т.н. Ще цитирам чл. 46 от ЗМСМА, поправка, обнародвана в „Държавен вестник”, член 69 от 2006 г.: „Кметът на район и кметът на кметство могат да участват в заседанието на ОбС с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, които се касаят за кметството или района, за който те отговарят”.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Процедурно предложение. Какво излиза сега - че ние до преди малко говорихме как трябва да се спазва законът и сега всички, включително и аз, погазихме това нещо. Това, което приехме в последните 2-3 точки в отсъствие на кметовете, не може да бъде прието по Правилник. Ние спазваме ли Правилника, или не го спазваме? Ако не го спазваме, какви сме и за какво сме тук?

Аз смятам, че е добре да се преразгледат тези точки и да преценим как ще гласуваме и изобщо можем ли да ги гласуваме. Става дума за точките, които касаят населените места, на които кметовете трябва да са тук.

По-скоро предлагам отлагане на точките, защото сме ги приели неправилно.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно Правилника ги обсъждаме при наличие на писмено становище.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Предлагам следното нещо: тези точки, които са гласувани в отсъствието на кметовете или кметските наместници на населените места, да бъдат разгледани отново на следващата сесия.

Правя процедурно предложение: тези, които са гласувани, да си влязат и да се изпълни Правилникът на следващата сесия. Тези, които остават в дневния ред и кметовете на населени места ги няма, да отпаднат и да се гласуват на друга сесия.

 

Г-н Ашиков обяви 5-минутна почивка.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно Правилника удължихме времето и то изтече, затова насрочвам извънредна сесия на 10 април от 17.00 часа.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Ще направя едно предложение във връзка с първото ми предложение за Наредбата за паркиране: който има нещо по тази наредба, да го представи писмено пред ОбА, за да може тя да отстрани нередностите и на 10 април да не говорим за същото.

 

Заседанието беше закрито в 14.25 часа.

                                     

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ