Начало Заседания Протоколи Протокол № 17 от 10.04.2012 г.

 ПРОТОКОЛ № 17

 

от седемнадесетото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 10.04.2012 г. от 17.00 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 34 общински съветника.
Отсъстват г-жа Калина Широкова, г-н Иван Ангелов и г-н Николай Николов.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който обяви проекта за дневен ред.

 

1. Приемане на Наредба за реда и спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в обхвата на урбанизираната територия на община Велико Търново, Вх. № 568/16.03.2012 и вх. № 567/16.03.2012 г.

2. Приложение № 2 към Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на община Велико Търново, Вх. № 625/04.04.2012 г.

3. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост, Вх. № 558/16.03.2012 г.

4. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 00583.160.37, по плана на новообразуваните имоти на територията по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Странжа“, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за жилищни нужди“, план-схеми за водоснабдяване и електрификация км ПУП, Вх. № 552/15.03.2012 г.

5. Преписка с Вх. № 02-11/19.05.2011 г. за опрощаване на дължими държавни взимания на лицето Росица Иванова Живкова с адрес общ. Велико Търново, с. Беляковец, Вх. № 499/23.02.2012 г.

6. Преписка с Вх. № 02-36/28.12.2011 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Маринела Хариева Филипова, Вх. № 534/09.03.2012 г.

7. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ , гр. Килифарево.

 

Председателят на ОбС даде думата на общинските съветници за изказвания по дневния ред.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Темата е изключително гореща и в унисон с това, което ще ви предстои като сблъсък на мнения, вероятно, аз искам да заявя, че бях против приемането и корекцията на дневния ред – т. 1 и т. 2 към днешна дата да бъдат редуцирани точно по този начин. В провеждането на разширения Председателски съвет аз казах моите мотиви и зададох риторичен въпрос: „Кога тези точки са по-важни? Днес – защото трябва да минат, или на 29 – защото не трябва да минат?” Това са хубави обстоятелства, върху които в интерес на истината всички ние трябва да се замислим какво и как се ситуира и какво и как се конструира.

Г-н Ашиков подложи на гласуване проекта за дневен ред. Дневният ред беше приет с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на Наредба за реда и спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в обхвата на урбанизираната територия на община Велико Търново, Вх. № 568/16.03.2012 и вх. № 567/16.03.2012 г.

2. Приложение № 2 към Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на община Велико Търново, Вх. № 625/04.04.2012 г.

3. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост, Вх. № 558/16.03.2012 г.

4. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 00583.160.37, по плана на новообразуваните имоти на територията по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Странжа“, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за жилищни нужди“, план-схеми за водоснабдяване и електрификация км ПУП, Вх. № 552/15.03.2012 г.

5. Преписка с Вх. № 02-11/19.05.2011 г. за опрощаване на дължими държавни взимания на лицето Росица Иванова Живкова с адрес общ. Велико Търново, с. Беляковец, Вх. № 499/23.02.2012 г.

6. Преписка с Вх. № 02-36/28.12.2011 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Маринела Хариева Филипова, Вх. № 534/09.03.2012 г.

7. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ , гр. Килифарево.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в обхвата на урбанизираната територия на община Велико Търново, Вх. № 568/16.03.2012 и вх. № 567/16.03.2012 г.

 

Г-н Ашиков прочете предложенията на постоянните комисии и припомни условията за приемане на наредби съгласно Правилника на ОбС.

Г-н НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ: Ще прочета един кратък доклад за нашата дейност като комисия:

„Относно: приемане на Наредбата за реда и спиране, престой и паркиране на ППС в обхвата на урбанизираната територия на община В. Търново”. Комисията разгледа наредбата на пет поредни заседания със средна продължителност около два часа на заседание. Две от заседанията бяха проведени съвместно с ПК по НПУОР и УТТП. На заседанията присъстваха: началника на КАТ – В. Търново, управителят на „Организация на движение паркинги и гаражи” ЕООД, директорът на дирекция ТСУ, юристи от община В. Търново и общински съветници, които не са членове на ПК, но проявиха желание да участват в нейните заседания. ПК за УТТП приемаше и гласуваше всеки член от наредбата поотделно. При провеждане на заседанията бе приет демократичен принцип на работа – всеки от присъстващите на заседанията имаше възможност да изкаже своите виждания за редакция на наредбата. Всички предложения по конкретните членове от наредбата се подлагаха на дискусия и приетите поправки се гласуваха от членовете на ПК. От първоначалния вариант на наредбата без редакция останаха само 13 члена. Всички останали са претърпели някаква редакция, отпадаха точки, алинеи.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Проектът за Наредбата за реда и спиране, престой и паркиране на ППС в обхвата на урбанизираната територия на община В. Търново има следните цели, които се поставят с изготвянето на тази наредба:

1.Определяне на зоните за платено паркиране на територията на В. Търново, като се определят райони, улици или части от улична регулация за зони за платено паркиране в определени часове на денонощието;

2. Установяване на заплащането и контрола за действителното времетраене на паркирането в зона за платено паркиране.

3. Определяне на преференциално и привилегировано паркиране в зоните за платено паркиране и престой.

4. Допускане на паркиране на ППС на общинска територия само на специално отредени и обозначени за тази цел места.

5. Регламентиране и определяне на местата за паркиране, специално отредени и сигнализирани за това площи извън уличното платно, разположени както на повърхността на земята, така и над нея.

6.Регламентиране на принудителни мерки при неправилно паркиране на ППС на територията на община В. Търново.

7. Регламентиране на контрола по тази Наредба.

Мотивите при изготвянето на Наредбата за реда и спиране, престой и паркиране на ППС в обхвата на урбанизираната територия на община В. Търново са:

1. Да се подобрява организацията на движението по уличната мрежа с въвеждането на ред за спиране, престой и паркиране на ППС в обхвата на урбанизираната територия в община В. Търново. Необходимостта от уреждане въпросите относно изискванията, ограниченията, забраните, санкциите и контрола, свързани със спирането, престоя и паркирането на ППС на територията на община В. Търново.

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата са:

1. Съгласуване и координиране на дейността по организация на движението на територията на община В. Търново

2. Въвеждане на реда за спиране, престой и паркиране на ППС в обхвата на урбанизираната територия.

3. Подобряване на контролирането изправността и състоянието на уличната настилка, съоръженията, средствата за организация и регулиране, маркировката, спазването на правилата за паркиране от водачите на ППС, също така и на правилата за движението от пешеходците и също така правилното използване на алармените инсталации, монтирани в ППС за тяхната охрана.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Много се колебаех как да постъпя, г-н Кмете: дали да бъда част от хората, знаейки една прекрасна приказка за новите дрехи на царя, или наистина да бъда конструктивен в присъствието си на този ОбС. Всички знаем какви всъщност се оказват дрехите на царя от приказката.

Моите съображения за този коментар са, че към днешна дата аз имам сериозни основания да коментирам, тъй като съответните упълномощени институции да се произнасят кое е законно и кое не, това са: областен управител, административен съд. Имам своите лични мотиви към настоящия момент да се изкажа относно незаконосъобразността в сглобяването на самата процедура. Ако и сега, в момента, отворим сайта, ще видим, че начинът на обявяването е различен от начина на разглеждането в ПК по ТСУ. За какво говоря? Ние в момента на сайта на ОбС имаме действаща нормативна уредба под № 14 за паркиране. В рамките на месец към днешна дата аз ви показвам точно шест варианта с техните идеологически и фактологически промени, които налага потребността и на администрацията, и на определени членове на ОбС, но в никакъв случай не мога да дефинирам потребността на великотърновци, защото в закона много ясно е дефинирано: законосъобразност и целесъобразност.

Така или иначе, всички публични личности, които присъстваме тук, сме заявили, че ще дадем възможност на великотърновци да участват реално в управлението на нашия град, като им дадем възможност да участват при вземането на решенията по изключително важни за В. Търново въпроси. Точно заради това аз направих едно предложение, в което да дадем възможност да ги изслушаме, защото не можем само да налагаме рестрикция, без да сме дали елементарното право да ги изслушаме, без значение един, двама, десет, сто, квартал или селища. В тази връзка аз мога само да кажа в подкрепа на моите твърдения, какъв беше начинът, по който се започна работата с гласуване в самата комисия. Беше формулирано: „Поправка към действащата Наредба”, т.е. в сайта качваме едно, а комисията започва да работи и се произнася по съвсем различно нещо. Мисля, че това са различни обстоятелства по действащите нормативни актове. Законът за нормативните актове категорично казва какво и как да се случи.

Аз съм почти сигурен, че към днешна дата тази наредба ще мине, защото има хора, които искат да я подкрепят, но ако процедурата стигне до административен съд, а аз предполагам, че ще стигне до съд, тъй като съм в кавички дали областният ще реши да се произнесе, в Закона за нормативните актове изрично е упоменато, че мотивите и докладите трябва да вървят заедно или с новия нормативен акт, или с предложените корекции или промени към същия. А на практика ние наблюдаваме точно обратното: качихме предложение за нормативен акт, наредба (не поправки към нашата действаща наредба) и след като изтекоха 14 дена, чак тогава се качи и докладът към същата. А те трябва да бъдат съставни части – това е задължително условие. Интерпретациите, тълкуването и дефинирането на който и да е административен акт не търпи корекции. Това е едно от малките неща, които аз визирам. Отделно, аз не приемам начина, по който ОбА се опита да защити предложението Ви.

В стария ОбС никога досега не съм се изправял и не съм цитирал нещо, което не е законосъобразно. Аз приемам предизвикателството днес гласуването, което ще се осъществи в тази зала, да следва своята административна процедура и аз ще се опитам да я защитя в пълната й детайлност и фактология относно законо и целесъобразност. Има норми, които трябва да се спазват от всички. В тази връзка аз няма да подкрепя към днешна дата тази наредба.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Бих искал да заявя, че общинските съветници от ВМРО няма да подкрепят тази наредба. Няма да се впускам в нейното съдържание, ще изкажа само два аргумента. Преди доста време, водени от ентусиазма да въведем ред в града, ние приехме една наредба, която действаше много кратко и която до този момент не е действаща. И вследствие на това кратко действие се създаде нещо, което малко са хората в града, които приемат като добро. Ние изконсумирахме това, че подкрепихме инициативата на кмета Рашев с идеята, че се поставя началото на една програма за решаване на проблемите на инфраструктурата в града и че това е първа стъпка, за да се започне да се слага ред. Вместо ред днес виждаме, че има един хаос: изгонихме автомобилите от Марно поле и те отидоха зад Общината. Изгонихме автомобилите надолу към Интерхотела и те отидоха към Областната управа. Това нещо ние трудно можем да повторим днес.

На второ място: ние няма да подкрепим тази наредба, защото тя по принцип противоречи на нашите разбирания и моето изказване е в първата част, по принцип. В точка 1 на тази Наредба трябва да се определят редът, изискванията, ограниченията, забраните, санкциите и контрола, свързани с паркирането, престоя и т.н. Спирам се върху тази формулировка, защото само тук съществува думата „ред” и никъде в наредбата не се решават проблеми, а изобилства със санкции, забрани, глоби и ограничения. На второ място – ние няма да подкрепим тази наредба, защото в нея се въвежда един принцип, който е извън всякакво право: принципът, че всичко е забранено, освен позволеното. В чл. 3 простичко се казва, че престоят и паркирането по смисъла на ЗДП, освен предвидените в същия този закон случаи, може да се извършва само в зони за платено паркиране и то само в определени часове. Просто казано: дори и в зоните за платено паркиране, когато те не са платени, нямаме право да спираме. Позоваването въобще на ЗДП, който урежда случаите на спиране е некоректно, защото той урежда само общите правила за спиране и паркиране в страната, и ние считаме, че не по процедура, а по смисъла на тази наредба, тя не е законосъобразна.

Ето защо ние ще се въздържим и няма да подкрепим тази Наредба, с която на практика се въвежда данък „паркиране и спиране” за всички граждани и гости на В. Търново.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз ще взема едно трудно решение за себе си и ще обясня защо ще го направя. Да, тази наредба има много кусури, има много неща за изчистване. С нея се занимаваме от две години и все нещо спъва приемането й. Предишният ОбС си изми ръцете и взе решение наредбата да бъде приета от 1 януари 2012 г., което беше в следващия мандат. До голяма степен това се случи поради нерешителността, неразбирането и може би липсата на воля за решаване на някои от неясните неща.

Да, въвеждането на сини зони не е нещо приятно за гражданите и гостите на града. Да, в програмата на Синята коалиция е записано, че сини зони не трябва да има, въпреки че там, където съм ходил, в големите градове в чужбина има или сини зони, или нещо подобно. В този ред на мисли аз не съм убеден, че не трябва да има сини зони. Действието на сините зони във В. Търново не е най-доброто в момента, но ако ние в момента не приемем тази Наредба с всичките й грешки и кусури, ние рискуваме да станем още по-смешни и да повторим грешките на предишния ОбС.

До голяма степен съм съгласен с това, което колегата Михов говори; имам някои съгласия и доста несъгласия с това, което г-н Димитров говори преди него.

Аз ще подкрепя тази наредба, ясно осъзнавайки, че има много несъвършенства, че има много неща, които трябва да оправяме в тази наредба, да изглаждаме и да вземаме решения. Защото по този начин ние не правим нищо. Неприемането на наредбата днес не означава решаването на проблемите със сините зони и платеното паркиране.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам да кажа нещо много важно и се надявам то да бъде запомнено от всички, не само от г-н Кмета, защото то директно го касае: че една от фундаменталните характеристики на съвременния свят е огромната пропаст между думите и делата. Всички ние сме поели обществен ангажимент да работим в полза на великотърновци. В този ред аз няма как да не продължа да говоря, няма как да не маркирам: дори в нашия Правилник е записано коя от комисиите трябваше да бъде водещата: дали комисията по ТСУ или комисията, ангажирана лично с нормативните актове. Там е дефинирано. Това са част от нещата, които вие би трябвало да знаете, защото Комисията по нормативни актове нямаше възможност да се разгърне и да разгледа целия нормативен акт, който беше предложен. Становището беше да влезе в зала. Аз присъствах там .

В този ред на мисли смея да твърдя, че тази комисия не разгледа конкретното предложение, а за мен тя е основната комисия, защото нормативните актове се разглеждат от нея. Другите, допълнителните обстоятелства и пояснения, са от следващите комисии.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Бих си позволил да направя реплика на г-н Заместник-председателя, че нямаме вече сини зони, имаме зони за платено паркиране. Но по-важното е като приемем нещо, какво ще се случи след това. Защото гледам предложението на кмета на Общината и не виждам в приложението, къде е разходната част относно чл. 24 и чл. 26, където размерът на разходите се определя след изготвена калкулация от службите и се утвърждава от ОбС. Приемаме тази Наредба и утре на какво основание „Паркинги и гаражи” ще сложат скоба или да вдигнат с паяка, като ние не сме приели тази калкулация? На практика тази наредба ще бъде приета наредба, която няма да бъде действаща. Но ние трябва да ги утвърдим, както и талоните за зоните – за половин час, за един час, за пет часа – наново трябва да вземем решение, защото в противен случай ще създадем много голям проблем, от който ще страдат и общината, и гражданите.

И не съм съгласен, че ако днес не приемем наредбата, няма да се реши въпросът. Обратното: по-добре да се приеме работеща, действаща наредба, която да не създава конфликти и проблеми, отколкото да се приеме наредба, която да създава проблеми и конфликти. И не по-малко другия аргументи има, но наистина, приемайки нещо, ние трябва да мислим как то ще работи и как ще се отрази въобще. Имаме практика, която видяхме – с масите за сладолед. Нещата не трябва да се повтарят и да се учим от всичко.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Тюфекчиев, явно за пореден път вие слушате само с едното си ухо. По никакъв начин аз не съм говорил за сини зони. В този ред на мисли искам да Ви кажа, че в стария мандат аз бях един от яростните привърженици на въвеждането на правила. И на тогава действащата синя зона. Сега съм също „за” въвеждането на правила, но не против великотърновци. Това имам предвид и заради това искам да ви кажа: още когато бившият кмет за първи път визуализира проектите си в стая 302 - колко места трябва да бъдат във В. Търново, числото беше 1270 заедно със Старото военно училище, с обръщалото и т.н. и тогава какво се получи – вследствие големия обем от информация, който ние получихме, местата се промениха и се редуцираха до едно работещо, ефективно предложение. Аз съм също „за” правилата, но не за процедура, която работи против имиджа на великотърновци, против имиджа на ВТОбС, част от който сме и ние.

Г-н РОСЕН ИВАНОВ: Ключовият въпрос, свързан с Наредбата е дали тя отговаря на обществения интерес. Това е въпросът, който трябва да решим днес. Според мен, отговорът на този въпрос е положителен. Общественият интерес налага да защитим в максимална, и то възможна, степен правата на всички граждани – водачите и пешеходците. Това са гражданите на В. Търново, но и гостите на В. Търново. Най-добрата защита е въвеждането на регламент, на правила, валидни за всички. В момента отношенията за престой, спиране и паркиране са уредени с общия административен акт. Правилно е ние да приемем нормативен акт, който урежда тази материя По-добре е Общината да въведе ред, отколкото тази материя да се самоурежда, т.е. да няма регламент, отношенията да се уреждат стихийно. Като пример за резултата от самоуреждането на процеса мога да дам зоната в Старото военно училище, зоната пред поликлиниката, както и източната част на ул. „Полтава”. Нека да повторя основните цели и очакваните резултати от действието на Наредбата.

1. Ефективно управление, регулиране и контролиране на публичните площи и ползването им от ППС

2. Регулиране на търсенето и предлагането, т.е. контролирано паркиране да се въвежда само там, където търсенето на места за паркиране е по-голямо от предлагането, където паркоместата са ограничен ресурс. В. Търново е типичен пример за населено място с улична мрежа, създавана при други условия, с друг интензитет на движението и други превозни средства. Уличните площи, особено в старата част и в историческия център, са запазени. Броят на МПС е нараснал в пъти, увеличен е трафикът.

3. Дейността по контрола да се самофинансира, т.е. да не се субсидира, да не се издържа с публични средства с друг източник.

4. Намаляването на трафика и свързаните с него задръствания, вредни емисии, загуба на време, конфликтни точки, негативни за всички водачи и всички пешеходци.

По Наредбата активно работиха ОбС, привлечени консултанти, представители на ОбС. Предлаганият текст е колективен продукт на значителна по обем и време работа. Считам, че Наредбата е целесъобразна и трябва да бъде приета. Правя предложение работата по тази дейност да бъде продължена в няколко направления.

1. Да се предприемат по-активни действия за разработване на генерален план за организация на движението в гр. В. Търново.

2. Интегрираният план за градско развитие да обхване и тази материя.

3. Да се прецени възможността и необходимостта средствата от глоби и такси да формират специален фонд за мероприятия за решаване на въпросите, свързани с паркирането.

4. Да се потърси възможност за уреждане на въпроса с паркирането на собствениците на жилищни и нежилищни имоти, засегнати от зоните за платено паркиране.

5. Да се извърши анализ на необходимостта от въвеждане на зони за контролирано паркиране, платено или безплатно в други невралгични точки в града и в общината.

Искам да направя няколко конкретни предложения по повод на текстовете от Наредбата.

Прецизиране на чл. 18, ал. 4, което прецизиране предлагам с оглед на кореспондирането с нормата по чл. 5. Текстът в проекта за наредба е: „Според вида на паркиращи автомобили, ППС, предназначени за товари с технически допустима маса не повече от 3,5 тона”. Предложението ми е да стане: „Според вида на паркиращи ППС – за МПС и, или състав от ППС, предназначени за превоз на пътници и товари с технически допустима маса не повече от 3,5 тона”. Така осигуряваме огледална разпоредба на чл. 5.

Второто ми предложение е по повод на чл. 28, ал. 2. „Службите за контрол по ал. 1: Следят за изпълнението на тази наредба и съставят актове в зависимост от вида на нарушението”. Добавя се следният текст: „налагат на място глоба с фиш”.

ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА: Аз знам, че темата за синята зона, платено паркиране, или както който иска да го нарича, е изключително благодатна за личен пиар, за политически пи ар, защото едва ли има човек, който да е доволен от факта, че трябва да си пусне есемес или трябва да си попълни талонче за това, че трябва да остави някъде колата си. Личното ми мнение, ако ме питате, е, че тези зони трябва да бъдат забранени и премахнати, но за съжаление, в почти всички български градове има такава синя зона. Както казаха и г-н Кметът, и някои от тези, които говориха преди мен, целите са две: първо, създаване на някакъв ред, и набиране на някакви средства.

Ние, от „Новото време”, внесохме предложения в комисията и аз съм благодарна, че те бяха подкрепени от колегите, като нашата идея е да бъде редуцирана съществуващата синя зона и да бъде намалено работното време. В предложението това работно време е с два часа и половина по-късо, отколкото действащото в момента. Това е една от причините, заради която ние ще подкрепим тази наредба. Тъй като ако не я подкрепим, остава това удължено работно време. В същото време има текст и за почивните дни, неделните, празничните дни. С една подобна ситуация станахме известни и в националния ефир, така че това е още една положителна стъпка.

Нашето предложение, което мисля, че е залегнало вече и в тази наредба, е печалбата от тази синя зона да отива само и единствено за поддържане на пътната инфраструктура. Това са: кърпене на улици, маркировка и всички необходими средства за подобни разходи. Мисля, че това също е положително като тенденция.

Мисля, че колегите от БСП имат предложение за уреждане на паркоместа за живеещите в близост до зоните за синьо паркиране. Ние ще го подкрепим. Това е много разумно, защото в цяла Европа хората, които живеят до места, където има платено паркиране, имат предимство.

Предложението на нашата група е следното: „ В чл. 10, ал. 3: „Всички такси от зоните за платено паркиране постъпват в общинския бюджет” да бъде продължено: „Печалбата от зоните за платено паркиране отива целево за поддържане на пътната инфраструктура и маркировка”.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Тук стана въпрос за тази наредба и за правила за паркиране в града и се пропуска един момент – че срещу жителите, които живеят в обхвата на синята зона, има дискриминация. Те са задължени или да плащат, или всяка сутрин да вземат своите коли и да ги изместват на места, където не е въведено платено паркиране и след края на работния ден да върнат автомобилите си отново пред дома си. В тази връзка има едно наше предложение от 13 януари, тази година – много преди да приемаме този проект за синя зона и аз искам да го изчета, тъй като очевидно не е било предоставен на комисиите, които са гледали проекта за наредба.

„Предложение от групата съветници на БСП:

Уважаеми г-н Кмете, във връзка с многобройните проблеми, касаещи синя зона, отправяме към Вас следното питане с конкретни предложения за решаване на поставените въпроси. Уреждане на въпроса с паркиране по постоянно местожителство.

1. На улици и площади общинска собственост със заведен режим за платено паркиране в синя зона предлагаме кметът на Общината със заповед да въведе режим на локално паркиране на ППС по постоянен адрес на собствениците им.

2. Собствениците на ППС, респективно лица, ползващи ППС на друго правно основание, и живущи по постоянен адрес на улици или площади с въведен адрес за платено паркиране, да имат право да паркират в тази зона в близост до 200 м от постоянния си адрес в квартала по прилежащите улици.

3. Паркирането става със специално за целта издаден стикер, който да предоставя правото за ползване на режима на платено локално паркиране по постоянен адрес. Същите стикери да съдържат минимално необходимите реквизити: холограмен знак, пореден номер, надпис „Синя зона”, винетен стикер и условията за паркиране. Този стикер да се поставя на видно място на предното стъкло на автомобила, което да дава възможност за осъществяване на контрол от служителите на „Организация на движението, паркинги и гаражи”.

4. Правото да се предоставя само по един автомобил на жилище, като предлагаме годишната такса да е в размер на 60 лв.

5. Предлагаме стикерът да не се издава на лица, притежаващи собствено място или наето място за паркиране и гараж в рамките на урегулирания поземлен имот, на който е постоянният им адрес или са променили предназначението на такъв тип помещения.

6. Заявлението за издаване на стикер да се подават по утвърден образец от кмета на Общината до „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД. При подаване на заявлението лицата да предоставят за справка личната си карта, регистрационния талон на автомобила за удостояване на постоянния адрес и собствеността на ППС.

7. Стикерите да се издават в срок до 15 дни след подаване на необходимите документи и извършване на проверка на заявените обстоятелства от „Организация на движението, паркинги и гаражи” и Общинска данъчна служба.

8. Лицата, желаещи да се възползват от този режим, да заплащат еднократно цената на услугата за една година в предложения размер от 60 лв.

9. Лицата, желаещи да ползват тази услуга, следва да са заплатили в срок и в пълен размер дължимите си данъци към Общината, таксите, както и наложените от страна на ОбА глоби и санкции.

Проектът за решение е входиран на 28 март. Текстът му е следният: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 13 от ЗМСМА определя, считано от 10 април 2012 г., годишна такса за паркиране по местоживеене в обхвата на сините зони за един автомобил в размер на 60 лв. годишно.

2. ОбС възлага на кмета на Общината да предложи на ОбС да включи в Инвестиционната програма за 2012 г. цялата постъпваща печалба от „Организация на движението, паркинги и гаражи” от сините зони, както и приходите от есемес таксуване, която да се разходва целево за:

1. Проектиране, изграждане, разширение и ремонтиране на паркинги.

2. Полагане на хоризонтална маркировка, включително пешеходни пътеки, и поставяне на пътни знаци.

3. Изграждане на нови и поддръжка на съществуващи светофарни уредби.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: В интерес на истината трябва да се коригирате. Виждам, че преждеговорившите постоянно говорят за сини зони, моля ви, говорим за зони за паркиране.

Аз усещам, че тук по някакъв начин ни се вменява, че ако в момента не се приеме това положение, в града ще настъпи хаос. Да виждате хаос навън? Няма. В момента има правила, по които се работи. Въпросът е дали ние, с въвеждането на този поднормативен акт, ще усъвършенстваме тези правила, или ще го направим по-лош. Това е дилемата. Защо? Защото от ул. „Независимост” до пл. „Иван Асен ІІ” ние поставяме в неравностойно положение живущите около зоната. Защото в момента в централната градска част плащат най-големите данъци и ние в момента им налагаме най-голямата рестрикция. Тези, които живеят в периферията на центъра, хем плащат по-малко, хем не ни дават никакво обяснение как и по какъв начин си паркират автомобилите. Това в момента ще въведем ние.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Аз ще си позволя да кажа три неща, които ми направиха впечатление по отношение първо на изработването на концепцията и начина на изработване на тази Наредба.

Първо ще се обърна към г-н Панов: да чух, Вашите мотиви и целите, които изчетохте, но трябва да Ви кажа, че г-н Росен Иванов изключително точно прочете целите на тази наредба. Това, което Вие изчетохте, са средствата и начините, по които следва да се постигнат тези цели. Нещо е сбъркано концептуално. Този, който е подготвил този проект, който изчетохте, е сгрешил идеята за Наредбата и целите, по които трябва да се постигне.

На следващо място: Арх. Георгиев сподели, че комисията работи в пет заседания, всяко с продължителност по два часа средно. Искам да ви кажа, че въпреки усилията на председателя на комисията да стигнем до някакъв нормативен комфорт и да постигнем консенсус, при положение, че имаше 4 или 5 предложения, внесени за тази наредба, работата като комисия и взаимодействие с ОбА и външните фактори, които участваха в тази комисия, показаха как не трябва да се приема една наредба. Подчертавам още веднъж – въпреки огромните усилия на председателя и членовете на комисията. Нямаше никаква координация между ОбА и работата на комисията. Мисля, че така не трябва да продължава за в бъдеще. Чл. 41 от Правилника за работа на ОбС дава решението. Може да се създават подкомисии, а според мен е редно при изработване на такива важни за В. Търново наредби да се ползва изключително експертна външна помощ. Дори ако трябва платена. Мисля, че това ще бъде полезно за самото реализиране на Наредбата и за правилното й прилагане. По отношение на това дали могат да се намерят средства, нямам никакви съмнения в това – справка структурата на община В. Търново, там се намериха средства.

На последно място: аз бих приел една наредба, един ред, който да организира движението в община В. Търново и в зоните, които бяха предмет на задълбочени дискусии в предизборната кампания, в местния парламент и към днешна дата все така актуални. Но няма да приема и няма да подкрепя една наредба, която има дискриминационни и репресивни текстове. Г-н Ламбев спомена, че нашето предложение като група съветници не беше представено за обсъждане в ПК. Аз го предложих и поисках официално гласуване от името на комисията за по-лек режим на преференциално паркиране на гражданите по постоянен адрес. Това предложение беше отхвърлено. Беше внесена подписка от група граждани. Мотивите бяха, че едва ли не всички, които живеят по постоянен адрес, ще поискат такова паркиране. Оказа се, че това не е така. Доколкото разбирам, такова проучване е правено от община В. Търново за нуждите, които биха покрили сините зони, или зоните за кратковременно паркиране, на гражданите по постоянен адрес. Мисля, че тези граждани не са толкова много, така че този въпрос също остана неизяснен.

Но все пак, това са и граждани на община В. Търново. Ние не можем днес да има кажем: „Махайте си колите, отместете ги, само защото от 40-50 години живеете на този адрес!”. Можем да го направим, когато им кажем: „Алтернативата ви е на 100 метра от това място. Там ще има паркинг за живущите”. Но ако няма алтернатива, не следва да се взема такава репресивна мярка спрямо гражданите по постоянен адрес. В този смисъл аз мисля, че не мога да подкрепя такава наредба. Гражданите на В. Търново все пак са хората, които ни избраха и изпратиха тук. Ние трябва да сме честни към тях.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Илчев говори над 10 минути и преди минута и половина му обърнаха часовника. Така че тези административни похвати, извинявайте… В този ред на мисли относно рестрикцията. Старите общински съветници тези, които наистина искахме да защитим правата на гражданите, знаят какъв труд ни беше необходим, за да може наистина да провокираме администрацията тогава, за да ни даде възможност да участваме в комисията, която бе председателствана от тогавашния кмет, за да можем да изложим потребността, вижданията и желанията на гражданите, живеещи в съответните зони. Това бе факт само когато успяхме да стигнем чрез „Господари на ефира” и обозначихме как се администрира и се вземат решенията в община В. Търново. Моля ви да се учим от тези грешки и да не ги повтаряме!

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Искам да ви напомня нещо, което някои може би не знаят. Има закон, който сега не мога да цитирам, но ще го предоставя при първа възможност. Той все още е действащ и по силата на този закон общината е длъжна да осигури едно паркомясто на домакинство в район на 300 метра от местоживеенето. Г-н Тюфекчиев, ще ви го предоставя специално на Вас. Така че приемането на една такава наредба не изключва спазването на такъв закон и ако ние сега не я приемем, няма да я приемем и след два месеца, и след три месеца, както не сме я приели две години. Не бива да я оставяме за следващия мандат – така както се случи и в предходния.

Аз харесвам предложението на БСП, защото хората, които живеят в центъра на града, не са по-различни от тези, които живеят на Пишмана и трябва да имат същите права, каквито имат хората от Пишмана и от Чолаковци. Но такива предложения могат да бъдат решени в крачка. Неприемането на наредбата не решава това.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Ако не приемем раздел или подраздел, който да регламентира хората по постоянен адрес или техните взаимоотношения с тази наредба, ще се различаваме от много от големите български градове. Този въпрос е решен по подобен начин (Разбира се, за всеки град е различно, но родово духът на решаване на този проблем е еднакъв) в София, Русе, Пловдив, Бургас, Стара Загора и други градове, за които аз лично посочих примери от техните градове в работата на комисията. Ние не сме някакво изключение, ние ще бъдем продължение на този ред на регламентиране на взаимоотношенията между гражданите от съответния град и реда, който се установява по отношение на организацията на движението.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Ще се опитам да не правя политическо изказване, нито пиар. Последните ми думи на последната сесия бяха: ако някой има нещо, да го представи на ОбА и на Кмета, за да не го обсъждаме сега отново и да не губим времето си и времето на хората. Явно, че това не е станало в пълна степен. Започнаха пак да валят едни предложения, които са предмет на обсъждания, например: дали парите трябва да постъпват за ремонт на улиците. Така е, но ние, като Община, харчим много повече. Естествено, че тези пари са вътре, защото ние харчим в пъти повече за тези пътища. Другото беше за живущите. Добре, но ако синята зона е пълна и живущият си дойде, къде ще спре? Почват едни полемики по този въпрос.

Слушах внимателно г-н Тюфекчиев, има резон в това, което казва относно калкулацията, но това са разходи, които дружеството употребява за преместването. В тази връзка съм подготвил две кратки неща, които аз казах на г-н Панов, но той явно не е обърнал внимание. Предлагам в заключителните разпоредби на наредбата, която приемаме, да има един текст: приемането на тези наредба не засяга правата на лицата, придобити във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка по изпълнение във връзка със старата наредба, защото там има сключен договор не с една, а с две фирми. Там има определени условия, които мисля, че на този етап дават един добър ред.

В заглавието на наредбата и в проекта за решението има разминаване: в проекта за решение пише „община В.Търново”, а в наредбата е за град В.Търново. Правя предложение да стане град В.Търново, защото мисля, че така е правилно и така излезе от комисиите. Опитвам се с този текст, който предлагам за правата, да изчерпя това, което постави г-н Тюфекчиев, защото ние имаме действащ договор, по който може да се работи. Вероятно има и започнати производства и ако не обвържем старата с новата наредба, възможно е тези производства да паднат в съда.

Г-жа ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА: Към г-н Михайлов една кратка реплика. Въпросът за пиара го казах неслучайно, защото в комисията направих справка, че предложенията са приети с много голямо мнозинство – някои от тях с 8 гласа и т.н., което доказва, че в комисията много често нещата се приемат, а тук изведнъж има някакви други аргументи.

Второто – за средствата. Тук не сме някакви наивни хора да си мислим, че това са единствените средства, които ще отидат за пътна инфраструктура. Ясно е, че в бюджета има такива средства. Това предложение е да има допълнително още средства, защото винаги не достигат за маркировка, за дупки, за светофарна уредба и т.н. Парите за инфраструктура никога няма да стигнат. Това са някакви 200 000-250 000 лв., както видяхме в отчетите, допълнителни към това, което се отделя от бюджета.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника /цитира/ предлагам двете гласувания да се проведат в едно заседание, тъй като при обсъждането не се направиха съществени предложения за изменение и допълнение на проекта.

Предложението беше подложено на гласуване и прието със 17 „за”, 9 „против”, 2 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на гласуване приемането на наредбата на първо четене. Наредбата беше приета на първо четене с 20 „за”, 11 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 174

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 99 от ЗДвП, Великотърновски общински съвет:

 

Приема на първо четене Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Гласувах „против” и имам редица аргументи. Те бяха изложени от представители на БСП, на ВМРО и от други. Според мен грубо погазихте правилника, г-н Председател. Предложението на БСП касаеше цял раздел за паркиране на живущите. То е съществено предложение и в този смисъл нямахме право да гласуваме наредбата на първо и второ четене в едно заседание. Нека да се осъзнаем, колеги! Не бива да правим тези неща. Защо го правим? По другите наредби пак ли по същия начин ще работим? Самото Ви предложение е нарушение. Залата го приема, но не винаги мнозинството е право.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложенията на г-н Росен Иванов:

в чл. 18, ал. 4 да се направи следната редакция: „Според вида на паркиращи ППС – за МПС и/или състав от ППС, предназначени за превоз на пътници и товари с технически допустима маса не повече от 3,5 тона”.

В чл. 28, ал. 2. Към т. 1 да се добави: „налагат на място глоба с фиш”.

Предложенията на г-н Иванов бяха приети с 30 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

Г-н Ашиков прочете предложението на г-жа Дончева към чл. 10, ал. 3 да се добави: „Печалбата от зоните за платено паркиране отива целево за поддържане на пътната инфраструктура и маркировка”.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Когато постъпват средствата в Общината, те са средства от печалбата и част от тях отиват за пътната инфраструктура. Беше обяснено от кмета, че средствата, които се изразходват за инфраструктура и за полагане на маркировка, са многократно повече от тези, които постъпват от печалбата от сините зони. Предлагам г-жа Дончева да оттегли предложението си.

Г-жа ЮЛИАНА ДОНЧЕВА: Не искам да го оттеглям, нека да го подложим на гласуване и колегите да решат. Предлагам да се запише: „Печалбата от зоните за платено паркиране отива целево за поддържане на пътната инфраструктура и маркировка”.

Предложението на г-жа Дончева беше подложено на гласуване и прието с 30 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението на г-н Валентин Ламбев:

Николай Ашиков – въздържал се, Тодор Тодоров - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Деян Хаджийски - въздържал се, Петя Илиева - въздържал се, Тихомир Георгиев - против, Красимир Калчев - въздържал се, Божидар Ангелов - въздържал се, Николен Стойнов - въздържал се, Александър Нанков - въздържал се, Росен Иванов - въздържал се, Михаил Харалампиев – въздържал се, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - въздържал се, Стефан Михайлов – въздържал се, Мариян Кенаров - против, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, 3 „против”, 14 „въздържали се”.

Г-н Ашиков прочете предложението на г-н Стефан Михайлов:

1. В преходните и заключителни разпоредби да се допълни нов параграф: „Приемането на тази наредба не засяга правата на лицата, придобити във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки по изпълнение и във връзка с Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на град В. Търново, приета с Решение № 836 от 18.03.2010 г. на ВТОбС.

2. В текста на решение да се замени текстът „урбанизираната територия на община Велико Търново”с текста: „територията на град В. Търново”.

Предложението на г-н Стефан Михайлов беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, 1 „против”, 8 „въздържали се”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ (отрицателен вот): Това, което гласувахме сега, означава, че наредбата влиза, след като свърши договорът за изпълнение на обществената поръчка.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: (процедурно) Ако приемем този текст, това значи, че съгласно новата наредба трябва да направим нова обществена поръчка, по която имаме договор, който не е изтекъл, което е по-голямо нарушение – да нарушим ЗОП.

Г-н НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ: (процедурно) Аз искам да попитам следното: в момента „Паркинги и гаражи” имат обществена поръчка за 700 паркоместа. Тези паркоместа, които приехме като схеми, са за около 500. Защо приехме тези схеми с 500? Те ще кажат: „Ние имаме обществена поръчка за 700, дайте да разширим синята зона”. Какво става? Ние приехме това Ваше предложение и моментално скачаме на голямата зона. Това искам да ми разясните.

Г-н Ашиков прочете чл. 76 от Правилника на ОбС и подложи на гласуване текстовете на наредбата на второ четене.

Текстът на Глава І беше приет с 19 „за”, 12 „против”, „въздържали се” няма.

Текстът на Първи раздел от Глава ІІ беше приет с 19 „за”, 11 „против”, 1 „въздържал се”.

Текстът на Втори раздел от Глава ІІ беше приет с 19 „за”, 11 „против”, 1 „въздържал се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: (отрицателен вот) Искам прегласуване на точката, тъй като твърдя, че гласовете са по-малко от обявените от Вас.

Резултатът след прегласуването беше: 19 „за”, 11 „против”, 1 „въздържал се”.

Текстът на Трети раздел от Глава ІІ беше приет с 19 „за”, 10 „против”, 2 „въздържали се”.

Текстът на Четвърти раздел от Глава ІІ беше приет с 19 „за”, 11 „против”, 1 „въздържал се”.

Текстът на Първи раздел от Глава ІІІ беше приет с 19 „за”, 9 „против”, 2 „въздържали се”.

Текстът на Втори раздел от Глава ІІІ беше приет с 19 „за”, 9 „против”, 1 „въздържал се”.

Текстът на Трети раздел от Глава ІІІ беше приет с 19 „за”, 9 „против”, 2 „въздържали се”.

Текстът на Глава ІV беше приет с 19 „за”, 8 „против”, 2 „въздържали се”.

Текстът на Преходните и заключителните разпоредби беше приет с 19 „за”, 8 „против”, 2 „въздържали се”.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване текстът на цялата наредба на второ четене. На второ четене наредбата беше приета с 19 „за”, 8 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 175

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 99 от ЗДвП, Великотърновски общински съвет:

 

Приема на второ четене Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Колко време трае извънредното заседание по правилник? Времето на заседанието е изтекло според мен.

В 19.25 часа г-н Ашиков предложи удължаване на заседанието и подложи на гласуване предложението. Предложението беше прието с 23 „за”, 4 „против”, „въздържали се” няма.

По предложение на г-н Ашиков беше обявена 10-минутна почивка.

След почивката г-н Ашиков направи поименна проверка на общинските съветници:

Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Александър Чокойски, Йорданка Стефанова, Деян Хаджийски, Петя Илиева, Тихомир Георгиев, Красимир Калчев, Божидар Ангелов, Николен Стойнов, Александър Нанков, Росен Иванов, Михаил Харалампиев, Ваня Павлова, Мариана Бояджиева, Николай Илчев, Драгош Методиев, Петко Тюфекчиев, Валентин Ламбев, Стоян Витанов, Стефан Тодоров Стефанов, Анета Маноилова, Йордан Грозданов, Юлияна Дончева, Любен Велчев, Николай Георгиев, Пламен Радонов, Румен Димитров, Мариян Кенаров, Камен Алексиев, Мирослав Трифонов.

В залата присъстваха 31 съветници.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приложение № 2 към Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на община Велико Търново, Вх. № 625/04.04.2012 г.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Когато комисията разгледа схемите и часовете, в които ще работят зоните за кратковременен престой, се обедини около работно време на зоните от 9.00 до 17.00 часа.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За пореден път заявявам, че няма да подкрепя това предложение. Имам своите законови съображения. Искам да вметна една малка информация, за която колегата се опита да ви подскаже, защото това беше част от коментара, който произведохме в ПК по ТСУ. „Паркинги и гаражи” имат сключен договор с ОбА, с нас. Там има заложени клаузи, в които са сключени условия върху 850 места, седем дена от седмицата при 12 часа работно време. От тук нататък видоизменението на всякакви условия, заложени в обществената поръчка, ще си носят своите последици.

Г-жа ЮЛИАНА ДОНЧЕВА: Става въпрос за оттегляне от общото предложение на г-н Кмета на т. 7. Предлагаме т. 7 да отпадне или тези паркоместа да не се включват в платената зона, тъй като те не се използват. Хората паркират своите автомобили върху зелените площи и практически няма никакъв ефект от това да са в частта на платената зона.

Предложението на г-жа Дончева беше прието с 25 „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се”.

Цялото предложение по т. 2, заедно с приетата промяна и становището на ПК по УТТП – „Работно време от 09.00 до 17.00 часа целогодишно на зоните за платено паркиране без събота, неделя и официалните празници и 22 март /празника на Велико Търново/, беше подложено на гласуване и прието с 18 „за”, 6 „против”, 6 „въздържали се

 

РЕШЕНИЕ № 176

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

1. Приема работно време от 09.00 до 17.00 часа целогодишно на зоните за платено паркиране без събота, неделя и официалните празници и 22 март /празника на Велико Търново/.

2. Приема Приложение № 2 към чл. 9, ал. 3 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново, без ул. „Ал. Стамболийски” № 3-15 и до Стамболовия мост – 57 бр. паркоместа.

 

Приложение:

Приложение № 2 – Инвестиционни проекти /схеми, част „Организация на движението“, придружен с пълно текстово описание на конкретната зона /посредством административни наименования на улици, площади и др. характеристики/

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: (отрицателен вот) Не знам защо колегите, които присъстваха на последната комисия на заседанието на ТСУ премълчават едно сериозно обстоятелство – че имаше предложение без конкретен проект за решение от страна на кмета към самата комисия и въпреки всичко вие в момента гласувате нещо, върху което комисията по ТСУ не се е произнесла, защото нямаше предложение от ОбА. Това не трябва да се толерира и не трябва да продължава. Сега имаме основание да коментираме относно законосъобразността и целесъобразността на нашите актове.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост, Вх. № 558/16.03.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов –въздържал се.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 177

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя свои Решения: №678 по протокол №51 от 28.07.2009 г., №1027 по протокол №71 от 22.07.2010 г. и №1297 по протокол №87 от 27.04.2011г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 96, ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа“, представляващ урегулиран поземлен имот VI-6579 /шест римско за шест хиляди петстотин седемдесет и девет/, незастроен, отреден „за жилищни нужди, обществено и делово обслужване“, целият с площ от150 /две хиляди сто и петдесет/ кв.м., попадащ в строителен квартал 608 /шестстотин и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.515.538, за който е съставен акт за частна общинска собственост №4616/04.03.2009 г.

3. Определя начална тръжна цена въз основа на експертната оценка, определена с протокол на оценител на имоти „Инвестрой-92“ ЕООД, в размер на100 /триста тридесет и една хиляди и сто/ лева без ДДС.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на тръжна процедура съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 00583.160.37, по плана на новообразуваните имоти на територията по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Странжа“, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за жилищни нужди“, план-схеми за водоснабдяване и електрификация км ПУП, Вх. № 552/15.03.2012 г.

 

Г-н ТОШО КРЪСТЕВ - кметски наместник на с. Арбанаси: Потвърждавам даденото от мен писмено становище.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 4. Предложението беше прието с 27 „за”, 3 „против” и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 178

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, и Решение № КЗЗ-07 от 15.12.2011 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие“ гр. Велико Търново одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 00583.160.37, местност „Странжа“, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, за промяна предназначението на имота, план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП. За поземлен имот №00583.160.37 се определя предназначение за „жилищни нужди“, при следните устройствени показатели: височина на сградите – до 7 м; плътност на застрояване /Пзастр./ - до 40%; коефициент на интензивност /Кинт/ - до 0,8; минимална озеленена площ – 60 %, начин на застрояване - свободно /е/. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-11/19.05.2011 г. за опрощаване на дължими държавни взимания на лицето Росица Иванова Живкова с адрес общ. Велико Търново, с. Беляковец, Вх. № 499/23.02.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 5.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 179

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид наличната информация по преписката, становището по компетентност на Директора на ТП на НАП гр. Велико Търново и размера на задължението, Великотърновски общински съвет:

Дава мнение да не се опрости задължението в размер на 1 455 659, 79 лв. на лицето Росица Иванова Живкова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-36/28.12.2011 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Маринела Хариева Филипова, Вх. № 534/09.03.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на ПК по БФ и ПК по ЗСД.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 180

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид Решението на Административен съд – гр. Велико Търново, становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски общински съвет:

Дава мнение да се опрости задължението в размер на 1775,25 лв. на лицето Маринела Хариева Филипова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ , гр. Килифарево.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Няма ли някакво допълнение от комисията за пътя, което Вие не споменахте. Да не говорим, че там се строи, копае. Без да са си свършили работата ние да гласуваме?

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: В Решението има вкаран текст за това, което Вие искахте предния път – да се гарантира, че пътят ще бъде изграден.

Г-н СТЕФАН ХАРИЗАНОВ - кмет на гр. Килифарево: Подкрепям предложението си.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – против.

Предложението беше отхвърлено с 24 „за”, 2 „против” и 3 „въздържали се”.

 

Заседанието беше закрито в 20.10 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ