Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протoкол № 17 от 10.04.2012 г. Решение № 177

Решение № 177

Препис-извлечение от Протокол № 17

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 177

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя свои Решения: №678 по протокол №51 от 28.07.2009 г., №1027 по протокол №71 от 22.07.2010 г. и №1297 по протокол №87 от 27.04.2011г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 96, ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа“, представляващ урегулиран поземлен имот VI-6579 /шест римско за шест хиляди петстотин седемдесет и девет/, незастроен, отреден „за жилищни нужди, обществено и делово обслужване“, целият с площ от150 /две хиляди сто и петдесет/ кв.м., попадащ в строителен квартал 608 /шестстотин и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.515.538, за който е съставен акт за частна общинска собственост №4616/04.03.2009 г.

3. Определя начална тръжна цена въз основа на експертната оценка, определена с протокол на оценител на имоти „Инвестрой-92“ ЕООД, в размер на100 /триста тридесет и една хиляди и сто/ лева без ДДС.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на тръжна процедура съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ