Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протoкол № 17 от 10.04.2012 г. Решение № 178

Решение № 178

Препис-извлечение от Протокол № 17

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 00583.160.37, по плана на новообразуваните имоти на територия по & 4 от ЗСПЗЗ, местност „Странжа”, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за „жилищни нужди”, план – схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП

 

РЕШЕНИЕ № 178

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, и Решение № КЗЗ-07 от 15.12.2011 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие“ гр. Велико Търново одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 00583.160.37, местност „Странжа“, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, за промяна предназначението на имота, план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП. За поземлен имот №00583.160.37 се определя предназначение за „жилищни нужди“, при следните устройствени показатели: височина на сградите – до 7 м; плътност на застрояване /Пзастр./ - до 40%; коефициент на интензивност /Кинт/ - до 0,8; минимална озеленена площ – 60 %, начин на застрояване - свободно /е/. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ