Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протoкол № 17 от 10.04.2012 г. Решение № 179

Решение № 179

Препис-извлечение от Протокол № 17

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-11/ 19.05.2011 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Росица Иванова Живкова с адрес общ. Велико Търново, с. Беляковец, ул. “Извън регулация” № 3

 

РЕШЕНИЕ № 179

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид наличната информация по преписката, становището по компетентност на Директора на ТП на НАП гр. Велико Търново и размера на задължението, Великотърновски общински съвет:

 

Дава мнение да не се опрости задължението в размер на 1 455 659, 79 лв. на лицето Росица Иванова Живкова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ