Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 181

Решение № 181

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг

 

РЕШЕНИЕ № 181

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг и §37 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Община Велико Търново да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009„Подкрепа за развитието на туристически атракции” при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга – 2 881 700 лева (Два милиона осемстотин осемдесет и една хиляди и седемстотин лева);
  • Валута на дълга – лева
  • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – 12 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване, непосредствено след възстановяване на средствата от Управляващия орган.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/003 ;

  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:

-  Учредяване на залог върху вземанията на Община Велико Търново, по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/003, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, и

-  Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Велико Търново да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ