Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 183

Решение № 183

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2012 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година

 

РЕШЕНИЕ № 183

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2012 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година

 

/Приложение №1/, както следва:

 

 

 

 

  

 

І. ПО БЮДЖЕТА

 

 

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

 

2400

-8 420

-8 420

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

-11 611

-11 611

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-11 611

-11 611

- прих.от наеми на земя

 

 

2406

3 170

3 170

-Дирекция "Образование"

 

 

 

3 170

3 170

- прих.от лихви по банк.с/ки

 

 

2408

21

21

-Дирекция "Образование"

 

 

2408

21

21

Други неданъчни приходи

 

 

3600

8 121

8 121

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

 

3611

3 762

3 762

-Дирекция "Образование"

 

 

 

3 762

3 762

- Други неданъчни приходи

 

3619

4 359

4 359

-Дирекция "Образование"

 

 

 

4 359

4 359

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

299

299

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

299

299

-Дирекция "Образование"

 

 

 

299

299

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

0

0

 

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

 

2400

808

808

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

17

17

-Дирекция "Образование"

 

 

2404

17

17

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

791

791

-Дирекция "Образование"

 

 

2405

791

791

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-17

-17

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-17

-17

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-17

-17

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина

4600

27 884

27 884

- текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз

4610

27 884

27 884

-Община Велико Търново

 

 

 

27 884

27 884

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

28 675

28 675

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

28 675

28 675

 

ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛ.ЗАЕМИ

 

 

§§

Всичко:

ІV тр.

Временни безл.заеми между бюдж.и ИБС

7600

8 400

8 400

- получени заеми /+/

 

 

7611

8 400

8 400

- Дирекция "Култура"

 

 

7611

8 400

8 400

ВСИЧКОВРЕМЕННИ БЕЗЛ.ЗАЕМИ:

 

 

8 400

8 400

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

37 075

37 075

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

37 075

37 075

 

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

 

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

 

 

 

0 лв

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност

 

0 лв

 

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

-4 090 лв

 

 

издръжка

 

 

 

 

-4 090 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

1 360 лв

 

 

издръжка

 

 

 

 

1 360 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

2 730 лв

 

 

издръжка

 

 

 

 

2 730 лв

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

0 лв

 

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

 

 

 

1. Функция 3 Образование

 

 

 

 

68 172 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

56 000 лв

 

 

Дирекция "Образование и наука"

 

12 172 лв

 

 

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

7 714 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

             подпомагане и заетостта

 

 

7 714 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

19 лв

 

 

Център за социални услуги

 

 

7 695 лв

 

 

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

 

8 400 лв

Група 3 Култура

 

 

 

 

8 400 лв

 

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и КИН"

 

 

8 400 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

84 286 лв

 

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

 

1. Функция 1 Общи държавни служби

 

 

 

106 108 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

79 108 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

27 000 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

-4 281 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

 

-4 281 лв

 

 

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

-4 390 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

             подпомагане и заетостта

 

 

-4 390 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-34 390 лв

 

 

Център за социални услуги

 

 

30 000 лв

 

 

4. Жилищно строителство, БКС и опазване

 

 

 

   на околната среда

 

 

 

 

-153 930 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

 

 

-56 774 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-56 774 лв

 

Група 2 Опазване на околната среда

 

 

-97 156 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-97 156 лв

 

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

 

-70 134 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

 

 

22 616 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-1 374 лв

 

 

Дирекция "Образование и наука"

 

3 874 лв

 

 

ОП "Спортни имоти"

 

 

 

20 116 лв

 

 

Група 3 Култура

 

 

 

 

-92 750 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-92 750 лв

 

 

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

 

 

79 416 лв

Група 2 Селско стопанство, горско ст-во, лов и риболов

79 416 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-32 197 лв

 

 

ОП "Горско стопанство"

 

 

111 613 лв

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-47 211 лв

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

37 075 лв

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

37 075 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение;

3. Променя Приложение 16 от Решение №101/16.02.2012 година, съгласно Приложение №2 към настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (183_prilojenie1.pdf)183_prilojenie1.pdf[Приложение №1]148 Kb
Изтегляне на файла (183_prilojenie2.pdf)183_prilojenie2.pdf[Приложение №2]52 Kb