Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 194

Решение № 194

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Възлагане обществен превоз на пътници по утвърдена линия и разписание по нея от общинска транспортна схема Вeлико Търново-Килифарево

 

РЕШЕНИЕ № 194

 

На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.17 ал.1 т.1,ал.2 т.1,ал.3, 4 и 5,чл.19   и чл.22 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията

I. Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от осем години по утвърдена линия и разписание по нея от общинска транспортна схема В.Търново-Килифарево,с начален час на тръгване от В.Търново 18.15 часа,а от Килифарево в 19.00 часа.

II.Утвърждава следните изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства:

    1. Кандидатите да са физически и юридически лица,регистрирани като търговци,които притежават лицензия/лиценз за общността/ и други документи,изисквани от Закона за автомобилните превози,Наредба № 33/1999 г. и Наредба № 2/2002 г. на МТС.

    2. Не се допускат до оценяване кандидати,които:

          2.1. Не са осигурили необходимия брой превозни средства от съответната категория и клас,включително и резервни,за извършване на обявения превоз;

          2.2. Не са представили някой от задължителните документи;

          2.3. Към датата на подаване на документите имат данъчни задължения,задължения към осигурителни фондове или Община В.Търново.

          2.4. Са представили предложение за участие придружено с документи и технико-икономическо предложение,които са непълни или не отговарят на предварително обявените условия.

    3. При изготвянето на технико икономическото предложение и документацията за конкурса,кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените условия на конкурса.

    4. Кандидатът подава съответното заявление за участие в конкурса

    5. Технико икономическото предложение се изготвя съобразно предварително обявените условия и критерии за оценка.Същото се отпечатва или попълва с неизтриваемо мастило и се подписва на всяка страница от участника или надлежно упълномощени за това лица.

    6. Необходим брой автобуси за обслужване на линията – основни 1,резерв 100 % - категории М2 и М3 всички класове..

    7. Превозните средства да са минали периодичен преглед за техническа изправност,съгласно ЗДП.

    8. Кандидата поставя предложението за участие с документите и технико икономическото предложение в два отделни непрозрачни плика,с надписи – документи и технико икономическо предложение.Двата плика се поставят в трети,надписан с адреса за кореспонденция на кандидата,телефон,факс,както и наименованието на конкурса-„Обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинска транспортна схема „

III.Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в конкурса.

Кандидатите трябва да представят следните документи,като условие за допускане до оценяване на предложенията:

    1. Списък на представените документи подписан и подпечатан от кандидата.

    2. Удостоверение за ЕИК издадено от Агенцията по вписванията – търговски регистър-оригинал.

    3. Удостоверение за актуално съдебно състояние на търговеца - оригинал/същото да бъде издадено не по-рано от един месец преди датата на отваряне на документите за конкурса/

    4. Свидетелство за съдимост на лицето, което е професионално компетентно/оригинал/   и на собственика и за всеки от управителите и за членовете на управителните органи на кандидата,а в случай,че членовете са юридически лица-за техните представители в съответния управителен орган-оригинал на свидетелството за съдимостqиздадено не по рано от един месец преди датата на отваряне на документите от комисията.

    5. Копие на документа на професионално компетентното лице и договора за назначаването му-заверено копие от кандидата.

    6. Удостоверение за липса на образувани висящи дела или излезли с решение такива за откриване на производство по несъстоятелност и за обявяване в несъстоятелност,като такъв документ следва да бъде представен не само от кандидата,но и от участващите в дружеството юридически лица,- оригинал,издаден не по рано от един месец преди датата на отваряне на документите от комисията от Агенцията по вписванията.

    7. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва с пълномощник.

    8. Решение на общото събрание на дружеството за участие в конкурса,съобразно разпоредбите на търговския закон- оригинал.

    9. Удостоверение за данъчна регистрация от ДС -заверено копие от кандидата.

10.Лицензия за извършване на обществен превоз на пътници в страната/лиценз за общността/- нотариално заверено копие.

    11. Списък на автомобилите – марки ,модели,с които се участва в конкурса- подписан и подпечатан от кандидата.

    12. Нотариално заверени копия на Удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на РБ копие на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на автобусите,копия от протокол за периодичен преглед и карта за допълнителен преглед на автобус за превоз на пътници към протокол за периодичен преглед за техн.изправност №……или Удостоверение за техническа изправност част I и II и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС./заверени копия от кандидата/;нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС

     13. Документ за собствена или договор за наета гаражна площ,съответстваща на броя на превозните средства,която не противоречи на чл.34 от Наредба № 1 за обществения ред на Община В.Търново-заверено копие на кандидата.

     14. Документ за собствен, договор за нает сервиз за ремонт и поддържане в изправност на автобусите или договор за обслужване с оторизиран сервиз представител.За собствения или наетия сервиз да се посочи дали е оборудван със специализирана техника/списък на специализираната техника и чия собственост е/ и персонал за обслужване на автобусите/копия от трудовите договори и документ за правоспособност на автомонтьорите/-заверени копия от кандидата.

     15. Договор за осигурен предпътен технически преглед на МПС и медицински преглед на водачите,който да осигурява изпълнението на чл.8 ал.3 т.7;8;9 и 10 от Наредба № 5 за предпътните медицински прегледи на водачите на автобуси , пътническите таксиметрови автомобили, трамваи и други моторни превозни средства за превоз на хора,издадена от Министерство на транспорта и Министерство на вътрешните работи-заверени копия от кандидата.

     16. Заверени от кандидата копия на полици и платежни документи,които показват,че са осигурени действащи задължителните застраховки, включително и за злополука за всяко МПС.

17.Заверени от кандидата копия от договори с водачи на МПС, свидетелство за управление на МПС за съответната категория и копия от удостоверенията за психологическа годност на водачите/броят на договорите трябва да бъде равен на броя на изискващите се основни автобуси за съответната линия /.

     18. Удостоверение за липса на данъчни задължения, задължения към осигурителни фондове и удостоверение за липса на задължения към Община В.Търново на фирмите ,които са издадени не по рано от един месец преди датата на отваряне на документите от комисията- оригинал.

     19. Документ за закупена конкурсна документация

IV. Утвърждава приложените проекти на документи,част от конкурсната документация:

      1. Заявление за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници.

      2. Подготовка ,организация и провеждане на конкурс.

      3. Образец на предложение.

      4. Проект на договор.

      5. Декларация – приложение № 1

      6. Декларация – приложение № 2

V. Определя състав на комисия за провеждане на конкурса и оценка на предложенията,съответно:

 

Председател: инж. Динко Василев Кечев – Директор дирекция „ТСУ” в Община В.Търново и членове:

                 1.Мариян Стефанов Маринов- Директор диирекция БИИ

                 2.Олга Петрова Петърчева – Началник отдел “ПНО”

                 3.инж. Антон Николаев Койнаков – Началник отдел "Общинска икономика"

                 4.Теодора Минкова Тодорова – Началник отдел " Методология и ОП"

                 5.инж.Галина Христова Маринова – Гл.експерт "Транспорт"                                        

                 6.инж.Стефан Костадинов Костурков –Регионален представител на НТК Пловдив.                                              

                 7.инж.Станислав Иванов Марков – ИД Началник ОО „КД-ДАИ” В.Търново

                 8.инж.Ивайло Иванов Иванов   - инспектор сектор "ПП" при ОД на МВР В.Търново

                 9.Росен Върбанов Иванов – общински съветник Великотърновски общински съвет

                 10.Стоян Витанов Витанов – общински съветник Великотърновски общински съвет

                 11.Николай Стефанов Георгиев – общински съветник Великотърновски общински съвет

                 12.Йордан Тодоров Грозданов – общински съветник Великотърновски общински съвет

                 13.Атанас Ангелов Атанасов – общински съветник Великотърновски общински съвет

Резервни членове:

инж. Цанко Стоянов Бояджиев-гл.експерт в отдел ТИ,Дирекция ТСУ- за председател

             -   Даниела Валентинова Владимирова – старши юрисконсулт в отдел ПНО– за член

             -   Ана Димова Тодорова -гл.експерт в отдел „Бюджет и финанси” –за член

             -   Даниела Дойнова Дойнова – старши експерт в отдел МОП – за член                                                                                            

             -   гл.инспектор Николай Радославов Иванов –н-к сектор „ПП” при ОД на МВР В.Търново

VI.Утвърждава следните критерии за оценка и класиране на кандидатите:

     1. Екологичност на превозните средства – 30 точки

                 1.1. Оборудвани с екодвигатели/оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС-част І,когато в т.V9 е вписано с думи “ЕВРО/EURO ІV и V”или “ЕЕV”, и/или притежава сертификат за съответствие по Резолюция СЕМТ/СМ(2001)9Final и валиден сертификат за техническа изправност/ – 30 точки.

                 1.2. Оборудвани с екодвигатели/оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС-част І,когато в т.V9 е вписано с думи”ЕВРО/EURO ІІІ” или когато не е вписано,но автомобила е с дата на първоначална регистрация след 30 септември 2001 година/ - 15 точки

                 1.3. Оборудвани с катализатори/документ/ – 5 точки

                 1.4. Оборудвани с газови уредби – 4 точки

                 1.5. Останалите,които отговарят на екологичните норми – 1 точка

       2. Възрастов състав на автобусите – 30 точки/определя се въз основа на записаното в буква /В/ на част I от оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС – част I/

                 2.1. До 3/три/ години от датата на първоначалната регистрация – 30 точки

                 2.2. За всяка следваща година след трите години от датата на първоначална регистрация – по 1 точка по малко

       3. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица-5 точки

                 3.1. Оборудвани – 5 точки

                 3.2. Необорудвани – 0 точки

       4. Собственост на автобусите,с които разполага превозвача. – 10 точки

                 4.1. Собствени или финансов лизинг– 10 точки

                 4.2. Наети по договор за наем за не по-малко от 5 години и вписани в лицензията – 4 точки

       5. Допълнителни услуги за пътниците – климатик - 10 точки

                 5.1. Оборудвани с климатик /декларация/ - 10 точки

                 5.2. Необорудвани – 0 точки

       6. Предлагана цена с включен ДДС- за пътникокилометър на база приложена Калкулация за образуване на разценката /да се приложи и цена на билети до населените места по маршрутното разписание,на база предложената цена на п/км./ - 15 точки.

                 6.1. Най ниска цена – 15 точки

                 6.2. Всяка следваща по висока – 2 точки по-малко

                 Оценките по т.т1,2,3,4 и 5 са средно претеглени величини и се изчисляват по формулата:

                   Т = ∑/Х*К/   ,  където Т – общо точки за съответния показател

                             ∑ Х                   Х – брой автобуси от съответната група

                                                     К – оценка, съответстваща на състоянието на конкретния автобус

                                                     ∑ Х = общ брой оценени автобуси

                   Оценката е точкова/максимален брой точки 100/.Класирането на офертите става по общия брой натрупани точки.На първо място се класира кандидата получил най-голям брой точки.

VІI. На основание чл.17 (3) от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС организирането и провеждането на конкурса се възлага на Кмета на Общината.

    

Приложения:

                

1. Заявление за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници.

2. Подготовка ,организация и провеждане на конкурс.

3. Образец на предложение.

4. Проект на договор.

5. Декларация – приложение № 1

6. Декларация – приложение № 2

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (194_prilojenia.zip)194_prilojenia.zip[Приложения]34 Kb