Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 197

Решение № 197

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализr на правното състояние, цени и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 197

 

І. На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Допуска поправка в Решение № 123/23.02.2012 г., Великотърновски общински съвет, в частта, касаеща наименованието на обект „Незастроен УПИ ІІ-”за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП на гр. В. Търново, представляващ ПИ с идентификатор № 10447.501.169 по КККР на гр. В. Търново”, който текст се заменя със следното съдържание:„ Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.169 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 7213 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІ - ”за складова база на „Електроснабдяване” от кв.2 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона”.

 

ІІ. На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 ,чл.31,ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45,ал.5,т.1 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 123/ 23.02.2012 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет:

            1. Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва : за „ Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501. 169 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 7213 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІ - ” за складова база на „Електроснабдяване” от кв.2 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона - 192 160 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.178 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 16 187 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за филиал на творчески фонд на СБХ” от кв.5 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона – 918 980 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.122 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 10 015 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІV - ”за производствени и складови дейности” от кв.8 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона -         256 100 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС . Сделките се облагат с ДДС.

            2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване ,при стъпка на наддаване, както следва : за „ Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.169 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 7213 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІ – „за складова база на „Електроснабдяване” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона - 19 200 лева ; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.501.178 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 16 187 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за филиал на творчески фонд на СБХ” от кв.5 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Западна промишлена зона - 91 800 лева; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.122 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 10 015 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІV - ”за производствени и складови дейности” от кв.8 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Западна промишлена зона – 25 600 лева.

            3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

            4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

            5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за „ Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.169 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 7213 кв.м.,за който имот е отреден УПИ ІІ - ”за складова база на „Електроснабдяване” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона - 57 700 лева ; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.178 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 16 187 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ” за филиал на творчески фонд на СБХ” от кв.5 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Западна промишлена зона – 275 700 лева; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.122 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 10 015 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІV - ”за производствени и складови дейности” от кв.8 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Западна промишлена зона – 76 800 лева.

            Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

            6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

             7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

             8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

             9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

             10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ