Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 198

Решение № 198

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в с. Пчелище

 

РЕШЕНИЕ № 198

 

І. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и заповед № РД22-152/28.01.2008 г. на Кмета на Община В. Търново, Великотърновски общински съвет:

            1. Изменя т.1 на решение № 1346/19.04.2007 г. в частта, касаеща наименованието на обект „УПИ І от кв.45 по плана на с. Пчелище, заедно с построена в него сграда (бивше училище)”, вместо който текст да се чете:

            „Незастроен урегулиран поземлен имот І , отреден “за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1658 кв.м.” ;„Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1397 кв.м.”; „Незастроен урегулиран поземлен имот ІV –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м. ; „Незастроен урегулиран поземлен имот V –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1635 кв.м.”;„Незастроен урегулиран поземлен имот VІ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м.” ; „Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1623 кв.м.”;„ Урегулиран поземлен имот VІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 2 362 кв.м., с построена в него сграда (навес) със ЗП 53,20 кв.м. ”; „Урегулиран поземлен имот ІХ –“за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с.Пчелище, с площ 3 432 кв.м. , заедно с построена в него сграда (б.училище с две пристройки ) с РЗП 1534,19 кв.м.”

            2.Отменя решения №№ 118/20.03.2008 г., 285/17.07.2008 г., 514 / 19.03.2009 г. и 895 / 22.04.2010 г. в частта касаеща приемане на начална цена, начин на приватизация, дата на търга, стъпка за наддаване, размер на депозита за участие в търга за продажба на общински нежилищни имоти,находящи се в с. Пчелище - община Велико Търново и представляващи : Незастроен урегулиран поземлен имот І, отреден “за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1658 кв.м. ; Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1397 кв.м. ;Незастроен урегулиран поземлен имот ІV –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м. ; Незастроен урегулиран поземлен имот V –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1635 кв.м. ; Незастроен урегулиран поземлен имот VІ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м. ; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1623 кв.м. ; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 2 362 кв.м. ; Урегулиран поземлен имот ІХ –“за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с.Пчелище, с площ 3 432 кв.м. , заедно с построена в него сграда (б.училище с две пристройки ) с РЗП 1534,19 кв.м.

 

ІІ . На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 , чл.31,ал.1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1346/ 19.04.2007 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет:

            1.Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба на общински нежилищни имоти,находящи се в с. Пчелище, община Велико Търново, както следва: за „Незастроен УПИ І , отреден “за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1658 кв.м.” –          6 600 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ; за „Незастроен УПИ ІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1397 кв.м.” -5 600 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ; за „Незастроен УПИ ІV –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м. – 7 100 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС; за „Незастроен УПИ V –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1635 кв.м.”- 7 280 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС; за „Незастроен УПИ VІ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м.” - 11 900 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ; за „Незастроен УПИ VІІ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1623 кв.м.”- 13 380 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС; за „УПИ VІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 2 362 кв.м., с построена в него сграда (навес) със ЗП 53,20 кв.м. ” – 17 200 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС . Сделките се облагат с ДДС .

            2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване , при стъпка на наддаване, както следва : за „Незастроен УПИ І , отреден “за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1658 кв.м.” - 660 лева; за „Незастроен УПИ ІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1397 кв.м.” – 560 лева ; за „Незастроен УПИ ІV –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м.” - 710 лева; за „Незастроен УПИ V –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1635 кв.м.”- 720 лева; за „Незастроен УПИ VІ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м.” – 1 150 лева; за „Незастроен УПИ VІІ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1623 кв.м.”- 1 300 лева; за „УПИ VІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45 , с площ 2 362 кв.м., с построена в него сграда (навес) със ЗП 53,20 кв.м. ” – 1 700 лева .

            3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга - 28 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

            4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

            5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за „Незастроен УПИ І , отреден “за обществено обслужване” от кв.45,с площ 1658 кв.м.” – 1 980 лева; за „Незастроен УПИ ІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1397 кв.м.” – 1 680 лева ; за „Незастроен УПИ ІV –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1500 кв.м. – 2 150 лева; за „Незастроен УПИ V –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1635 кв.м.”- 2 200 лева; за „Незастроен УПИ VІ –“за обществено обслужване” от кв.45,с площ 1500 кв.м.” – 3 600 лева; за „Незастроен УПИ VІІ –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1623 кв.м.”- 4 000 лева; за „УПИ VІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 2 362 кв.м., с построена в него сграда (навес) със ЗП 53,20 кв.м. ” – 5 200 лева .

            Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

            6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска– не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

            7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

            8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

            9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

            10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ