Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 201

Решение № 201

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Определяне на обект от първостепенно значение по реда на ЗОС

 

РЕШЕНИЕ № 201

 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 т.6 от ЗОС, във връзка с §1 т.6 от ДР на ЗОС, Великотърновски общински съвет:

 

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г., като определя за общински обект от първостепенно значение: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10 000 ЕЖ – град Килифарево, община Велико Търново”, референтен № BG161PO005/11/1.12/02/25, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ