Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 202

Решение № 202

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 202

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет:

Дава предварително съгласие на „МиК” ООД Велико Търново, представлявано от управителя Юлиан Христов Маринов, за промяна предназначението част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №999031, с НТП: полски път, землище с. Леденик, Община Велико Търново, с обща площ 10 426 кв.м., с площ на засегнатия имот – 3 864 кв.м., дължина на трасето – 505 м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на полски път №999031 по КВС на землище с. Леденик, с цел изграждане на път с трайна настилка, който ще обслужва имоти със сменено предназначение. Проектът е разгледан и приет с решение №189 по протокол №18 от 07.12.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет:

Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „МиК” ООД Велико Търново, представлявано от управителя Юлиан Христов Маринов, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. „МиК” ООД Велико Търново, представлявано от управителя Юлиан Христов Маринов, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ