Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 203

Решение № 203

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 203

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет:

Дава предварително съгласие на Николай Марков Колев от гр. Велико Търново за промяна предназначението на части от поземлени имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №10447.27.12, с НТП: полски път, землище гр. Велико Търново, водопровод с дължина на трасето в засегнатия имот – 215 кв.м., сервитут с площ – 1094 кв.м.;

- имот №10447.519.300, с НТП: полски път, землище гр. Велико Търново, водопровод с дължина на трасето в засегнатия имот – 62 кв.м., сервитут с площ – 216 кв.м.;

- имот №10447.519.300, с НТП: полски път, землище гр. Велико Търново, ел. кабел 1 кV с дължина на трасето в засегнатия имот – 171 кв.м., сервитут с площ – 340 кв.м.;

- имот №10447.519.300, с НТП: полски път, землище гр. Велико Търново, ел. кабел 20 кV – само сервитут с площ – 22 кв.м.;

във връзка с проект за подробен устройствен план – план за застрояване относно промяна предназначението на група поземлени имоти в местност „Пишмана”, землище на гр. Велико Търново за „жилищни нужди” и план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП, изграждане на трафопост 20/0,4 кV, проект за ПУП - парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура – трасета за външно подземно ел. захранване – кабелни линии 20 кV и 1 кV и подземно водоснабдяване за поземлени имоти – ПИ №№ 10447.519.323, 10447.519.322, 10447.519.321, 10447.519.320, 10447.519.319, 10447.519.318, 10447.519.313, 10447.519.317, 10447.519.316, 10447.519.146, 10447.519.250, местност „Пишмана, землище на гр. Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията по земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет:

Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Николай Марков Колев от гр. Велико Търново, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

Николай Марков Колев от гр. Велико Търново, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ