Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 204

Решение № 204

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25 от ЗСПЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 204

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25 ал.5 във връзка с чл. 25 ал.1 и чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет:

Дава предварително съгласие на ЕТ „Деница-90-Ст. Липов”, представлявано от Стефан Петков Липов, за промяна предназначението части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №62517.0.441, с НТП: полски път, землище с. Ресен, Община Велико Търново, с площ на сервитута в засегнатия имот – 791 кв.м., дължина на трасето – 263 м.;

- имот №62517.0.422, с НТП: депа на битови отпадъци, сметище, землище с. Ресен, Община Велико Търново, с площ на сервитута в засегнатия имот – 38 кв.м., дължина на трасето – 9,44 м.;

- имот №62517.0.423, с НТП: полски път, землище с. Ресен, Община Велико Търново, с площ на сервитута в засегнатия имот – 1 кв.м.;

- имот №62517.197.4, с НТП: пасище, мера, землище с. Ресен, Община Велико Търново, с площ на сервитута в засегнатия имот – 30 кв.м., дължина на трасето – 7,5 м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура за трасе на въздушен ел. далекопровод и подземен ел. кабел 20 кV, захранващи новопредвиден БКТП в УПИ VІ от кв.112 по плана на с. Ресен и план-схема за електрификация на „производствено-складова база” в кв.112 по плана на с. Ресен. Проектът е разгледан и приет с решение №171 по протокол №17 от 23.11.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на ЕТ „Деница-90-Ст. Липов”, представлявано от Стефан Петков Липов, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. ЕТ „Деница-90-Ст. Липов”, представлявано от Стефан Петков Липов, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обектите по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ