Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 205

Решение № 205

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 205

 

На основание чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25 ал.5 във връзка с чл. 25 ал.1 и чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет:

Дава предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №123023, с НТП: пасище, мера, ІІІ категория, землище гр. Килифарево, местност „Бейски лъки”, с площ на засегнатия имот – 3,405 дка; във връзка с обект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10 000 ЕЖ – град Килифарево, община Велико Търново” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ