Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 206

Решение № 206

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. чл.73 ал.1 т.1 от ЗГ

 

РЕШЕНИЕ № 206

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.73 ал.1 т.1, чл.75 ал.1 т.1 и чл.75 ал.2 т.3 от ЗГ, Великотърновски общински съвет:

Дава предварително съгласие за промяна предназначението на части от поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, както следва:

- имот №000317, с НТП: гора в земеделски земи, землище с. Шереметя, с площ на засегнатия имот – 2,828 дка;

- имот №000318, с НТП: гора в земеделски земи, землище с. Шереметя, с площ на засегнатия имот – 3,743 дка;

във връзка с обект: „Изграждане на регионално депо за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, референтен № BG161PO005/10/2.10/07/22, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, землище с. Шереметя, община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението за промяна предназначението на имотите.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ