Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 207

Решение № 207

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 207

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет:

Дава предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №014036, с НТП: полски път, землище с. Шереметя, с площ на засегнатия имот – 7,398 дка; във връзка с проект за подробен устройствен план – план за застрояване за обект: „Изграждане на регионално депо за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, референтен № BG161PO005/10/2.10/07/22, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, землище с. Шереметя, община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25 ал.5 във връзка с чл. 25 ал.1 и чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет:

Дава предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №026001, с НТП: пасище с храсти, землище с. Шереметя, с площ на засегнатия имот – 68,795 дка; във връзка с проект за подробен устройствен план – план за застрояване за обект: „Изграждане на регионално депо за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, референтен № BG161PO005/10/2.10/07/22, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, землище с. Шереметя, община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението промяна предназначението на имотите.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ