Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 208

Решение № 208

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 208

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет:

Дава съгласие частите от общински имоти, представляващи: 137 кв.м. част от УПИ ІІ „за озеленяване” /непроведено мероприятие/ и 110 кв.м. част от неурегулирана територия, попадащи в нов УПИ ІІІ „за жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.39-а по плана на с. Вонеща вода, останалата част от който е собственост на Георги Минков Минков с адрес гр. Габрово, ул. „Белорусия” №2, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет:

Дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти в обхвата на разработка, приета с Решение №158 по протокол №15 от 28.09.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

     2.1. Община Велико Търново прехвърля на Георги Минков Минков с адрес гр. Габрово, ул. „Белорусия” №2, правото на собственост върху части от общински имоти, представляващи: 137 кв.м. част от УПИ ІІ „за озеленяване” /непроведено мероприятие/ и 110 кв.м. част от неурегулирана територия, които съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ попадат в нов УПИ ІІІ „за жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.39-а по плана на с. Вонеща вода, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 4 940 лева без начислен ДДС.

     2.2. Георги Минков Минков с адрес гр. Габрово, ул. „Белорусия” №2, прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот, представляващ стар ПИ №41, с площ с площ от 18 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ попада в улична регулация за нова улица с ОК-ОК №№165а-165б-165-в-165-г-152а и придобива статут на публична общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 360 лева без начислен ДДС.

     2.3. Всички разноски по сключване на сделката – разлика в стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, режийни разноски, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на Георги Минков Минков с адрес гр. Габрово, ул. „Белорусия” №2.

 

Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ВЯРНО:                                                                 НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ