Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 209

Решение № 209

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 209

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет:

Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот №190028 по плана за земеразделяне на с. Пчелище, местност „Могилките”, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 1,946 дка, VІ категория, актуван с АОС № 4235/11.06.2011 г.

2. Поземлен имот №108004 по плана за земеразделяне на с. Плаково, местност „Моравата”, частна общинска собственост, представляващ изоставена нива с площ 43,495 дка, от които 43,316 дка ІІІ категория и 0,179 дка VІ категория, актуван с АОС № 1686/06.01.2003 г.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 96 ал.1 от НРПУРОИ, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот №190028 по плана за земеразделяне на с. Пчелище, местност „Могилките”, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 1,946 дка, VІ категория, актуван с АОС № 4235/11.06.2011 г.

2. Поземлен имот №108004 по плана за земеразделяне на с. Плаково, местност „Моравата”, частна общинска собственост, представляващ изоставена нива с площ 43,495 дка, от които 43,316 дка ІІІ категория и 0,179 дка VІ категория, актуван с АОС № 1686/06.01.2003 г.

 

ІІІ. Определя начални тръжни цени, въз основа на оценки, изготвени от оценители, регистрирани по ЗНО, както следва:

1. За поземлен имот №190028 – в размер на 700 (седемстотин) лева без ДДС.

2. За поземлен имот №108004 – в размер на 36 878 (тридесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и осем) лева без ДДС.

 

ІV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като 30 % от достигнатата тръжна цена да се преведе по бюджета на с. Пчелище и с. Плаково.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ