Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 210

Решение № 210

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на експертни оценки

 

РЕШЕНИЕ № 210

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

    Утвърждава актуализирани начални тръжни цени, равни на експертните оценки, определени от оценител на имоти «Инвестстрой – 92», ООД, за продажба чрез публични търгове на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи незастроени урегулирани поземлени имоти, както следва:

- За УПИ V от кв. 7 по РП на с. Пушево, община Велико Търново – в размер на 6400 лева без начислен ДДС;

- За УПИ VІ от кв. 7 по РП на с. Пушево, община Велико Търново – в размер на 7900 лева без начислен ДДС;

- За УПИ ІІ-464 от кв. 7 по РП на с. Пушево, община Велико Търново – в размер на 6 600 лева без начислен ДДС;

- За УПИ ІІІ-464 от кв. 7 по РП на с. Пушево, община Велико Търново – в размер на 6 600 лева без начислен ДДС;

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ