Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 211

Решение № 211

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от Общински горски фонд за 2012г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ.

 

РЕШЕНИЕ № 211

 

1. На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,във връзка с чл.7 ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП Великотърновски общински съвет:

Утвърждава годишния план за ползване на дървесина от общинския горски фонд съгласно лесоустройствен проект,както следва:

 

№ по ред

Кметство

№ имот по КВС

Подотдел по ЛУП

Площ на подотдела /ха/

Вид гора

Запас

м³/ха/

Общ

Запас

/м³/

Предвидено ползване

по ЛУП /м³/

Забележка

1.

Въглевци

000198

000231

000198

000231

000403

000399

250001

250001

250003

250002

251002

000703

000787

7 ж

7 з

8 а

8 о

12 л

12 м

9 б

9 л

9 л

9 л

9 м

13 б2

19 а1

2.0

6.2

1.9

2.8

1.5

0.7

16.0

3.2

1.6

9.0

11.6

0.4

1.7

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Изд.

Изд.

Изд.

Изд.

Изд.

Нис.

Нис.

312

322

112

296

266

220

195

208

208

208

147

56

69

700

2280

660

940

450

170

3620

770

385

2155

1930

25

120

130

570

130

240

90

35

960

250

125

705

195

25

120

2.

Райковци

164002

164008

000920

000926

000955

001027

177024

232015

232015

291001

197001

197011

233012

233012

000539

000549

000614

72 х

73 а

76 е

76 з

77 г

77 д

80 б

86 д1

86 ж1

87 в

88 у

88 у

92 с

92 х

95 о

95 ч

95щ

1.2

3.5

4.1

2.4

2.3

10.2

4.1

6.8

3.0

5.8

1.4

1.7

2.0

3.9

0.9

3.2

4.4

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл. Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

322

266

290

323

196

318

296

291

198

312

296

296

161

290

266

225

261

440

1030

1360

830

780

3660

1380

2260

990

2030

470

610

400

1290

270

820

1280

110

210

270

170

190

910

340

560

100

400

120

150

60

260

60

160

130

3.

Миндя

101010

220017

216016

228018

228015

234 в

226 с

226 т1

233 б

234 ю

2.6

6.8

4.2

1.1

4.0

Игл.

Изд.

Изд.

Изд.

Изд.

230

123

268

169

175

690

940

810

220

800

170

245

220

55

200

4.

Килифарево

000588

210001

210003

236 г

587 б

587 б

3.9

0.2

0.9

Игл.

Нис.

Нис.

171

113

113

780

25

115

120

25

115

5.

Присово

000025

251 и

3.8

Игл.

198

855

175

6.

Шереметя

000017

523 з

0.4

Игл.

154

70

5

С план извлечение

7.

Плаково

273035

273035

274007

159 р

159 с

590 е1

2.2

3.0

2.4

Изд.

Нис.

Изд.

111

67

154

270

220

420

60

220

110

8

Пчелище

208032

208032

216001

217001

185 е

185 м

189 б

190 а

22.8

0.8

15.5

7.9

Шир.

Нис.

Шир.

Шир.

264

52

265

260

6920

45

4720

2360

1040

45

1190

470

12 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На основание чл.112,ал.1 и т.1 от ЗГ и чл.5 ал.1 т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП Великотърновски общински съвет приема следния начин за ползване на дървесина от общински горски фонд съгласно лесоустройствения проект,както следва:

       1. Ползването на дървесина в утвърдения в т.1 общински горски фонд за 2012г.,да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен.

 

3. Възлагам на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе процедурите по ползването на дървесина съгласно   Закона за горите и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ