Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 213

Решение № 213

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост намиращ се гр.В.Търново, ул.,,Д.Чоканов №8

 

РЕШЕНИЕ № 213

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6   и от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 94-НН-70/17.01.2012 г. от д-р Нина Тодорова, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр.Велико Търново, ул.,,Д.Чоканов” №8 представляващ помещение № 7 - 16,60 кв.м. и 9,97 кв.м. общи части, при месечна наемна цена от 26 /двадесет и шест/ лв. с предназначение лекарски кабинет.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ