Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 214

Решение № 214

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 036008, местност «Под баира», землище на гр.Дебелец – относно промяна предназначението на имота за «смесена обслужващо-производствена зона» с преобладаващи складови функции и план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП и ПУП- парцеларен план за трасе на силов кабел за външно ел захранване 1 кV на ПИ № 036008.

 

РЕШЕНИЕ № 214

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, и Решение № КЗЗ-2 от 25.01.2012г. , чл.22, ал.1, във връзка с чл.18 от ЗОЗЗ на Комисия за земеделските земи, Министерство на земеделието и храните, Великотърнвоски общински съвет:

 

Одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 036008, местност „Под баира”, землище на гр.Дебелец относно промяна предназначението на имота и план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП. Поземлен имот №036008 се предвижда за «смесена обслужващо-производствена зона» за изграждане на обект:”Склад за строителни материали” при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 80 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 2,5, минимална озеленена площ – 20 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.ПУП- парцеларен план за трасе на силов кабел 1 кV за подземни електрозахранване на ПИ № 036008, като трасето на ел кабела преминава през имоти: ПИ № 039025 – полски път, ПИ № 000390 – местен път, ПИ № 035022- местен път, ПИ № 000199 - полски път и ПИ № 000200 – местен път.

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ