Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 218

Решение № 218

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и разпределение на печалбата за 2011г. на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за 2011г.

 

РЕШЕНИЕ № 218

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски общински съвет:

Приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за 2011г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 40, ал.1, т.1, „б” от Закона за счетоводството, чл. 17, чл. 19, т.1 и чл.60, ал.1 и ал. 2 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за 2011г.

2. Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година на дружеството за 2011г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2011г. в размер на 25 000лв. (двадесет и пет хиляди лева), след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет се разпределя по следния начин:

-70% остава в „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново, като същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи и

-30 % за изплащане на Община Велико Търново.          

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново- еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 30.06.2012г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2011г.

3. Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 01.07.2012г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в общинска администрация.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ