Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 223

Решение № 223

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и разпределение на печалбата за 2011г. на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за 2011г.

 

РЕШЕНИЕ № 223

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски общински съвет:

Приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново за 2011г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 40, ал.1, т.1, „б” от Закона за счетоводството, чл. 17 и чл. 19, т.1 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2011г.

2. Възлага на Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година на дружеството за 2011г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Поради реализирана загуба от дейността на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2011г. в размер на -66 000лв. (шестдесет и шест хиляди лева), печалба не се разпределя.  

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

1. Не освобождава от отговорност Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал, Д-р Румяна Стоянова Андреева, 2011 година.

2. Възлага на Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2012г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2011г.

3. Възлага на Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 01.07.2012г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в общинска администрация.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ