Начало Заседания Протоколи Протокол № 18 от 19.04.2012 г.

ПРОТОКОЛ № 18

 

от осемнадесетото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 19.04.2012 г. от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново. Отсъства г-н Николай Ашиков.

Заседанието беше открито от заместник-председателя на ОбС – г-н Тодор Тодоров, който обяви проекта за дневен ред.

 

1. Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 670/11.04.2012 г.

2. Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 671/11.04.2012 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки, Вх. № 672/11.04.2012 г.

4. Приемане на Наредба за определяне на местна такса, която се заплаща при промяна предназначението на земеделски земи от ОПФ, Вх. № 657/09.04.2012 г.

5. Одобряване на Програма за дейността на главните експерти, Вх. № 659/09.04.2012 г.

6. Приемане на отчет за констатираните резултати при изпълнение на контролната дейност на служителите в отдел „Финансово управление и контрол“, Вх. № 661/09.04.2012 г.

7. Информация по доклада от извършената проверка на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 660/09.04.2012 г.

8. Приемане на отчет на Програма за закрила на детето 2011 г. към Общинска стратегия за закрила на детето в Община Велико Търново 2008 – 2011 г., Вх. № 628/05.04.2012 г.

9. Приемане на отчет на План за действие 2011 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008 – 2011 г., Вх. № 629/05.04.2012 г.

10. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2013 година към Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново/2011-2015 г./, Вх. № 641/06.04.2012 г.

11. Изменение в Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново и определяне на представител на пациентите с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново в Комисията по чл. 6 от Правилника, Вх. № 631/05.04.2012 г.

12. Питане от Николай Илчев, Вх. № 619/04.04.2012 г.

13. Питане от Стефан Стефанов, Вх. № 582/26.03.2012 г.

14. Промяна на общинската транспортна схема в частта и междуселищна линия Велико Търново – Килифарево, Вх. № 627/05.04.2012 г.

15. Възлагане обществен превоз на пътници по утвърдена линия и разписание по нея от общинска транспортна схема Велико Търново – Килифарево, Вх. № 649/06.04.2012 г.

16. Възлагане обществен превоз на пътници по утвърдена линия и разписание по нея от квотата на Община Велико Търново от републиканска транспортна схема № 4201 Бургас-Велико Търново, Вх. № 650/06.04.2012

17. Приемане на анализ на правното състояние, цени и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в гр. Велико Търново, Вх. № 663/11.04.2012 г.

18. Приемане на анализ на правното състояние, цени и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в гр. Велико Търново, Вх. № 664/11.04.2012 г.

19. Приемане на анализ на правното състояние, цени и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в с. Пчелище, Вх. № 665/11.04.2012 г.

20. Съгласие за прекратяване на съдебни дела, Вх. № 662/11.04.2012 г.

21. Определяне на обект от първостепенно значение по реда на ЗОС, Вх. № 648/06.04.2012 г.

22. Определяне на обект от първостепенно значение по реда на ЗОС, Вх. № 647/06.04.2012 г.

23. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 632/05.04.2012 г.

24. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 637/05.04.2012 г.

25. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, с. Ресен Вх. № 639/05.04.2012 г.

26. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 644/06.04.2012 г.

27. Предварително съгласие по реда на чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗГ, с. Шереметя Вх. № 645/06.04.2012 г.

28. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, с. Шереметя Вх. № 646/06.04.2012 г.

29. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ, с. Вонеща вода Вх. № 635/05.04.2012 г.

30. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ, с. Самоводене Вх. № 636/05.04.2012 г.

31. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево Вх. № 633/05.04.2012 г.

32. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Пчелище Вх. № 654/09.04.2012 г.

33. Утвърждаване на експертни оценки, с. Пушево Вх. № 638/05.04.2012 г.

34. Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от Общински горски фонд за 2012 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ, Вх. № 667/11.04.2012 г.

35. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 634/05.04.2012 г.        

36. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 653/09.04.2012 г.

37. Одобряване проект за ПУП, гр. Дебелец Вх. № 642/06.04.2012 г.

38. Провеждане на процедури по обявяване на проект за ПУП, Вх. № 643/06.04.2012 г.

39. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2011г., Вх. № 617/04.04.2012 г.

40. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2011г., Вх. № 605/03.04.2012 г.

41. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и разпределение на печалбата за 2011г. на „ЦаревградТърнов” ЕООД– гр.Велико Търново за 2011г., Вх. № 606/03.04.2012 г.

42. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и разпределение на печалбата за 2011г. на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново за 2011г., Вх. № 607/03.04.2012 г.

43. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и разпределение на печалбата за 2011г. на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за 2011г., Вх. № 609/03.04.2012 г.

44. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и разпределение на печалбата за 2011г. на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2011г., Вх. № 608/03.04.2012 г.

45. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и разпределение на печалбата за 2011г. на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД - гр.Велико Търново за 2011г., Вх. № 612/03.04.2012 г

46. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и разпределение на печалбата за 2011г. на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за 2011г., Вх. № 611/03.04.2012 г.

47. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – гр.Велико Търново за 2011г., Вх. № 614/03.04.2012

48. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и разпределение на печалбата за 2011г. на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2011г., Вх. № 610/0304.2012 г.

49. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и разпределение на печалбата за 2011г. на „Пиено” ЕООД в ликвидация – гр.Велико Търново за 2011г., Вх. № 613/03.04.2012 г.

50. Заличаване на „Пиено“ ЕООД в ликвидация – гр. Велико Търново, Вх. № 656/09.04.2012 г.

51. Удължаване на срока за подаване на документи за конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове – еднолични търговски дружества, Вх. № 658/09.04.2012 г.

52. Извършени разходи за командировки в страната за периода 07.11.2011-31.03.2012 година, Вх. № 630/05.04.2012 г.

 

.......  Вижте прикачения файл!

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (protokol_18.pdf)protokol_18.pdf[Протокол № 18 от 19.04.2012 г.]846 Kb