Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 19-то заседание - 17.05.2012 г. (проект)

Дневен ред на 19-то заседание - 17.05.2012 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на деветнадесето заседание, което да се проведе на 17.05.2012 г. /четвъртък/, от 9.00 часа в залата на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2012 г., Вх. №733/08.05.2012 г.

2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2012 г., Вх. №732/08.05.2012 г.

3. Приемане на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново, Вх. №699/02.05.2012 г.

4. Приемане на Стратегия за детето 2012 г.- 2015 г на Община Велико Търново и Програма за детето за 2012 г. към нея, Вх. № 700/02.05.2012 г.

5. Приемане на Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г.- 2015 г. и План за действие за 2012 г. към нея., Вх. № 701/02.05.2012 г.

6. Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново, Вх. № 706/03.05.2012 г.

7. Питане от Стефан Тодоров Стефанов - общински съветник от Групата на БСП, Вх. №582/26.03.2012

8. Питане от Николай Илчев - общински съветник от Групата на БСП, Вх. №619/04.04.2012 г.

9. Питане от Румен Димитров и Мариян Кенаров - общински съветници, Вх. №696/26.04.2012 г.

10. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройството на територията и чл. 43 от НРПУРОИ, гр. Килифарево, Вх. №728/07.05.2012 г.

11. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, гр. Килифарево, Вх. №725/07.05.2012 г.

12. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Самоводене, Вх. №726/07.05.2012 г.

13. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ресен, Вх. №727/07.05.2012 г.

14. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Малки Чифлик, Вх. №723/07.05.2012 г.

15. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Големаните, Вх. №724/07.05.2012 г.

16. Изкупуване на имот частна собственост, с. Арбанаси, Вх. №722/07.05.2012 г.

17. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Пчелище, Вх. №729/07.05.2012 г.

18. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, Вх. №736/09.05.2012 г.

19. Актуализация на годишните наемни цени на земеделските земи от Общинския поземлен фонд считано от 01.05.2012 година, Вх. № 730/07.05.2012 г.

20. Одобряване проект за ПУП, местност Бамбалово дере землище на с. Леденик, Вх. №719/07.05.2012 г.

21. Одобряване проект за ПУП, местност Саламатя землище на с. Леденик, Вх. №720/07.05.2012 г.

22. Изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинската агенция за приватизация, Вх. №734/09.05.2012 г.

23. Откриване процедура за приватизация на обособена част от имуществено на „Инвестрой-92“ ЕООД – В. Търново, Вх. №735/09.05.2012 г.

24. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за тримесечието на 2012 г., Вх. №714/07.05.2012 г.

25. Закриване на ПГС „Колю Фичето“ гр. Велико Търново, считано от учебната 2012/2013 година, Вх. №731/07.05.2912 г.

26. Приемане на Отчет от НЧ „Надежда 1869“-В. Търново и Доклад от НЧ „Извор-1873“ – село Самоводене за финансиране от Община Велико Търново читалищни прояви, Вх. №666/11.04.2012 г.

27. Определяне на трима представители от Великотърновски общински съвет за участие в комисия за определяне на носител на награда „24 май“ на Община Велико Търново, Вх. №685/20.04.2012 г.

28. Взимане на мерки за безопасност, Вх. №712/04.05.2012 г.

29. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Валентина Костадинова, Вх. №704/03.05.2012 г.

30.Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Стоянова, Вх. №705/03.05.2012 г.

31. Предложение на ПК по ИВСПИЕСМВ, Вх. №   в изпълнение на Решение 188/19.04.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 740/10.05.2012 г.

32. Прекратяване на Втд № 330/2011 г. по описа на ВТАС образувано по повод жалба на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – В. Търново, срещу решение по тд 805/2011 г. по описа на ВТОС и оттегляне на предявения от Община Велико Търново иск по чл. 74 от ТЗ срещу взети на 27.06.2011 г. решения по т. 9 и т. 10 на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – В. Търново, Вх. №713/04.05.2012 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ