Начало Заседания Протоколи Протокол № 19 от 17.05.2012 г.

ПРОТОКОЛ № 19

 

от деветнадесетото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 17.05.2012 г. от 9.25 часа в залата на Община Велико Търново. Отсъства г-н Стефан Михайлов Стефанов.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум за провеждане на заседанието, след което обяви проекта за дневен ред.

 

1.Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2012 г., Вх. №733/08.05.2012 г.

2.Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2012 г., Вх. №732/08.05.2012 г.

3.Приемане на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново, Вх. №699/02.05.2012 г.

4.Приемане на Стратегия за детето 2012 г.- 2015 г на Община Велико Търново и Програма за детето за 2012 г. към нея, Вх. № 700/02.05.2012 г.

5.Приемане на Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г.- 2015 г. и План за действие за 2012 г. към нея., Вх. № 701/02.05.2012 г.

6.Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново, Вх. № 706/03.05.2012 г.

7.Питане от Стефан Тодоров Стефанов-общински съветник от Групата на БСП, Вх. №582/26.03.2012

8.Питане от Николай Илчев-общински съветник от Групата на БСП, Вх. №619/04.04.2012 г.

9.Питане от Румен Димитров и Мариян Кенаров – общински съветници, Вх. №696/26.04.2012 г.

10.Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройството на територията и чл. 43 от НРПУРОИ, гр. Килифарево, Вх. №728/07.05.2012 г.

11.Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, гр. Килифарево, Вх. №725/07.05.2012 г.

12.Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Самоводене, Вх. №726/07.05.2012 г.

13.Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ресен, Вх. №727/07.05.2012 г.

14.Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Малки Чифлик, Вх. №723/07.05.2012 г.

15.Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Големаните, Вх. №724/07.05.2012 г.

16.Изкупуване на имот частна собственост, с. Арбанаси, Вх. №722/07.05.2012 г.

17.Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Пчелище, Вх. №729/07.05.2012 г.

18.Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, Вх. №736/09.05.2012 г.

19.Актуализация на годишните наемни цени на земеделските земи от Общинския поземлен фонд считано от 01.05.2012 година, Вх. № 730/07.05.2012 г.

20.Одобряване проект за ПУП, местност Бамбалово дере землище на с. Леденик, Вх. №719/07.05.2012 г.

21.Одобряване проект за ПУП, местност Саламатя землище на с. Леденик, Вх. №720/07.05.2012 г.

22.Изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинската агенция за приватизация, Вх. №734/09.05.2012 г.

23.Откриване процедура за приватизация на обособена част от имуществено на „Инвестрой-92“ ЕООД – В. Търново, Вх. №735/09.05.2012 г.

24.Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за тримесечието на 2012 г., Вх. №714/07.05.2012 г.

25.Закриване на ПГС „Колю Фичето“ гр. Велико Търново, считано от учебната 2012/2013 година, Вх. №731/07.05.2912 г.

26.Приемане на Отчет от НЧ „Надежда 1869“-В. Търново и Доклад от НЧ „Извор-1873“ – село Самоводене за финансиране от Община Велико Търново читалищни прояви, Вх. №666/11.04.2012 г.

27.Определяне на трима представители от Великотърновски общински съвет за участие в комисия за определяне на носител на награда „24 май“ на Община Велико Търново, Вх. №685/20.04.2012 г.

28.Взимане на мерки за безопасност, Вх. №712/04.05.2012 г.

29.Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Валентина Костадинова, Вх. №704/03.05.2012 г.

30.Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Стоянова, Вх. №705/03.05.2012 г.

31.Предложение на ПК по ИВСПИЕСМВ, в изпълнение на Решение 188/19.04.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 740/10.05.2012 г.

32.Прекратяване на Втд № 330/2011 г. по описа на ВТАС образувано по повод жалба на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – В. Търново, срещу решение по тд 805/2011 г. по описа на ВТОС и оттегляне на предявения от Община Велико Търново иск по чл. 74 от ТЗ срещу взети на 27.06.2011 г. решения по т. 9 и т. 10 на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – В. Търново, Вх. №713/04.05.2012 г.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам от дневния ред да отпаднат точки 7, 8 и 9, тъй като кметът, г-н Панов, е в командировка и отсъства. Точките ще влязат в дневния ред на следващото заседание.

Предлагам също като последна точка в дневния ред да влезе предложение с № 747 от 16.05.2012 г. относно определяне на представител в Общото събрание на Сдружение на възрожденските градове.

Г-н Ашиков даде думата за изказване на г-н Николай Николов.

Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предложението е формално. С Решение № 176 на ОбС сме допуснали една техническа грешка за паркоместата, които да бъдат изключени от синята зона. Там е записано „без ул. „Стамболийски” 3-15”. Аз взех предложението на колегата, който е направил проекта за паркоместата, и се оказа, че има пет паркоместа пред бившия Младежки дом и 18 пред „Етър”, които сме изключили поради техническа грешка според мен, тъй като гледам проекта, гледам решението и това, което е записано. Моето предложение е тези 23 места да не бъдат изключвани.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Това беше по точка 7 от предложението. Беше предложено да отпадне и оттам е дошла грешката.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще репликирам колегата. Знам, че в същността на предложението си той е прав, но за да не нарушаваме процедурата, предлагам това предложение да не бъде подкрепено. Това трябва първо да се обсъди в комисиите, да има становище на ОбА и за да не повтаряме всеки път „поредни грешки”, моля да спазваме правилника.

Г-н СТЕФАН СТЕФАНОВ: Съгласно нашия правилник по решение на Председателския съвет могат да бъдат отлагани точки от дневния ред. Знам, че две от трите питания, които са включени в настоящия дневен ред, се отлагат за втора сесия. Искам с тревога да изразя убеждението си, че нашият дневен ред тук не кореспондира пряко с проблемите на нашите съграждани. Защото докато тук се чудим някой да отговори ли, да не отговаря ли, кога да отговори и какво да последва от отговора, животът и здравето на нашите деца са застрашени.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за отпадане на точки 7, 8 и 9. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 8 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на гласуване включването на предложение с вх. № 747 в дневния ред като точка „последна”. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 8 „въздържали се”.

Предложението на г-н Николов относно допусната техническа грешка в Решение № 176 от 10.04.2012 г. беше подложено на гласуване и отхвърлено със 7 „за”, „против” няма, 24 „въздържали се”.

Целият дневен ред беше поставен на гласуване и приет с 32 „за”, 1 „против”, 1 „въздържали се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2012 г., Вх. №733/08.05.2012 г.

2.Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2012 г., Вх. №732/08.05.2012 г.

3.Приемане на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново, Вх. №699/02.05.2012 г.

4.Приемане на Стратегия за детето 2012 г.- 2015 г на Община Велико Търново и Програма за детето за 2012 г. към нея, Вх. № 700/02.05.2012 г.

5.Приемане на Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г.- 2015 г. и План за действие за 2012 г. към нея., Вх. № 701/02.05.2012 г.

6.Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново, Вх. № 706/03.05.2012 г.

7.Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройството на територията и чл. 43 от НРПУРОИ, гр. Килифарево, Вх. №728/07.05.2012 г.

8.Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, гр. Килифарево, Вх. №725/07.05.2012 г.

9.Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Самоводене, Вх. №726/07.05.2012 г.

10.Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ресен, Вх. №727/07.05.2012 г.

11.Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Малки Чифлик, Вх. №723/07.05.2012 г.

12.Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Големаните, Вх. №724/07.05.2012 г.

13.Изкупуване на имот частна собственост, с. Арбанаси, Вх. №722/07.05.2012 г.

14.Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Пчелище, Вх. №729/07.05.2012 г.

15.Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, Вх. №736/09.05.2012 г.

16.Актуализация на годишните наемни цени на земеделските земи от Общинския поземлен фонд считано от 01.05.2012 година, Вх. № 730/07.05.2012 г.

17.Одобряване проект за ПУП, местност Бамбалово дере землище на с. Леденик, Вх. №719/07.05.2012 г.

18.Одобряване проект за ПУП, местност Саламатя землище на с. Леденик, Вх. №720/07.05.2012 г.

19.Изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинската агенция за приватизация, Вх. №734/09.05.2012 г.

20.Откриване процедура за приватизация на обособена част от имуществено на „Инвестрой-92“ ЕООД – В. Търново, Вх. №735/09.05.2012 г.

21.Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за тримесечието на 2012 г., Вх. №714/07.05.2012 г.

22.Закриване на ПГС „Колю Фичето“ гр. Велико Търново, считано от учебната 2012/2013 година, Вх. №731/07.05.2912 г.

23.Приемане на Отчет от НЧ „Надежда 1869“-В. Търново и Доклад от НЧ „Извор-1873“ – село Самоводене за финансиране от Община Велико Търново читалищни прояви, Вх. №666/11.04.2012 г.

24.Определяне на трима представители от Великотърновски общински съвет за участие в комисия за определяне на носител на награда „24 май“ на Община Велико Търново, Вх. №685/20.04.2012 г.

25.Взимане на мерки за безопасност, Вх. №712/04.05.2012 г.

26.Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Валентина Костадинова, Вх. №704/03.05.2012 г.

27.Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Стоянова, Вх. №705/03.05.2012 г.

28.Предложение на ПК по ИВСПИЕСМВ, в изпълнение на Решение 188/19.04.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 740/10.05.2012 г.

29.Прекратяване на Втд № 330/2011 г. по описа на ВТАС образувано по повод жалба на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – В. Търново, срещу решение по тд 805/2011 г. по описа на ВТОС и оттегляне на предявения от Община Велико Търново иск по чл. 74 от ТЗ срещу взети на 27.06.2011 г. решения по т. 9 и т. 10 на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – В. Търново, Вх. №713/04.05.2012 г.

30.Предложение Вх. № 747 /16.05.2012 г

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Гласувах против приемането на дневния ред поради процедурата, по която беше приет този дневен ред. За първи път ни се наложи едно разпределение в залата, което влиза в разрез с всички традиции в ОбС, без да бъде консултирано с колегите и породено от една много проста процедурна логика, която е известна на всички ни: групата на ГЕРБ трябва да бъде на последния ред, за да може да наблюдава кой как гласува и съответно да гласува така, както трябва да се вземат решенията – нещо, което ни е известно на нас, хората с по-дълъг стаж в ОбС, и което е рутинна процедура. Въпросът е, че влязохме в един дебат, нарушавайки традиции и принципи на разделение на залата на Левица и Десница, на традиционно стоящи в центъра групи и общински съветници поради своя политически облик и политическо поведение. Излишно натоварихме днешната сесия с напрежение, което се надявам да не прерасне в по-дълго.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2012 г., Вх. №733/08.05.2012 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Искам да споделя две неща, които на пръв поглед нямат отношение, но на втори са свързани с харчене на пари. Не виждам г-н Кечев, аз искам да благодаря за това, че половината разкопана улица след четири месеца усилия, което затрудняваше целия квартал „Зона В”, е асфалтирана, вероятно случайно в деня на рождението на Ленин. На второ място: откакто съществува квартал „Зона В” за първи път беше поставена автобусна спирка в този квартал, вероятно случайно в навечерието на Първи май и датата от първата социалистическа сбирка, и хората с това го свързват: първата спирка и първата соцсбирка. Искам да благодаря на ОбА за това, което тя направи специално за автобусната спирка, а усилията, които хвърлихме към г-н Кечев, дадоха резултат след четиримесечни мъки.

По същество: уважаеми колеги, представили сте един прочетен вестник – т.е. отчета на бюджета и изпълнението към 31 март. Аз бих искал или г-жа Данева или главният събирач на пари да каже какво е актуалното състояние. Нормално беше да има една притурка и да се каже какво е изпълнението на бюджета към 30 април, защото наистина не е актуално. След това да чуем поне пет приказки, да каже някой: „Това е към 30 март, то не е много реално, ето това е актуалното състояние”. На следващо място: това би трябвало да бъде част от един анализ, който винаги ние, от БСП, сме искали. Направете си вашия анализ и поглед. Тук имаме една програма за оптимизиране на разходи по бюджета на община В. Търново, изпълнението му в условията на финансова криза. Какво е направено досега или ще се прави от следващите месеци – би трябвало да чуем това, а не да става в резултат на едно или друго изказване.

И вече безпокойството ни. Ако погледнем добре цифрите, аз разбирам за данъците – те са изпълнени 12 %, 13 %, т.е. имуществените данъци най-вече. Но отиваме към другата, приходната, част на бюджета, а тя е именно приходи от продажба на имущество. Там изпълнението е 4,9 %. Още по-трагично: 2.8 %, при 1 233 000 лв. ние сме реализирали приходи в размер на 34 494 лв. Ние предупредихме още при приемане на бюджета: „Тук нещо куца, нещо няма да се изпълни”. И затова се обръщам към г-жа Данева: какво ще се прави по това в следващите месеци, защото очевидно по тези пера в момента има затруднения. Освен това: говорили сме за неразплатените разходи. Приходите от държавно делегираните дейности са в рамките на около 25 %, т.е. ритмично, но какво правим с разплащането по местни приходи и колко са неразплатените разходи в тези месеци, има ли просрочие? Така че ние трябва да получим отговори на тези въпроси и не защото ги задаваме, а защото те трябваше приоритетно да бъдат обяснение от ОбА. Добре е, че се внася на тримесечие, но още по-добре е информацията да бъде актуална.

Последно: за Инвестиционната програма. Там няма и процент изпълнение. Вероятно някой ще каже: „Студено, валяха дъждове”, но ви цитирам цифрите: ние сме реализирали 1 006 615 лв. при план 63 678 000 лв. – това е сигурно нула цяло и някакъв процент. Така че бихме искали отговор и на това. Чисто формално ни се поднася един отчет, ние го гласуваме и дотам. Ние бихме искали да чуем истината за бюджета, истината за разходите и приходите респективно и какво се прави. С интерес очакваме отговорите и на ОбА, и коментара на други колеги.

И още нещо: разбрах, че ще ни намаляват заплатите, така че би трябвало да видим какво решение ще вземем за тези пари, как ще ги разпределяме.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Традиционно първото тримесечие няма добра събираемост на местните приходи, нито на данъчните приходи и това е всеизвестно, така че към 31 март аз нямам чак толкова голямо притеснение за изпълнението, което виждате тук, в отчета. Съвсем по различен начин стоят данните и числата към 2 май. Изпълнението на такса „Битови отпадъци” е 47 %, данъкът върху недвижими имоти е 51 %, данъкът върху превозните средства – 51 %, патентният данък е 26 %, данък върху възмездното придобиване на имущество е 30 %. Единствено може да се установи тенденция при патентния данък, тъй като той се плаща на четири вноски, така че виждаме, че е изпълнен 26 %, малко над една четвърт от дължимото. Тенденция можем да направим към 1 юли, когато приключи първата вноска по закон, т.е. ние към 30 април в периода с отстъпката сме събрали доста добър процент от приходите, но анализ може да се направи към първи юли, тогава, когато хората по закон плащат първата си вноска. Ние не можем да ги накараме да платят тези данъци предварително. Именно затова се получава ниската събираемост през първото тримесечие. Те започват да се събират към 1 март, ние ви даваме отчет към 31 март. Така се получава това, че и разходите в местните дейности са по-големи, отколкото събираемостта там. Това ще се навакса през първото полугодие. Гарантирано е.

Колкото до приходите от продажба на имущество, наистина има малък инвеститорски интерес. Обявявани са няколко търга по линия на ЗОС, няма проявен инвеститорски интерес. Правим допълнителна разгласа в местните медии, в интернет страницата, но все пак пазарът към момента е такъв. Надяваме се през втората половина да се раздвижи пазарът на недвижими имоти, което ще доведе до изпълнение на тези приходи. Относно антикризисната програма бих ви уверила, че това се следи ежедневно дори при второстепенните разпоредители. Всеки разход, който се прави, се прави по заявка, с одобрение от финансовите контрольори и чак тогава се пристъпва към поемане на задължения. Събира се отчет към тримесечието. Отчет по антикризисната програма ще представим пред ОбС на полугодието.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз се радвам на това, което чух, и мога отсега да си направя предложението: когато включвате в дневния ред графика за второто полугодие на заседанията на ОбС – да има отчет и анализ или информация и анализ. Моля ви да го запишете, като правите дневния ред на заседанията. Досега сме получавали все информация, нека да има и анализ.

Второ, 11 милиона сме събрали, 11 милиона сме изхарчили. Но 11 милиона от 65 милиона, направете сметка колко процента са. Затова попитах за неразплатените разходи. Нека да го имаме предвид – ще направим предварително разходи, които не са разплатени.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Използвам думите на г-н Витанов относно това, което е свързано с редуциране възнагражденията на ОбС. Тъй като още гаврата с местното самоуправление не е влязла в сила и законът не е обнародван в „Държавен вестник”, за в бъдеще ви предлагам средствата, отделени за възнаграждения на ОбС, които стават около 40 000 лв., да бъдат насочени в Инвестиционната програма, свързано с точка 28, която предстои да гласуваме относно безопасността около учебните заведения и детските градини. Не само за ограничители на скоростта, но и за всякакви други мероприятия, които биха предотвратили нарушения, свързани с децата в детските градини и учебните заведения. Затова ви го предлагам, на следващата сесия това да бъде включено и поне средствата да се използват за нещо рационално и позитивно.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Николай Ашиков – за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - против, Николай Илчев – въздържал се, Валентин Ламбев - против, Стефан Тодоров Стефанов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 2 „против”, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 230

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

1.Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2012 година и Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея.

 

2.Инвестиционна програма 2012 година – Отчет към 31.03.2012 година – Приложение № 3.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2012 г., Вх. №732/08.05.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 231

 

     На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:                                           

 

Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2012 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 г. /Приложение №1/, както следва:

 

 

І. ПО БЮДЖЕТА

 

 

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

 

2400

-1 285

-1 285

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

-1 304

-1 304

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-1 304

-1 304

- прих.от наеми на земя

 

 

2406

0

0

-Дирекция "Образование"

 

 

 

0

 

- прих.от лихви по банк.с/ки

 

 

2408

19

19

-Дирекция "Образование"

 

 

2408

19

19

Други неданъчни приходи

 

 

3600

738

738

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

 

3611

0

0

-Дирекция "Образование"

 

 

 

0

 

- Други неданъчни приходи

 

3619

738

738

-Дирекция "Образование"

 

 

 

738

738

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

547

547

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

547

547

-Дирекция "Образование"

 

 

 

547

547

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

 

2400

220

220

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

18

18

-Дирекция "Образование"

 

 

2404

18

18

- прих.от лихви по банк.с/ки

 

 

2408

202

202

-Дирекция "Образование"

 

 

2408

202

202

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-18

-18

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-18

-18

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-18

-18

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

202

202

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

202

202

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

202

202

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

202

202

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

 

 

 

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

 

 

 

-135 191 лв

Група 5 Защита на населението, упр. и дейн. при СБА

-135 191 лв

 

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

-135 191 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

1 002 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

 

1 002 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

-100 000 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

             подпомагане и заетостта

 

 

-100 000 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-100 000 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

-234 189 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Функция 1 Общи държавни служби

 

 

 

155 086 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

154 386 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

700 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

79 305 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

80 000 лв

 

 

Дирекция "Образование и наука"

 

-695 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

234 391 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

202 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

202 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, съгласно Приложение № 1 към настоящото Предложение

 

3. Променя Приложение № 16 от Решение № 101/16.02.2012 година, съгласно Приложение № 2 към настоящото Предложение.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново, Вх. №699/02.05.2012 г.

Г-н Ашиков даде думата на председателя на ПК по ЗСД – г-н Стойнов.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Доклад от председателя на ПК по ЗСД - водеща по приемане на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в община В. Търново. На заседание на ПК по ЗСД, проведено на 7 май т.г., разгледахме внесеното предложение от кмета на община В. Търново за приемане на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в община В. Търново. Комисията, като водеща по приемане на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в община В. Търново, разгледа, обсъди и единодушно подкрепи проекта на нормативния документ. Приемането на Наредбата е необходимо във връзка с измененията и допълненията, които произтичат от Закона за социалното подпомагане, Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и Тарифата за таксите на социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет. С Наредбата се регламентират видовете специализирани институции и социални услуги в Общината, включително от резидентен тип. Освен това в проекта на Наредбата са регламентирани задълженията на кмета в качеството му на доставчик на социалните услуги, задълженията на управителите на социалните услуги, реда за настаняване и извеждане на социални услуги на територията на Общината, заплащането на таксите за ползване на социалните услуги съгласно Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. И накрая, в Преходните и заключителните разпоредби се посочват основанията за издаване на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в община В. Търново.

Г-жа РОСИЦА ДИМИТРОВА - Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”: Наистина е сложна и динамична социалната система, но аз искам в началото на своето изказване да благодаря на Великотърновския общински съвет за подкрепата, която сме получавали, и заедно правим и провеждаме местната социална политика на територията на община В. Търново. Ще направя един кратък преглед, тъй като за първи път Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в община В. Търново се прие през 2004 година, през 2005 г. направихме изменение и допълнение, през 2007 г. във връзка с динамиката, новите проблеми, новите потребности, които се появяват на територията на община В. Търново, се прие нова Наредба, през 2009 г. се направиха изменения и допълнения. Сега предлагаме новия проект на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в община В. Търново. Много неща се извършиха през годините, много неща предстоят. Надявам се в партньорство на институции, на неправителствени организации и подкрепата, която сме получавали, и съм убедена, че ще получаваме от ВТОБС, така че ние всички да се стараем да намалим проблемите и неравностойното социално положение, което съществува при определени социални групи на територията на община В. Търново.

Г-н Ашиков уточни, че няма предложения за съществени промени по проекта на Наредбата и предложи двете гласувания за Наредбата да се проведат в едно заседание.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване Наредбата на първо четене:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

На първо четене Наредбата беше приета с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 232

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за нормативните актове във връзка с § 37 от ПЗР на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет:

 

Приема на първо четене Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново.

 

Г-н Ашиков прочете чл. 76 от Правилника и предложи ако няма предложения за промени, текстовете на Наредбата да се гласуват анблок. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за гласуване анблок. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Текстът на Наредбата беше подложен на гласуване на второ четене:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

На второ четене Наредбата беше приета с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 233

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за нормативните актове във връзка с § 37 от ПЗР на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет:

 

Приема на второ четене Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново.

 

Приложение:

1. Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за детето 2012 г.- 2015 г на Община Велико Търново и Програма за детето за 2012 г. към нея, Вх. № 700/02.05.2012 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 4 беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 234

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет приема:

 

1.Общинска стратегия за детето 2012 г.- 2015 г.

2.Програма за детето за 2012 г. към Общинска стратегия за детето 2012 г.- 2015 г.

 

Приложения:

1. Общинска стратегия за детето 2012 г.- 2015 г.

2. Програма за детето за 2012 г. към Общинска стратегия за детето 2012 г.- 2015 г.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г.- 2015 г. и План за действие за 2012 г. към нея., Вх. № 701/02.05.2012 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 5 беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 235

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет приема:

 

1.Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г.

2.План за действие за 2012 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г.

 

Приложения:

1. Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г.

2. План за действие за 2012 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново, Вх. № 706/03.05.2012 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 236

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 5 и чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново и Протоколи № 6/26.04.2012 г. и № 7/03.05.2012 г., одобрява Списъка с кандидатите и размера на отпусната сума за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

 

2. Средствата да се разчетат от Целеви разходи по бюджета за 2012 г., съгласно Приложение 3 Б, т. 36   „Общинска програма за асистирана репродукция”, приети с Решение № 101 от 16.02.2012 г. на Великотърновски Общински съвет.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройството на територията и чл. 43 от НРПУРОИ, гр. Килифарево, Вх. №728/07.05.2012 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - против, Мирослав Трифонов – против.

Предложението беше прието с 26 „за”, 3 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 237

 

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие частите от общински имот ПИ №091055 - полски път, попадащи в нов ПИ №091.090, местност „Горни хармани”, землище гр. Килифарево, останалата част от който е собственост на ЕТ „Румяна Хинкова”, ЕИК 104027031 и адрес гр. Велико Търново, ул. „Стоян Михайловски” №4, вх.В, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2.На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти в обхвата на разработка, приета с Решение №207 по протокол №19 от 21.12.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на ЕТ „Румяна Хинкова”, ЕИК 104027031 и адрес гр. Велико Търново, ул. „Стоян Михайловски” №4, вх.В, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ ПИ №091055 - полски път, с площ в размер на 780 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ попада в нов ПИ №091.090, местност „Горни хармани”, землище гр. Килифарево, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 970 лева без начислен ДДС.

2.2. ЕТ „Румяна Хинкова”, ЕИК 104027031 и адрес гр. Велико Търново, ул. „Стоян Михайловски” №4, вх.В, прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот, представляващ стар ПИ №091023, с площ в размер на   2 386 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ попада в новообразуван ПИ №091.025 – полски път и придобива статут на публична общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 260 лева без начислен ДДС.

2.3. Община Велико Търново не дължи доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка. Всички разноски по сключване на сделката – ДДС, местен данък, режийни разноски, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на ЕТ „Румяна Хинкова”, ЕИК 104027031 и адрес гр. Велико Търново, ул. „Стоян Михайловски” №4, вх.В.

2.4. ЕТ „Румяна Хинкова”, ЕИК 104027031 и адрес гр. Велико Търново, ул. „Стоян Михайловски” №4, вх.В, се задължава да изгради новообразуван ПИ №091.025 – полски път, съгласно одобрени работни проекти.

 

3.Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Вземам думата, за да изразя своето възмущение и да направя една съпоставка с това, което се случваше в стария ОбС, в стария мандат. Там също имахме подобен прецедент с кортовете до „Емилиян Станев”. Предложението влизаше за ен-ти пъти и след като общинските съветници се измориха предложението на кмета да влиза без каквато и да било корекция, то беше прието, както се случва днес. Какво се промени в обстоятелствата, за да бъде подкрепено вече от така необходимото мнозинство? Точка ли се промени, или запетая, за да го подкрепите толкова единодушно? То е едно и също и само минава на Председателски съвет, на заседания и вече аз приемам, че вероятно сте се уморили да слушате едно и също и затова сте го подкрепили. Какво се случи с предложението, което беше подкрепено в стария ОбС, резултатите ги виждате към днешна дата.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Кметът се изказа предния път и ако резюмирам неговото изказване, той има предвид, че това е инвестиционно намерение. Там ще се разкрият 30-40 работни места и кметът очаква по-голямата част да бъдат хора от Килифарево и да му осигури следващия мандат.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Председател, това, което чухте, според мен беше неправилно и Ви моля в бъдеще време да не се ангажирате от името на някое друго физическо или юридическо лице да се взема становище и да се прави вметка към протокола, защото всичко остава записано. Към днешна дата гласувайки това предложение, даже си позволихте да нарушите Правилника. Няколко сесии назад ние не гласувахме предложение на кмета единствено и само защото не се спазваше Правилника. Какво се случи преди малко? Бързайки да гласуваме, не дадохте възможност на кмета да го изслушаме. Не съм съгласен, че той бил се изказал назад. Всяко предложение е в дневния ред с днешна дата. Така че да не бъркаме обстоятелствата.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Мисля, че когато има инвестиционни намерения, ние трябва да ги подкрепяме.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, гр. Килифарево, Вх. №725/07.05.2012 г.

 

Г-н Ашиков прочете предложението на ПК по ЗГООС и даде думата за изказвания.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: По тази точка и по следващите две в ПК по ОС взехме решение във връзка с чл. 8 от ЗОС и предлагам да допълним тази точка: „30 % от постигнатата продажна цена да постъпят в съответните населени места извън бюджетните средства, които са предвидени за тази година”. Това допълнение да бъде част от решението.

Предложението на г-н Тюфекчиев беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Думата беше дадена на г-н Димитър Събев – кмет на гр. Килифарево…

Г-н ДИМИТЪР СЪБЕВ – кмет на гр. Килифарево: Подкрепям писменото си становище.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 8 заедно с предложението на ПК по ЗГООС:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 238

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

 

1. Нива с площ от 1,001 дка, четвърта категория, представляваща имот №091018, местност „Горни Хармани” землище гр. Килифарево, актуван с АОС № 3217/18.04.2006 г.

2. Нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща имот №091063, с площ от 4,054 дка, четвърта категория, местност „Кълни дол”, землище гр. Килифарево, актуван с АОС № 4883/10.05.2011 г.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 96 ал.1 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Нива с площ от 1,001 дка, четвърта категория, представляваща имот №091018, местност „Горни Хармани” землище гр. Килифарево, актуван с АОС № 3217/18.04.2006 г.

2. Нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща имот №091063, с площ от 4,054 дка, четвърта категория, местност „Кълни дол”, землище гр. Килифарево, актуван с АОС № 4883/10.05.2011 г.

 

ІІІ. Определя начални тръжни цени, въз основа на оценки, изготвени от оценители на имоти, както следва:

1. За имот №091018 – в размер на 700 (седемстотин) лева без ДДС.

2. За имот №091063 – в размер на 3000 (три хиляди) лева без ДДС.

 

 

ІV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

            30 % от достигнатата тръжна цена да се преведат по бюджета на гр. Килифарево.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Самоводене, Вх. №726/07.05.2012 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ МИЛАКОВСКИ – кмет на с. Самоводене: Потвърждавам даденото от мен писмено становище.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 9 заедно с поправката, предложена от ПК по ОС за завишаване на началната тръжна цена с 6440 лв.:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – против.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 239

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ХХV от строителен квартал 49 по плана на с. Самоводене, община Велико Търново, с площ от 460 кв.м., отреден „за квартален магазин”, актуван с АОС № 4438/06.03.2008 г.

 

2. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД в размер на 6 440 /шест хиляди и четиристотин и четиридесет/ лева без ДДС.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

  1. 30% от достигнатата тръжна цена да се преведат по бюджета на с. Самоводене.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ресен, Вх. №727/07.05.2012 г.

Г-н Ашиков уточни, че предложението на ПК по ОС по т. 10 вече е прието по отношение на точки 8, 9 и 10.

Г-жа ЙОРДАНКА КОЛЕВА – кмет на с. Ресен: Заставам пред вас затова защото още в началото на подготовката на процедурите за продажба на тези три урегулирани поземлени имота, които са в северозападната част на с. Ресен, участвам и съм дала своето съгласие. За 9 години за първи път правя един пропуск в работата си с ОбС. Пропуснах да дам едно писмено становище, затова ставам пред вас, за да взема отношение. Става въпрос за три поземлени имота, които са в непосредствена близост до имотите на земеделската фирма „Деница”, която обработва най-много земеделска земя, която има инвестиционни намерения за разширяване на дейността си. Като кмет на населеното място аз подкрепям не само затова че тези имоти трябва да бъдат продадени на търг, за да се увеличи приходната част на бюджета за 2012 г., а подкрепям и затова защото тези инвестиционни намерения са много положителни за населеното място. Първо, ще се осигурят десетина работни места. Второ, ще се закрие едно нерегламентирано сметище, което ни тормози толкова години. Трето, защото управителят на тази фирма има най-много арендована земеделска земя, изплаща по-висока рента от другите арендаторски фирми и считам, че е полезно не само за увеличаване приходната част на бюджет 2012 г., но и за населеното място. Вярвам, че ще подкрепите инвестиционните намерения на един от арендаторите на с. Ресен, който дава хляб на много хора.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 240

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

 

1. Незастроен урегулиран поземлен имот І от кв. 113 по плана на с. Ресен, община Велико Търново, с площ от 1 800 кв.м., актуван с АОС № 5119/13.02.2012 г.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ от кв. 113 по плана на с. Ресен, община Велико Търново, с площ от 1 800 кв.м., актуван с АОС № 5120/13.02.2012 г.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ от кв. 113 по плана на с. Ресен, община Велико Търново, с площ от 1 800 кв.м., актуван с АОС № 5122/13.02.2012 г.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 96 ал.1 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот І от кв. 113 по плана на с. Ресен, община Велико Търново, с площ от 1 800 кв.м., актуван с АОС № 5119/13.02.2012 г.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ от кв. 113 по плана на с. Ресен, община Велико Търново, с площ от 1 800 кв.м., актуван с АОС № 5120/13.02.2012 г.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ от кв. 113 по плана на с. Ресен, община Велико Търново, с площ от 1 800 кв.м., актуван с АОС № 5122/13.02.2012 г.

 

ІІІ. Определя начални тръжни цени, въз основа на оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

1. За УПИ І кв. 113 – в размер на 7 560 (седем хиляди петстотин и шестдесет) лева без ДДС.

2. За УПИ ІІ кв. 113 – в размер на 7 560 (седем хиляди петстотин и шестдесет) лева без ДДС.

3. За УПИ ІІІ кв. 113 - 7 560 (седем хиляди петстотин и шестдесет) лева без ДДС.

 

ІV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 30 % от достигнатата тръжна цена да се преведат по бюджета на с. Ресен.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Малки Чифлик, Вх. №723/07.05.2012 г.

Г-н Иван Чолаков - кметски наместник на с. Малки чифлик: Подкрепям предложението.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова – за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 241

 

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Е.ОН България мрежи” АД Горна Оряховица, чрез упълномощения си представител Мария Димитрова Михова, за промяна предназначението части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №045023, с НТП: полски път, землище с. Малки Чифлик, Община Велико Търново, с обща площ на засегнатия имот – 1 270 кв.м., дължина на трасето – 5,40 м., площ на сервитута – 10 кв.м.;

- имот №000040, с НТП: полски път, землище с. Малки Чифлик, Община Велико Търново, с обща площ на засегнатия имот – 893 кв.м., дължина на трасето – 117,40 м., площ на сервитута – 236 кв.м.;

- имот №000046, с НТП: полски път, землище с. Малки Чифлик, Община Велико Търново, с обща площ на засегнатия имот – 704 кв.м., дължина на трасето – 58,00 м., площ на сервитута – 109 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за кабелна линия 1 kV за външно подземно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ №014006, местност „Над село”, землище с. Малки Чифлик. Проектът е разгледан и приет с решение №41 по протокол №5 от 04.04.2012 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „Е.ОН България мрежи” АД Горна Оряховица, чрез упълномощения си представител Мария Димитрова Михова, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. „Е.ОН България мрежи” АД Горна Оряховица, чрез упълномощения си представител Мария Димитрова Михова, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Големаните, Вх. №724/07.05.2012 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 242

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Мобилтел” ЕАД София, ЕИК 131468980, за промяна предназначението на обособена част с площ от 0,300 дка от поземлен имот №012037 по КВС на землище с. Големани, представляващ изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с обща площ от 10,971 дка, VІ категория, местност „Могилищник”, актуван с АЧОС №5016/24.11.2011 г.,

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване относно промяна предназначението на част от ПИ №012037, местност „Могилищник”, землище с. Големаните за ретранслатор – разполагане на базова станция от националната мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM/UMTS на „Мобилтел” ЕАД – решетъчна кула с обтяжка с височина 30м.; линии на застрояване - ограничителни. Проектът е разгледан и приет с решение №36 по протокол №5 от 04.04.2012 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „Мобилтел” ЕАД София, ЕИК 131468980, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. „Мобилтел” ЕАД София, ЕИК 131468980, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изкупуване на имот частна собственост, с. Арбанаси, Вх. №722/07.05.2012 г.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: ПК по ЗГООС предлага да бъде поканен управителят. Давам думата на г-н Михаил Костов.

Г-н МИХАИЛ КОСТОВ: Треньор съм на Клуб по конен спорт „Калоян-92” – с. Арбанаси. От няколко години имаме проблеми с направата на плаца за тренировки и за състезания и от 5-6 г. при нас не са се провеждали държавни първенства и международни турнири. Бяхме стигнали до международен турнир „Балкански игри”. По стечение на обстоятелствата плацът, с който разполагахме, се наводняваше, така че в последните две години, когато имахме международни състезания, се пълнеше с вода и оттогава Международната федерация каза, че не можем да провеждаме повече международни турнири и започнахме да правим плаца. Кандидатствахме през 2006 г. пред ДАНС, когато председател беше г-жа Лечева, отпуснаха ни 50 000 лв. и направихме дренаж, но средствата не стигнаха и през 2011 г. кандидатствахме отново за постъпления от Министерството на спорта. Оттам ни върнаха документите, защото откриха че 240 кв.м, за които кандидатстваме, са частна собственост и разгрявъчния плац, който ние трябва ползваме, се явява частна собственост и затова нашата молба, на клуба, е ако може този имот да се закупи от Общината, да се предостави на клуба и да се изгради този плац, за да може клубът пак да си възвърне провеждането на републикански първенства и международни турнири. Освен това ние в момента буквално тренираме на поляната, нямаме плац.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: В ПК, в която обсъдихме този въпрос, аз гласувах „въздържал се”, защото имаше обстоятелства, които според мен трябваше да бъдат уточнени и впоследствие аз си ги уточних. Слушайки сега изказването на господина, той пропусна да сподели част от нещата, които аз обсъдих с него в разговора при уточняването на всички тези ангажименти, които биха могли да последват впоследствие. Заедно с всичко това, което той каза относно участието в европроекти, за което той иска да кандидатства, аз искам да допълня нещо съществено, че в коментарите си той сподели, че иска да участва и в проекти според които след изготвянето на този манеж заедно с помощта на този манеж ще може да се участва в програма, която ще е в посока здравеопазването на нашите деца, деца, които имат двигателни проблеми. Оказва се, че конната терапия е една от успешните съвременни методики за подобряване физическото състояние на лица с подобни проблеми. Това беше един от основните акценти, които ме провокираха да подкрепя това предложение на кмета.

В същия ред на мисли аз съм длъжен да се извиня за това, което се случи в стария ОбС, където ние гласувахме едно предложение на кмета, с което управомощаваме този спортен клуб да ползва земята в рамките на 10 г. към задна дата. Тогава обаче ние не догледахме обстоятелствата по комасиренето на целия обем от парцели, които се даваха за безвъзмездно ползване на този клуб и в момента ние оправяме именно тази грешка. Знам, че днешната сесия ще е може би една от най-тежките и то в посока на определени разочарования, но когато говорим за лечение, за деца и за спорт, аз мисля че не трябва да има каквито и да е съмнения в тази посока, още повече, че конният спорт е изключително нетрадиционен.

Знам, че в комисиите се коментираше даваме ли пари и на други спортове. Категорично ви заявявам: „Да, даваме пари и на други спортове под други форми и в пъти повече, отколкото сега се налага да дадем и да помогнем”. Но не забравяйте, че изкупувайки този парцел, той става наша собственост, а не собственост на спортния клуб. И аз не приемам коментари, че видите ли, като го изкупим, впоследствие се гласи една наистина грандиозна покупка от страна на някого. Моля ви да подкрепим това предложение, защото мисля, че всички ние наблюдаваме, че към т.нар. туристически продукт, който ние поднасяме, ние ползваме услугата именно на конната база, където атракцията се засилва в пъти и емоцията е в пъти.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Аз и в ПК подкрепих точката, ще я подкрепя и днес, но искам да обърна внимание, че днес ние решаваме въпроса 50 %, защото имаме учредено право на ползване върху тази част, която в момента е общинска собственост, и след днешното решение ние трябва да разрешим правото на ползване на спортния клуб, за да може да кандидатства с тази собственост, която в момента изкупуваме. Тя на практика ще си остане общинска собственост и няма да може да кандидатства с целия манеж, който придобива. Затова трябва наистина да стартираме тази процедура и да вземем още едно решение с тази част, която в момента изкупуваме, да се разшири правото на ползване на спортния клуб, за да може да кандидатства в цялостен обем.

Не знам докога са сроковете за кандидатстване по тези проекти, дали днес трябва едновременно с решението за отчуждаване да разширим и правото на ползване под каквато и да било друга формула или с конкурс трябва допълнително да го правим, но според мен това е важно, защото на практика какво ще направим? Ще го изкупим, ще остане общинско и в същото време няма да го предоставим на спортния клуб, за да може да си разшири дейността и със 100 % да участва в проекти за кандидатстване и като цяло. Според мен дотук стигаме до 50 % от свършената работа. Трябва да обмислим това и да видим какъв е вариантът да изчистим нещата и да дадем възможност на спортния клуб да развива дейността си. ОбА трябва да го разгледа и да каже как трябва да се направи.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Нещата трябва да се направят стъпка по стъпка. Първо трябва да се сключи сделката, да се състави акт за общинска собственост и след това да пристъпим към учредяване право на ползване.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Полемиката, която стана преди няколко секунди, много ме облекчава в това, което искам да кажа във връзка с предложението на кмета. Очевидно е, че тук ние ще стигнем до консенсусно решение и ще дадем възможност на едно уникално място действително да стане притегателен център на един такъв спорт какъвто е конният спорт. Той е аристократичен, но същевременно е и народен спорт.

В това затворено пространство ние понякога буксуваме пред закони и наредби, които сме приели и които безспорно трябва спазваме. Но освен тези закони има и други, хуманни закони, които трябва да спазваме, а това е да преодолеем по някакъв начин онези законови пречки на наредбите и да дадем зелена улица на това, което ще се случи край Арбанаси. Защото там ще ходят и хора на лечение, ще ходят малки деца и ще се възпитават и тези хубави инвестиционни намерения, които г-н Костов иска да направи, ние трябва горещо да подкрепим.

Аз предлагам да прекъснем дебата и да гласуваме, а онези изглаждания, които трябва да направим, ще ги направим в интерес на хубавото, доброто, което очаква спортът във В. Търново, защото тази сума в сравнение с други спортове действително не е голяма. Нас ни очаква и да подкрепим отбора в „А” група. Нас ни чака баскетбол, волейбол, лека атлетика и други неща, защото този ОбС има спортни намерения и аз моля консерваторите да смъкнат техните умствени щори, да погледнат напред и да дадат зелена улица.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз съм възхитен от речта на проф. Харалампиев. В крайна сметка кметът на с. Арбанаси искаше думата още от началото и не я получи. Смятам, че е редно да му дадем думата и след това да се гласува процедурното предложение за прекратяване на дебата.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Един от кралете с име Хенри беше казал: „Аз съм готов да заменя цялото кралство за един кон”. Сега правим обратното – метафорично заменяме един кон за един терен. Предлагах в ПК към управителя на фирмата предложение, около което се обединиха доста хора: Вие да гарантирате от тук, а да бъде записано и в решението, че ще предложите безплатно на децата, които ще бъдат в евентуалната спортната паралелка по конен спорт, да тренират там на манежа.

Г-н Тюфекчиев го предложи много разумно, за да не се окаже, че има терен, но когато човекът кандидатства, да няма право на ползване. Какъв е проблемът ако бъде подкрепено, да се включи и тази точка в дневния ред, така че да заменим един кон за един терен?

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за прекратяване на дебата. Предложението беше прието с 24 „за”, 2 „против”, 2 „въздържали се”.

Г-н ТОШО КРЪСТЕВ – Кметски наместник на с. Арбанаси: Независимо от становището, което съм приложил, аз искам да изясня някои неща, които г-н Костов пропусна и аз съм длъжен да ги поясня. Ако приемете това решение, то ще бъде поправка на един пропуск, направен през 90-те години, когато кметството и Клубът по конен спорт направиха предложение земите, които се раздават, да останат общински, но те бяха дадени в реални граници на собствениците и затова сега така се получава. За съжаление, поправката ще струва сега 25 000 лв. на общината. Защо самата скица не попада в самия парцел? Защото в едната част на този парцел, който е общинския парцел, е с наклон повече от 15 %, което не позволява изграждането на това съоръжение.

Ще допълня това, което г-н Витанов предложи: и сега всички деца и студенти, всички учащи ползват безплатно обучение по конен спорт. Още повече, че в паралелката, която ще има Спортното училище, е задължително тези деца да бъдат обучавани от осемте треньори, които са на щат.Там са и 60 коня.

От общия бюджет разходи са 60 000 лв., от които 33 000 лв. са от Министерството на спорта, 15 000 лв. от Министерството на земеделието, 12 000 лв. са собствени приходи, от които 2000 лв. са от услуга за обучение по езда на туристи, на които се издава фактура. Много малка част граждани ползват услуга срещу заплащане за обучение в езда.

Какво ще спечели Общината? Няма материално измерение. Създаването на такъв плац ще даде възможност за участие в републикански и международни състезания. Този клуб има двама олимпийски състезатели, които участваха в две олимпиади. 10 години те са държавни първенци. Картотекирани са 20 жокея, в базата има 60 коня.

Искам да ви призова към едно реално гласуване, за да дадем ход в участието в програмата на Министерството на културата и спорта и разчитам на това, че вие ще подкрепите направеното предложение!

Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 243

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.3 ал.1 т.2 във връзка с чл.3 ал.2 т.1 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за закупуване със средства на Общината на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 00583.33.29 с площ 2 860 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория Х, местност „Новите лозя” по КККР на землище с. Арбанаси, собственост на Мариетка Георгиева Цончева и Галина Петкова Дочева от гр. Велико Търново, съгласно скица на поземлен имот №9447/29.12.2011 г. на СГКК Велико Търново.

 

2. Утвърждава експертната оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО и определя стойност за закупуване на имота в размер на 25 900 /двадесет и пет хиляди и деветстотин/ лева.

 

3. Всички разходи по сделката – местен данък, режийни разноски, такса вписване, стойност на експертната оценка и др., са за сметка на Мариетка Георгиева Цончева и Галина Петкова Дочева от гр. Велико Търново.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по закупуване на гореописания имот при спазване на действащата нормативна уредба.

В 11.15 часа г-н Ашиков обяви 10-минутна почивка.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Пчелище, Вх. №729/07.05.2012 г.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Искам да се изкажа във връзка с начина, по който си водим сесиите. За мен е недопустимо това, което правим по предходната точка. В ЗМСМА, чл. 44, 46, изрично е казано, че първо се дава думата на кмета или на кметския наместник и тогава започват дебатите по същество. Нека спазим закона поне и да не изпадаме в ситуацията, в която изпаднахме на предната точка – едва ли не да нямаме дебат, след като се изкаже кметът на населеното място. Нека да спазваме тази процедура, така е по закон. На тази сесия половината кметове са тук, половината ги няма, имаше точки, по които кметските наместници отсъстват. Нека това изискване да важи за всички

Г-жа ГИЦА ЛАЗАРОВА - кмет на с. Пчелище: Аз потвърждавам становището, дадено от мен.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 244

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6   и от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-3082/19.04.2012 г. от д-р Валентин Богословов , Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Пчелище, сградата на ФЗП, с обща площ - 27,00 кв.м. /в т.ч. кабинет 11,60 кв.м., чакалня 10,53 кв.м., коридор и сервизни помещения 4,87 кв.м./, при месечна наемна цена 15,32 лв. с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, Вх. №736/09.05.2012 г.

 

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 245

 

1.На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост върху недвижими имоти, като:

 

1.1. Община В.Търново да прехвърли в собственост на Георги Симеонов Сименов само 375 кв.м. или 375/2499 ид.ч. от недвижим имот находящ се в гр. В. Търново, ПСЗ "Дълга лъка" - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХХІ-161 в стр. кв.572 целият с площ от 2 499 кв.м. с проектен идентификатор № 10447.517.191 по КККР, който имот изцяло става собственост на Георги Симеонов Симеонов с адрес гр. Велико Търново, ул. „П.К. Яворов” №25;

1.2. Георги Симеонов Сименов да прехвърли в собственост на Община В.Търново само 375 кв.м. или 375/681 ид.ч. от недвижим имот находящ се в гр. В. Търново, ПСЗ "Дълга лъка" - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХХІІ-25 в стр. кв.572 целият с площ от 681 кв.м. с проектен идентификатор № 10447.517.192 по КККР, който имот изцяло става собственост на Община Велико Търново.

 

2. Определя стойности въз основа експертната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, както следва:

- за общинско място с площ от 375 кв.м., попадащо в нов УПИ ХХХІ-161 от кв.572 - в размер на 17 400 лева без начислен ДДС;

- за част от частен имот с площ от 375 кв.м., попадаща в новообразуван УПИ ХХХІІ-25 от кв.572 – в размер на 17 400 лева без начислен ДДС.

 

3. Разликата в стойността на имотите да бъде определена след начисляване на дължим ДДС и да бъде заплатена от Георги Симеонов Симеонов с адрес гр. Велико Търново, ул. „П.К. Яворов” №25 по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Георги Симеонов Симеонов с адрес гр. Велико Търново, ул. „П.К. Яворов” №25.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на годишните наемни цени на земеделските земи от Общинския поземлен фонд считано от 01.05.2012 година, Вх. № 730/07.05.2012 г.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Като изпълнение на тримесечния бюджет вероятно качваме цените на наемите. Ще ви дам един пример: приходи от наеми на земя: годишен план 160 000 лв., взели сме 19 000 лв. към тримесечието. Направете сметка колко сме взели от наеми на земя. Каква е причината, нека някой друг да каже.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Тези земи се качват спрямо минималната заплата.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов – въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 246

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от ОПФ, Великотърновски oбщински съвет утвърждава следния годишен наем при ползване на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, считано от 01.05.2012 година, изчислен при минимална работна заплата за страната в размер на 290 лева:

 

І. При неполивни условия

 

Категория

Среден бонитетен бал

І

95

ІІ

85

ІІІ

75

ІV

65

V

55

45

VІІ

35

VІІІ

25

ІХ

15

Х

5

                 Наем(лв./дка)

Културен вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ниви

20,47

18,94

14,84

13,82

11,26

8,70

6,65

5,12

4,09

3,07

2. Трайни насаждения

38,56

34,50

30,44

26,38

22,32

18,26

14,20

10,15

6,09

2,03

3. Ливади

8,19

7,57

5,94

5,53

4,50

3,48

2,66

2,05

1,64

1,23

 

ІІ. При поливни условия

 

Категория

Среден бонитетен бал

І

95

ІІ

85

ІІІ

75

ІV

65

V

55

45

VІІ

35

VІІІ

25

ІХ

15

Х

5

                 Наем(лв./дка)

Културен вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ниви

32,75

30,30

23,75

22,11

18,01

13,92

10,64

8,19

6,55

4,91

2. Трайни насаждения

46,27

41,40

36,52

31,66

26,79

21,91

17,05

12,17

7,30

2,44

3. Ливади

13,10

12,12

9,50

8,84

7,21

5,57

4,26

3,28

2,62

1,97

 

2. Настоящото Решение отменя Решение № 1476/29.09.2011 г. на Великотърновски oбщински съвет.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност Бамбалово дере землище на с. Леденик, Вх. №719/07.05.2012 г.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Точки 17 и 18 касаят село Леденик. Кметът беше тук досега, но понеже го извикаха спешно в една комисия по бедствия и аварии, е оставил писмено потвърждение на даденото от него преди това положително становище. (Цитира)

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 17.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 247

 

     На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, Великотърновски общински съвет:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел захранване, подземен ел кабел 1 кV и трасе на водопровод, захранващи обект: «Складова база» в ПИ № 059011, местност «Бамбалово дере», землище на с.Леденик, преминаващи през следните имоти:трасето на ел кабела започва от съществуващ трафопост БКТП в ПИ № 130001 – частна собственост, продължава по ПИ № 130006 – полски път, публична общинска собственост, ПИ № 000296 – полски път, публична общинска собственост и достига до ПИ № 059011; трасето на водопровода преминава през ПИ № 000296 – полски път, публична общинска собственост.

 

     На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност Саламатя землище на с. Леденик, Вх. №720/07.05.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 18.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 248

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и решение № КЗЗ-02 от 12.04.2012г. на Областна дирекция ”Земеделие” Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура – трасе на резервен ел кабел 20 кV, захранващ обект в ПИ № 103001, местност «Саламатя», землище на с.Леденик, собственост на «Булленд Инвестмънтс» АДСИЦ, София, като трасето започва от БКТП в ПИ № 077027 – частна собственост и преминава през имоти ПИ № 077026 – частна собственост, ПИ № 077021 – бензиностанция, частна собственост, където има изградена тръбна канална мрежа, собственост на «Е.ОН България», продължава подземно по ПИ № 077013 – полски път, публична общинска собственост, ПИ № 0.325 – местен път, публична общинска собственост, ПИ № 0.326 – път ІV клас, публична общинска собственост, ПИ № 0.296 – местен път, публична общинска собственост, ПИ № 103.6 – полски път, публична общинска собственост и достига до БКТП в ПИ № 103001.

 

   На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинската агенция за приватизация, Вх. №734/09.05.2012 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Две точки касаят Надзорния съвет. Първата е свързана с това, че се налага да се направят промени в Правилника. Първо: числеността на комисията, второ: намаления състав на Агенцията за приватизация. Те са съгласувани с юрист и подкрепени единодушно от Надзорния съвет.

Следващата точка. Този обект, за който предлагаме процедура по приватизация, той е включен в годишния план. Надзорният съвет също е гласувал единодушно за това за обекта да бъде открита процедура за приватизация.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Тук е необходимо да се проведат две гласувания. Предлагам двете четения да бъдат на едно заседание.

Предложението на г-н Ашиков беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Ашиков подложи на гласуване на първо четене изменението на Правилника.

На първо четене изменението на Правилника беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 249

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.4, ал.4 от ЗПСК и §3, ал.1 от Правилника за дейността на ОбАП , Великотърновски общински съвет:

1. Изменя и допълва на първо четене Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация, както следва :

- Чл. 8, ал. 3:

Било: (3) Заседанията на Надзорния съвет се провеждат, когато са свикани по установения по горе ред и на тях присъстват четири или повече от членовете му.

Става: (3) Заседанията на Надзорния съвет се провеждат, когато са свикани по установения по горе ред и на тях присъстват пет или повече от членовете му.

- Чл. 9, ал. 2 :

Било: (2) Надзорният съвет приема решения, ако за тях са гласували четири или повече от членовете му.

Става: (2) Надзорният съвет приема решения, ако за тях са гласували половината плюс един от членовете на Надзорния съвет, присъстващи на заседанието.

- Чл.10, т.10

Било: 10.Разглежда постъпили предложения за приватизация на обособени обекти и изготвя становища и предложения до Общинския съвет.

Става: 10.Разглежда постъпили предложения за приватизация на търговски дружества с общинско участие, на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала, както и на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества, като изготвя становища и предложения до Общинския съвет.

- Чл. 11, ал. 3:

Било: (3) При прекратяване на трудовото правоотношение с Изпълнителния директор на ОбАП, до избора на нов, функциите му се поемат от лицето, заемащо длъжността Заместник – кмет „Евроинтеграция”.

Става: (3) При прекратяване на трудовото правоотношение с Изпълнителния директор на ОбАП, до избора на нов, функциите му се поемат от лицето, заемащо длъжността „Заместник – кмет „Икономическо развитие” в Община Велико Търново.

           -- § 4 от Преходните и заключителни разпоредби

           Било: § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения № 755 / 16.05.2002 г., № 19/18.12.2003 г., № 27/20.12.2007 г., № 515/19.03.2009 г., № 843/18.03.2010 г., № 69/28.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет .

            Става: § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения № 755 / 16.05.2002 г., № 19/18.12.2003 г., № 27/20.12.2007 г., № 515/19.03.2009 г., № 843/18.03.2010 г., № 69/28.12.2011 г. и № 249/ 17.05.2012 г. на Великотърновски общински съвет .

 

  2. Отменя чл. 13 от Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация.

 

Г-н Ашиков предложи изменението на Правилника на второ четене да се гласува анблок.

Предложението на г-н Ашиков беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Цялото предложение на второ четене беше подложено на гласуване и прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 250

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.4, ал.4 от ЗПСК и §3, ал.1 от Правилника за дейността на ОбАП , Великотърновски общински съвет:

1. Изменя и допълва на второ четене Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация, както следва :

- Чл. 8, ал. 3:

Било: (3) Заседанията на Надзорния съвет се провеждат, когато са свикани по установения по горе ред и на тях присъстват четири или повече от членовете му.

Става: (3) Заседанията на Надзорния съвет се провеждат, когато са свикани по установения по горе ред и на тях присъстват пет или повече от членовете му.

- Чл. 9, ал. 2 :

Било: (2) Надзорният съвет приема решения, ако за тях са гласували четири или повече от членовете му.

Става: (2) Надзорният съвет приема решения, ако за тях са гласували половината плюс един от членовете на Надзорния съвет, присъстващи на заседанието.

- Чл.10, т.10

Било: 10.Разглежда постъпили предложения за приватизация на обособени обекти и изготвя становища и предложения до Общинския съвет.

Става: 10.Разглежда постъпили предложения за приватизация на търговски дружества с общинско участие, на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала, както и на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества, като изготвя становища и предложения до Общинския съвет.

- Чл. 11, ал. 3:

Било: (3) При прекратяване на трудовото правоотношение с Изпълнителния директор на ОбАП, до избора на нов, функциите му се поемат от лицето, заемащо длъжността Заместник – кмет „Евроинтеграция”.

 

Става: (3) При прекратяване на трудовото правоотношение с Изпълнителния директор на ОбАП, до избора на нов, функциите му се поемат от лицето, заемащо длъжността „Заместник – кмет „Икономическо развитие” в Община Велико Търново.

           -- § 4 от Преходните и заключителни разпоредби

           Било: § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения № 755 / 16.05.2002 г., № 19/18.12.2003 г., № 27/20.12.2007 г., № 515/19.03.2009 г., № 843/18.03.2010 г., № 69/28.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет .

            Става: § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения № 755 / 16.05.2002 г., № 19/18.12.2003 г., № 27/20.12.2007 г., № 515/19.03.2009 г., № 843/18.03.2010 г., № 69/28.12.2011 г. и № 250/ 17.05.2012 г. на Великотърновски общински съвет .

 

 2. Отменя чл. 13 от Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на обособена част от имуществено на „Инвестрой-92“ ЕООД – В. Търново, Вх. №735/09.05.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 251

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1.Открива процедура за приватизация на обособен обект ”Офисни помещения”, с идентификатор 10447.502.189.2.4 съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 172,90 кв.м., разположени на втори етаж от административна сграда, построена в поземлен имот с идентификатор № 10447.502.189 и с административен адрес ул.”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и право на строеж, съобразно застроената площ върху поземления имот, представляващ обособена част от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново.

2.Забранява извършването на разпоредителни сделки с обособения обект и дълготрайни активи на обекта, сключването на договори за наем, за съвместна дейност, за обезпечаване на вземания, които имат за предмет обособения обект по т. 1, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за тримесечието на 2012 г., Вх. №714/07.05.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 21.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 252

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет:

 

Приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за тримесечието на 2012г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Закриване на ПГС „Колю Фичето“ гр. Велико Търново, считано от учебната 2012/2013 година, Вх. №731/07.05.2912 г.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Преди два месеца ние направихме нещо добро. Дадохме възможност във В. Търново да се открие едно училище, от което градът има нужда. Днешният ден няма да е добър ден нито за великотърновската демокрация, нито за великотърновското образование, ако подкрепим предложението. Аз ще изтъкна няколко аргумента за това, че преди четири години като общински съветник в предишния ОбС бях категорично за спасяването на Професионалната гимназия по строителство. Някои от вас помнят, че тогава имаше искане тази гимназия да бъде закрита по подобен начин, както сега. Няма да коментирам мотивите за закриването, ще спомена няколко факта. Има ли нужда общината от такова училище? Има нужда. Всички знаем какви деца учат там. Това е едно училище за занаят, едно училище с прекрасна база и прекрасно стопанисване. Ако вземем решение за закриване, тази база няма да се запази.

Аз ще обясня защо няма да подкрепя това предложение. Освен че трябва да бъде даден шанс на децата, които учат занаят в това училище. Гласувайки това, ние ще направим нещо друго. Едно от елитните училища във В. Търново ще спре да бъде толкова елитно, както е до момента. Ненапразно те са разделени. Те са съседни, но на практика са разделени. В едното учат строителен занаят хората, които строят, в другото хората, които ги ръководят. Строителният техникум е известен като едно от трите елитни учебни заведения във В. Търново. Някои от вас са завършили този техникум и го знаят. Не съм видял закрито училище да бъде открито отново. Това е училище с традиции. Мотивът е липса на деца. Защо ПГ по сградостроителство повече от години няма назначен директор? Има временно изпълняващ такъв. Не може да оставиш едно предприятие без ръководство и да разчиташ да върви напред. Да не говорим, че в последните две години предишният директор очакваше да се пенсионира и съвсем не се беше втурнал да работи.

Аз искам да призова да помислим дали трябва да направим това сега, или да дадем шанс на това училище да съществува. Моят призив е: възможно по-скоро насрочване на конкурс за директор и да му дадем шанс да потърси ученици. Да не закрием едно училище с традиции, да не съсипем една прекрасно изградена сграда.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз вземам думата защото ще се изкажа в подкрепа на всичко казано от г-н Трифонов, само че аз ще наблегна малко повече на фактите и ще задам въпрос и дано някой поне да ни въведе в знание защо се стигна дотук. Категорично ще гласувам „против” това предложение на кмета, защото именно в този ОбС ние имаме вече нагледни примери, които времето доказа, че не са били нито прагматични, нито ефективни, нито целесъобразни. Защо и какъв е примерът? Това, за което говоря аз, са небезизвестните процедури по закриване на детски градини и впоследствие продаване на същите. Както сега, така и тогава, вероятно обстоятелствата са били сходни - поради липса на деца. Това обаче не е единствено и само проблем на държавата. Аз мисля, че това трябва да бъде и общински проблем. Ние трябва да създаваме правила и форми за налагане на общинска политика съобразно нашите правомощия. Те са необходими, за да избегнем подобни казуси. Има много начини, стига да има желание от страна на тези, които вземат решение, и от нас. Да решим проблемите по начин, който да бъде последователен и преди всичко да не бъде обект на атакуване напред във времето. Обществото ще усети тежестта на нашите решения във времето. Безспорно няма деца, но въпросът не трябва да приключва дотук, а трябва да бъде развит детайлно с факти. Защо има училища към днешна дата, на които не са обявени конкурси за директори? Училище „П. Р. Славейков”, училище „Комаров”, училището в с. Самоводене, в Церова кория, във Водолей. Какво и тях ли ще закриваме? Затова говоря за една общинска политика, която ние трябва да реализираме и да налагаме. Неслучайно има един резерв. Който ще бъде в полза в такъв критичен момент да помагаме на такива училища. Не искам да коментирам всичко това, което в настоящия момент се води като национална политика. Аз не коментирам Закона за образованието. Също бих предложил към члена, който е за закриване на училища да се вземе едно принципно, морално решение възможността за защитените училища да бъде по-широко скроен, да не бъде до 8 клас, а до единадесети, защото не трябва задължително децата от точка „х” да отидат да учат еди-къде си.

Същият казус е и за детските градини. Затова моля да проявим далновидност напред във времето и да бъдем прагматични при вземане на нашите решения. Има начин. Единият начин е задължително обявяване на конкурс за директор. Не само на това училище, а и на всички останали. Ние имаме нужда от енергични, млади, знаещи работещи хора, които да помагат при такива проблеми, а не при първото препятствие да казваме „край, не ни интересува”. В стария ОбС имаше подобни намерения относно сливането на Хуманитарна гимназия с основното училище и именно поради своевременната и бърза намеса на обществеността и на определена група съветници, ние не допуснахме това да се случи. Нека детайлно да разгледаме този казус като общинска политика и да тръгнем за решението на проблемите.

Г-жа МАРИЯНА БОЯДЖИЕВА: Моментът е наистина тягостен. Защото да се закрива училище, при това професионална гимназия, е едно от тежките решения, пред които е поставен ОбС. Образованието е сложна система, консервативна, но сега при това, което се налага да се осъществи и да обсъди ОбС, мисля, че управляващите от ГЕРБ добре осъзнават каква отговорност носят. Това е тяхната отговорност за този мандат. Тук бяха представени много интересни аргументи и ако още веднъж преценим всички „за” и „против”, аз бих казала само още едно изречение. Ни сме в условия на икономическа криза. Тя няма да бъде вечна. Имаме училище на няколко десетилетия, подготвило кадри, които са били необходими през тези години в една сфера, в която българският народ има много сериозна традиция. Група БСП няма да подкрепи това предложение.

Аз заставам пред вас с още една идея, която в последните няколко дни битува в главите на доста хора. Тя е свързана с това какво ще се случи, ако не се вземе решение. Имаме две много добре поддържани сгради. Там са ПГ по моден дизайн, Ресурсният център и едно общежитие. Те са държавна собственост, но са предоставени за ползване от Общината. Във В. Търново освен ЖП-общежитието и общежитието на спортното училище, което също е с капацитет около 30 деца, нямаме друго общежитие. Макар че днес това не е възможно да се случи, все пак смятам за необходимо да помислим, ако днес ОбС се произнесе за закриване, ако не, мисля, че този въпрос няма да съществува с такава сила, но нека да се обсъди въпросът за общежитието на тази гимназия и то да стане със статут на самостоятелно ученическо общежитие към община В. Търново и да се ползва и от останалите училища във В. Търново. Няколко аргумента за това, което предлагам. Месечната такса от 20 лв. е поносима такса в момента, когато много семейства изпитват сериозни затруднения. Има доста деца, които учат извън В. Търново. Това ще даде възможност за повече деца, които искат да учат в общината, да се ползват от това право. Има такава практика в областните центрове. Това е един въпрос, който в момента не е решен в цялост и е в интерес на учениците.

Когато се закрива училище, след това децата отиват в друго училище. Но какво става с учителите и с помощния персонал? Част от тези хора няма да останат на работа, защото няма работа за тях. Създаването на едно общежитие би помогнало част от педагозите да останат на работа. Това би струвало пари, но на фона на промяната - политиката, която трябва да провеждаме към децата, си струва да се помисли и на следващата сесия да видим възможно ли е това и как може да се реализира за следващата година.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Каква е причинно-следствената връзка, за да стигнем до това положение - да затворим едно училище за майстори? Действително това решение е тежко, но аз искам да напомня, че ние, затваряйки се понякога в наредби и закони трябва да погледнем и защо се е случило така, че нашите селца в подбалканския и балканския район са празни. Защо стана така? Поради неправилната икономическа политика на тези, които бяха преди нас в управлението. Някои производства, които бяха конкурентноспособни, също бяха закрити благодарение на тези преди нас. Наследниците на тези хора се радват, когато се появи борса в София. И те бързат да отидат в развитите страни, от които черпим опит. Не е празно моето говорене и надникнете в дебрите на вашия мозък, за да кажете как биха могли да отидат млади хора там или как би могъл някои олигарх да каже: „Аз давам такива работни места”. Иначе ние тук ще се обвиняваме. Някои ме обвиниха, че съм прекъснал процедурата, прекъснах я, защото щяхме да продължим да говорим и да говорим за едно и също. Спестих ви времето. Ако съм обидил някого, моля за прошка!

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Реплика към проф. Харалампиев. Аз благодаря на проф. Харалампиев за това, че не се изказа патетично за закриването на училището. Радвах се на патоса при откриването на спортното училище. Интересно ми е как ще гласувате вие. Аз няма да правя политически разбор дали има успех ПП ГЕРБ за разкриване на работни места. Нашата група в никакъв случай няма да подкрепи решение за закриване на училище.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Въпросът е много тъжен и аз трябва да кажа, че ние от ВМРО-БНД няма да подкрепим това предложение. Ние вече сме си закрили нашите училища и нашите детски градини в предишно време. Обаче аз искам да кажа, че не би трябвало да се правят преки паралели с голямата демографска криза в края на 90-те години. Сега в средните училища идва най-ниската вълна на раждаемост – 1996-1998 г. По-късно тази вълна ще отиде до висшите училища. Храним някаква надежда, че може би отдолу идват по-големи випуски, но демографската криза вече се усеща. Въпросът с това училище е малко по-различен от стандартния казус няма деца, няма училище. Първо, това е професионална гимназия и тя има място в областта на професионалното образование. То е изправено пред големи трудности и пред големи задачи. Ако разглеждаме малко, ще видим, че тази гимназия има определена ниша и тя не е като химическия техникум в Стара Загора, който продължава да съществува, макар че няма химически комбинат. Това учебно заведение има ниша и мисля, че има перспективи то да се развива. Вярно, че в момента то е изправено пред сериозен проблем, но мисля, че би могло да се направят целенасочени усилия за неговото развитие. В последните години то като че е оставено на доизживяване.

Вторият проблем е със собствеността. Тя е държавна. Придобита е под формата на дарение и при определени условия. Ако днес закрием училището, как ще експлоатираме собствеността и как ще стопанисваме общежитието, защото съм съгласен с г-жа Бояджиева, съгласен съм с идеята да съхраним това общежитие и това е идея, която трябва да се приложи. Имаме нужда от общинско общежитие, което да служи на всички учащи се.

На трето място, има един казус в проекта за решение. Не е ясно как ще приключат образованието си тези деца, които са в момента в училище. Ще бъдат прехвърлени в ПГ по строителство и архитектура, ще го завършат ли? Какво ще стане с учителите им? Ще ги уволним ли? Трябва да се каже на хората ясно. По какъв учебен план ще завършат тези деца? По план на ПГ по строителство и архитектура ли, или по техните? Защо да не ги изкараме в тяхното училище, въпреки че ще имаме някакви трудности. Това са въпроси, на които този проект за решение не дава отговор.

Аз апелирам да отложим този въпрос. Това са въпроси, за които трябва да имаме ясна визия: Какво правим със собствеността, с училището и с общежитието?

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз също мисля да направя предложение за отлагане. Смятам, че нито колегите в залата в момента са готови да приемат решение в едната или в другата посока, нито обществеността в общината е готова в момента да вземем решение. Да отложим тази точка, а ОбА да представи концепция за началното и средното образование на територията на община В. Търново заедно с различните набори подрастващи, които се раждат, възпитават като бройка, за да видим каква заетост има в училищата. Не можем да извадим едно училище от контекста на цялото образование и да го закриваме. Мисля, че не е толкова тежък труд да се представи такава информация. Още повече, че проблемът може да засяга и други училища, защото аз чувам, че има и други училища, които имат полвинчата заетост. Мисля, че това е правилният път, когато вземаме това решение. Не съм убеден в момента, че моето вдигане на ръка ще доведе до нещо добро.

Г-жа ПЕНКА ИГНАТОВА: Не е така лесно да се закрива училище, както да се пише предложение за разкриване на училище. Аз мислех, че през 2010 г. приключихме със закриването. Ние имаме концепция, но определящият натурален показател е броят на децата. Срокът, в който трябва да се вземе решение, е до 31 май. Ние не можем да отлагаме.

Какво помагаме, ако оставим училището с 50 ученици и те от есента ще бъдат 35, защото няма утвърден прием? Половината учители трябва да бъдат съкратени, защото няма да има паралелки. Причината е неосъществения прием и неутвърденият прием. По-добре да им помогнем. Тук са инж. Цонев и инж. Личева. По-добре да помогнем с работа, с разговор с директорите, но в никакъв случай не можем да им помогнем с 35 ученици, нито със защитено училище, при положение че на 50 метра има училище със същия профил. Най-трудното е да се пише предложение за закриване.

Изключително добро предложение е за общежитието. Ние ще направим предложение към вас да обединим дейността „Общински общежития”. По този начин ще можем да помогнем на учениците.

Когато преди четири години подадохме ръка на това училище, никой не се е водил от вида собственост, ние и тогава знаехме, че е публична държавна собственост. Единственият мотив беше, ако може да запазим това училище, и четири години ние наистина им помогнахме. Но на този етап ние не им помагаме. Учителите ще бъдат съкратени, те ще излязат и никой няма да им подаде ръка. Няма паралелки, няма клас, няма норматив.

Защо се стигна дотук? Защото се стигна дотук и с директора на Хуманитарна гимназия. Дано не се налага догодина да пишем същото предложение. Това е и демографският срив, и делегираният бюджет.

Наистина тежко предложение, решението е ваше, но помислете: с 30 човека тази директорка и този колектив какво ще правят.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Възползвам се от правото си на реплика, за да мога да направя едно изключително важно пояснение. Всички ние, присъстващите общински съветници, спечелихме доверието на изборите като заявявахме, че искаме да направим промяна, която да бъде реализирана съобразно нашите възможности. В този ред на мисли аз задавам отново риторичен въпрос към ОбА, тъй като се предполага, че новата визия на тази ОбА трябва да има малко по-различно мислене от всичко това, което е било към настоящия момент. И задавам въпрос: какво е направено досега, към днешната дата, за да се променят обстоятелствата, с които в момента ни запознават. Аз знам, че нищо не е, защото в рамките на шест месеца, откакто ние сме в активни длъжности, едва ли нещо е направено или променено. Затова според мен не са изчерпани възможностите. Има достатъчно опции, с които бихме могли да се съобразим и да дадем възможност да се изправи това училище. Аз мога да дам примери с училища, които ще последват същата участ и виждам, че има съгласие в тази посока, мога да дам примери на подобни училища, които също са били на критичната граница, но към настоящия момент са едни от водещите и то единствено и само благодарение на техните ръководители. Те са мотивирани, амбицирани да работят, не само да увеличат числеността на училището, да увеличат и постъпленията си в учебното заведение. Напротив, те са амбицирани да работят, създават програми, опции и възможности, които са потребни на обществеността. Категорично не съм съгласен, че в момента нашето общество има потребност единствено от Езикова гимназия и от Математическа гимназия. Напротив, нашите потребности са широки, но ние не им даваме възможност да разгърнат потенциала на тези възможности.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз в първото си изказване казах, че трябва да дадем шанс на гимназията по строителство. Интересно ми е защо предложението за закриване е сега, когато сроковете за алтернативни решения, имам предвид предложенията на г-н Михов и г-н Радонов, всъщност ни притискат и такова решение не може да бъде взето. Предложението ни за невземане на решение за закриване е предложение за даване на шанс на това училище. Ние сега имаме два пътя. Единият път е да го закрием, другият път е да му дадем шанс? Друго решение няма. Надявам се в най-скоро време да се насрочи конкурс за директор, защото без директор няма шанс. И ако Резултатите за броя на записване и на паралелки са такива, каквито са в момента, то е защото в последните години на практика това училище няма директор. От година ефективно няма директор и реално няма повече от две години и половина, защото предишният директор очакваше да се пенсионира. Нека дадем шанс, защото лесно се закрива, трудно се открива. Колко от детските градини, които са закрити през 1995 година, са отворени отново? Нито една. Миналата година се принудихме да вземаме трудни решения, да минаваме през иглени уши, за да намерим място къде да учат децата на В. Търново. Нека не повтаряме тези грешки и да дадем шанс на това училище да оцелее.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: След като има концепция ОбА, може ли на база на тази концепция да ни представи като общински съветници кои училища смята, че трябва да бъдат оздравени и кои трябва да бъдат закрити и да не ги гледаме едно по едно, през сесия или през две. Още в началото да започнем с някаква реформа и да сме наясно както ние, като съветници, така и великотърновската общественост.

Вторият ми въпрос е защо една година това училище е имало временно изпълняващ, но не е имало реален директор. Това означава според мен, че някой го е подготвял за закриване, тъй както друг е подготвял примерно нашите диспансери за закриване.

Третото: Г-н Председател, не приемам, това е вече седмият или осмият случай, индикиран от мен, в последния момент ни се предлага предложение и ако не го вземем до 31, до някакъв срок… Общинските съветници трябва да имат достатъчно време, за да вземат правилни решения, а не да бъдат притиснати от срокове и да се играе на сляпо.

Г-н ДЕЯН ХАДЖИЙСКИ: Аз имам въпрос по-скоро към колегите. При 30 ученици как мислите, че може да се спаси това училище? Вярно, нямало директор, но и да има директор, аз бих подкрепил това предложение, г-н Димитров, ако вие се наемете с отговорността да заемете длъжността директор, за помощник може г-н Трифонов, г-жа Бояджиева, а за общежитията – доц. Милен Михов. Как виждате спасяването на това училище? Какви са реалните потребности на икономиката, от какви кадри има нужда и как виждате това спасяване?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Колега, съжалявам и малко се срамувам, че стоите на този ред, защото бягането от отговорност не би трябвало да бъде обект на внимание от Ваша страна, защото Вие, Вашата група и Вашето национално ръководство трябва да бъдете обединени именно от това, което ние като възможности и опции за общинска политика от гледна точка на образованието ви предлагаме като вариант, а не с нашите камъни по нашите глави. Вие не слушате ли какво ви говорим няколко човека – че не са изчерпани възможностите и опциите, че има тенденциозност поради невъзможността да се постави на това място знаещ, можещ, и мотивиран човек да работи. Въпросът Ви беше изключително несериозен и аз се чувствам поне малко обиден от това, че в качеството си на общински съветник Вие след малко ще вземете решение.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз съм смаян от изречението „Какво значение има дали училището има директор, или няма директор”. Очаквам в близко време ПП ГЕРБ да закрие всички ръководни места, директорите да са безработни, кметовете да ги няма и администрацията да си работи сама, тъкмо кметът няма да й пречи. Това разбрах от това изказване и няма да го коментирам. Не е сериозно това изказване, както е несериозно да се внася предложение за закриване на училище, когато сроковете са изтекли и когато вариантите са два – да го изтрием това училище, пък после да го мислят, или Румен Димитров и Мирослав Трифонов да станат заместник-директори. Не бива оттук да говорим несериозно. Аз мога да бъда много по-хаплив, отколкото сте Вие, но не искам да го направя сега.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: В крайна сметка аз не чух аргументите защо се е стигнало дотук сега, а не просто да назначаваме или уволняваме. Не виждам отговор на въпроса. Мислех си да ти дам отговор, колега Хаджийски, но по този начин зададен въпросът, мисля, че го пише го в Мандатната програма на кмета на общината – г-н Панов. Съжалявам, че не си я чел, вътре има раздел за образованието. Кое е по-важното? Нима след като всичките ни диспансери са на загуба в момента, ще ги закрием? Кое е водещето според мен? Аз ще гласувам по съвест и ще гласувам против закриването на учебни заведения. Гласувайте и вие, колеги, по съвест!

Г-жа РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА: Вземам думата като началник на РИО и като работодател на директорите на общински училища. Аз съм смаяна, че това училище не е имало директор. Напротив, няма училище без директор нито един ден от годината. Това, че директорът е назначен до конкурс, не означава, че училището няма директор. Такава е процедурата, че когато се спусне като национална кампания обявяване на конкурси по области, те се обявяват, кандидатства се за длъжността. Провежда се процедурата и тази процедура се повтаря следващата година, когато отново се събере броят на всички, които са се пенсионирали и на тяхно място е назначен някой, който да заема длъжността до конкурс. От вашите изказвания разбирам, че става дума за директор, който не е така амбициозен и борбен, но трябва да ви кажа, че при назначаването на директор до провеждането на конкурс съм имала предвид, че г-жа Трифонова е била директор на училище. Тя дълги години беше помощник-директор на ПГ по сградостроителство, познава нормативната уредба, познава механизмите на финансиране на училището. Тя е напълно подготвен човек, за да изпълнява длъжността директор. Не сме взели случаен човек, за да изпълнява формално длъжността.

Разбирам също така, че при вас остават въпроси за това какво се случва с учителите, какво се случва с учениците. За учителите вече чухте от г-жа Игнатова, че броят на учителите зависи от броя на класовете и на паралелките. В момента, тази година, там се обучават ученици в един десети, един единадесети и един дванадесети клас. Дванадесети клас сега са абитуриенти, завършват. Няма да има прием на ученици в девети клас. Миналата година нямаше десети клас, така че за следващата година остават два класа: един единадесети и един дванадесети. Имаме информация, че учениците от десети клас са събрани и от други населени места, но реално в момента на училище броят на учениците е около 16 в десети клас. Те са на минимума на възможността за съществуване на клас и няма възможност за разделяне на групи по практика и по други учебни предмети, което също води до по-голям брой часове, за да има учители. Права е г-жа Игнатова, че половината от учителите ще бъдат съкратени, защото няма възможност да изпълняват задължителния си норматив. От друга страна, за два класа с примерно 15 учебни предмета, колко правоспособни учители са необходими, за да провеждат обучението на тези ученици? Минимум 15. Как с трима учители ще провеждаме учебен процес по всички предмети? Още повече, че професиите са две – строител за вътрешни и външни облицовки и настилки и електротехник. Как всичките тези учебни предмети по общообразователна подготовка, по строителство, по електротехника, ще се провеждат с трима учители? Тук не става въпрос за друго, става въпрос за провеждане на качествен учебен процес. Затова след като сме разговаряли с учителите самите те се притесняват за това какви резултати ще имат техните ученици на ДЗИ и на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, след като един учител трябва да си допълва нормата и да взема всички тези предмети, за които говорим. Що се отнася до процедурата. Тя в момента е предложение за закриване на ПГ „Кольо Фичето”, но аз отдавна съм в системата и на мен също ми е най-болно, когато става въпрос за закриване на професионално училище. Аз съм била дълги години експерт по професионално образование и ако се проучи информацията в национален мащаб ще видите, че в някои области като Плевен и други области, където са имали повече професионални гимназии от област В. Търново, сега те са два пъти по-малко от В. Търново. Това се дължи на политиката на РИО да не се предлагат за закриване професионални гимназии. Затова обсъждането, което съм провела с г-жа Игнатова от община В. Търново реално като процедура е закриване, но в действителност истинското нещо, което ще се случи е сливане на двете училища с цел запазване на професионалното направление „Строителство” с различните професии и специалности, които има както в ПГ по сградостроителство, така и в ПГ по архитектура,. Тук говорим за сливане на двете училища, защото всеки клас, който сега съществува в училище „Кольо Фичето”, ще завърши по учебен план, по който учениците са започнали. Но там са специалистите, които ще могат да ги обучат по всеки отделен предмет като специалисти. Естествено, че в дипломите им ще пише „ПГ по архитектура, геодезия и строителство”, но вътре, в дипломата, ще пише специалността, по която учениците са приети и по която до момента се обучават. Те съществуват като клас, самостоятелен, обособен, по точно определен учебен план и се преместват да се обучат в съседното училище в същото професионално направление с цел да се запази професионалното направление „Строителство, архитектура, геодезия, вътрешни облицовки и настилки” трябва да се предприемат действия за обединяване на усилия.

Тук се постави въпрос за тенденциите и се дават примери с детските градини, които преди време бяха закрити и сега има недостиг на места в детските градини. Уверяваме ви, тук е и директорът на ПГ по строителство, архитектура и геодезия има достатъчен капацитет, в който тези два класа да се обучават и да могат да провеждат нормален учебен процес, но в РИО имаме данни за броя на учениците в първи, трети, седми и дванадесети клас. Сега такава тенденция, ясно изразена, за която вие говорите, няма. Броят на учениците в първи клас и в седми клас е почти стационарно число от порядъка на 1800 ученици за цялата област, в частност за община В. Търново има 600-650 ученици. Същият е броят на учениците, които завършват дванадесети клас. Всички училища са стигнали до своя санитарен минимум, за да приемат по една или две паралелки, за да можем да ги задържим като професионални направления, които са необходими на местната икономика. Затова не сме предприемали действия ние да предлагаме закриване на държавни училища, в случая това училище вече мина на финансиране от община В. Търново. Смятам, че до голяма степен успях да отговоря на въпросите ви.

Що се отнася до общежитието, смятам, че те вървят комплект – училището и общежитието, и ако искате да гласувате за общежитието, трябва да вземете решение училищата да се слеят в едно и да продължат да съществуват, а сградата, която сега се ползва от ПГ по сградостроителство „Кольо Фичето”, в нея вече има настанени две държавни институции, които ще продължат да я стопанисват като държавна собственост, докато за общежитието вие имате възможност да направите това предложение.

Г-жа МАРИЯНА БОЯДЖИЕВА: Дали е предвидено в областната комисия, която се занимава с въпросите за приема. Предвидено ли е паралелка, която да запазва професионално направление за новата учебна година Вие казвате десети и единадесети клас. А заложен ли е прием след осми клас. Защото тази година може да успеят.

Г-жа РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА: Миналата година беше утвърден държавен прием, но не се записаха деца в тази паралелка, така както не се записаха и в някои други паралелки в училищата във В. Търново, и по тази причина не е реализиран държавен прием. Тази година виждайки, че дори и тези ученици, които бяха в по-горни класове, се отписаха и се преместиха в други училища, ние обсъдихме възможността за държавен прием и е разрешен държавен прием за ПГ „Кольо Фичето” в задочна форма, което означава, че ако се приеме решение за закриване на това училище, аз казвам сливане на двете училища, тази паралелка ще бъде прехвърлена като утвърден държавен прием на приемащото училище.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: По принцип не приемам всичко това като съществено обстоятелство, което е трябвало да се направи по посока на защита на интересите както на учебното заведение, така и на интересите на гражданите. Щях да се съглася с коментара на госпожата, ако тя беше излязла и ми беше показала списъци с инициативи и мероприятия, които нейната институция е предприела в посока на защита на учебното заведение. Същото вероятно бих искал от директора на училището като начин да ми апострофира в тази посока, да излезе и да ми покаже колко и какви инициативи са предприети за защита на училището, което доказва това, което чувам в момента – че за тази година няма прием. Разбирате ли в каква патова ситуация заставаме ние поради определени несвършени обстоятелства, няма да конкретизирам, за да не засегна няколко. Но ще приключа така: за кораб без посока попътен вятър няма. Нашата посока трябва да бъде създаване на общинска политика в ресора „Образование”. Ние сме тук, за да променим това, което е било като даденост назад във времето и да реализираме нашата компетентност. Проявявам несъгласие с всички тези процедури, които са ни задължавали да реагираме в 90-тата минута, както каза и г-н Радонов. Затова няма да подкрепя това предложение. Няма да подкрепя предложението и на г-н Радонов за отлагане.

Но можем допълнително под формата на отделни съветници да изискаме доклад относно вземане мерки по програмата на кмета.

Г-н НИКОЛА НИКОЛОВ: Заставам пред вас, защото смятам, че аз съм единственият най-много емоционално свързан с това училище – Строителния техникум, с професията и с решаването на проблемите, които вече са настъпили там. Това че има много емоционални изказвания, не променя моето отношение към професията, но това, че има емоционални изказвания в посока народностен дух и да се харесаме, това не мога да го разбера. Строителният техникум е създаден по дарение на Ангел Попов и неговата фамилия. Той е преместен от Мъжката гимназия в сградата, която е сега и е дарение като строителен техникум. Кольо Фичето се създаде като притурка на Строителния техникум много по-късно. То беше част от Строителния техникум, в който аз съм учил, когато се създаде „Кольо Фичето”. Аз съм учил в Строителния техникум. Там ни приемаха с успех най-малко шестица. В Математическа гимназия няма такава цедилка сега, каквато беше тогава за приема в Строителния техникум. Това беше най-елитното училище в страната, не във В. Търново. Виждаме в какво състояние е изпаднало училище „Кольо Фичето”. То беше подразделение и няма нищо лошо в това, което се предлага от Общината и от РИО това да се върне обратно. Това че ние ще гласуваме против, няма да помогне на никого. Те са пред фактическа смърт. Какво ще се случи, като не гласуваме ние? Пак ще се закрие. Няма ученици. За мен смисленото нещо е предложението на г-жа Бояджиева – да се запази общежитието. Но нека училището да се слее с „Ангел Попов” и ще ви подканя да гласувате за това, защото другото гласуване ще ни доведе пак до същото. С нашето гласуване „против” ние няма да променим нито броя на учениците, нито състоянието, в което са изпаднали – сега на един ученик има по един обслужващ персонал. Дайте възможност да се слеят и училището да отиде към ПГ по строителство, архитектура и геодезия.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Когато свърши бензинът в една кола, ние не продаваме колата, защото е свършил бензинът, а отиваме и зареждаме наново.

Г-жа МАРИЯ РАЧЕВА: Аз, като гражданин на община В. Търново, искам да кажа нещо за това, което изслушах в залата. Изненадана съм от това, което чувам – че ще се закрива училище. Освен това тези спорове, които се водят през цялото време, което ме възмути мен е: какво ще правят учителите и как ще им дадем възможност да се пенсионират. Какво ще правят пенсионерите и как ще се пенсионират. А какво ще правят децата? Искате да имате деца, а не искате да оставите училището и всички мислят как да се нагласи, как ще си направят часовете учителите. Като няма къде да работят учителите, ще работят като портиери и чистачи, както работят инженерите, както работят и други хора, които ги съкратиха. Важно е какво ще стане с децата, а вие не мислите за децата. Не мислите за децата, добре, тогава ще ви кажа нещо друго. Всички, които стоите тук, в залата, имате добър статут и сме в криза. Няма да се строи, обаче няма ли да си ремонтирате жилищата? Нима инженерите и строителите от Строителния техникум ще дойдат да ви ремонтират? Това са истинските работници, които ще дойдат утре да работят и да извършат това, което вие искате да извършат. Защото държавата е пълна само с ръководители. Същото нещо направихте с медицинския техникум. Закрихте училището, сега няма медицински сестри. Докторите ли да ходят да правят тези манипулации? Няма рентгенови лаборанти, да, какво да правим, а искате ниво, искате диагностика, искате всичко. Ето тези деца искат да останат да учат това. Ние имаме нужда от това, защото всички ще имаме нужда от ремонт и нека тези деца да се научат да работят качествено и когато утре имаме нужда от тяхната услуга, да получим качествена услуга.

Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - против, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - против, Драгош Методиев – въздържал се, Петко Тюфекчиев – против, Валентин Ламбев - против, Стоян Витанов – въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - против, Анета Маноилова - против, Милен Михов - против, Йордан Грозданов - против, Иван Александров - за, Николай Георгиев – въздържал се, Калина Широкова – въздържал се, Пламен Радонов – въздържал се, Николай Николов – за, Румен Димитров – против, Мариян Кенаров – против, Камен Алексиев –против, Мирослав Трифонов – против.

Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, 12 „против” и 6 „въздържали се”.

В 13.00 часа г-н Ашиков предложи удължаване на работното време на заседанието с два часа или до изчерпване на дневния ред.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Отчет от НЧ „Надежда 1869“-В. Търново и Доклад от НЧ „Извор-1873“ – село Самоводене за финансиране от Община Велико Търново читалищни прояви, Вх. №666/11.04.2012 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 23.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 253

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26 а, (4) и (5) от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет:

 

Приема Отчета на НЧ „Надежда 1896“ – гр. Велико Търново и Доклад на НЧ „Извор 1873“ – с. Самоводене

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на трима представители от Великотърновски общински съвет за участие в комисия за определяне на носител на награда „24 май“ на Община Велико Търново, Вх. №685/20.04.2012 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 24.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 254

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10 от Статута на награда „24 май“ на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет, определя за членове на комисията за определяне на носител на награда „24 май“ :

 

Мариана Радева Бояджиева

Михаил Стефанов Харалампиев

Иван Александров Ангелов

 

ПО ДВЕДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Взимане на мерки за безопасност, Вх. №712/04.05.2012 г.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Към предложението по точката ПК по УТТП предлага да се добави и ОУ „Патриарх Евтимий”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това, което искам да маркирам пред вас е именно вземането на мерки относно теми, които към настоящия момент са били неглижирани като сериозност и като даденост. Темата за безопасността на нашите деца е един от основните елементи, към който всички трябва да се отнесем максимално отговорно. Съгласен съм с направеното предложение от колегата Тюфекчиев в ПК да прибавим към моето предложение и ОУ „Патриарх Евтимий”. Ние наблюдаваме няколко случая на транспортни произшествия в района на ОУ „Бачо Киро”, на ул. „Йоновка”. Затова предложението ми е предложение, което не търпи отлагане. В него аз съм направил нещо важно и сериозно и затова ви моля да го подкрепите. Ние говорим, че оттук нататък трябва да създадем нашия нов образ, който наистина трябва да дефинира на нашата общественост, че сме тук за решаване на проблемите, че сме тук за повишаване на техния житейски статус.

Предложението е към ОбА да изготви доклад за вземане на мерки за безопасността в районите на детските и учебните заведения, което не включва само улиците, а включва въпроса като основен – дали около детските заведения и училищата огражденията са си на местата, или не са и какви са мерките, които ОбА трябва да вземе относно елиминирането на същите проблем?

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Ние, от групата на БСП, е видно, че проявяваме нужната загриженост към внесеното предложение, тъй като става въпрос за живота и здравето на нашите деца, става въпрос за това как се обезопасяват териториите около училищата и учебните заведения в гр. В. Търново? Считаме внесената точка за напълно навременна и належаща за решаване и тя следва да се доразвие в цялостната концепция на Администрацията за това как следва да се обезопасят учебните заведения в общината, в частност и в града. Доколкото обърнах внимание на преписката, която ни е предоставена, няма становище на ОбА, но ние ще подкрепим това предложение, тъй като то е добро за здравето и живота на нашите деца. И не става въпрос само за училищата „Бачо Киро” и „Патриарх Евтимий”. Много са горещите точки в община В. Търново, където трябва изключително сериозно да помислим и да обсъдим цялостна концепция за решаването в най-кратки срокове. Както си говорим, така минаха изборите, мина и учебната година. Тя приключва след няколко дни. Имаме лятото пред нас, за да можем по най-бърз начин за следващата учебна година да имаме визия за това къде и как трябва да се обезопасят териториите около училищата в град В. Търново. В този смисъл още веднъж заявявам, че ние ще подкрепим тази точка, въпреки липсата на становище от ОбА. Нашето предложение също е: доразвиването на тази концепция да стане така, че да стане възможно в общинския бюджет да се предвидят достатъчно средства за решаването на тези проблеми около училищата.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Благодаря на колегите за разбирането! Искам само да вметна, че ние към настоящия момент не нарушаваме правилника. Имаме право без становище на ОбА да вземем решение. Правилникът дава два варианта: когато предложенията не са направени от ОбА, където е задължително, и когато предложенията са направени от нас. Абсолютно сте прав, ние трябва да вземем кардинални мерки в тази посока, защото примерите са много. Даже преди няколко дена има напрежение и около Езикова гимназия, но се надявам всички тези проблемни точки да намерят място в доклада, който ОбА трябва да изготви на нашето внимание и тогава да направим това, което г-н Илчев предлага – да се съобразим с разходната страна.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 25 заедно с предложената добавка от ПК по УТТП.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 255

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, Великотърновски общински съвет реши:

 

1.Да се поставят ограничители /легнали полицаи/ и скоростта пред входа на ОУ „Бачо Киро“ – ул. Йоновка и ОУ „Патриарх Евтимий“ .

 

2.Общински администрация да изготви доклад за вземане на мерки за безопасност в районите на детски и учебни заведения в гр. Велико Търново.

 

ПО ДВЕДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Валентина Костадинова, Вх. №704/03.05.2012 г.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на ПК по ЗСД „да се опростят задълженията”.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 256

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски общински съвет:

 

Дава мнение да се опрости задължението в размер на 1384,14 лв. на лицето Валентина Петева Костадинова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

ПО ДВЕДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Стоянова, Вх. №705/03.05.2012 г.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на ПК по ЗСД „да се опростят задълженията”.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 257

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски общински съвет:

 

Дава мнение да се опрости задължението в размер на 3054,50 лв. на лицето Нели Йорданова Стоянова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение на ПК по ИВСПИЕСМВ, в изпълнение на Решение 188/19.04.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 740/10.05.2012 г.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз съм бил част от мнозинство, бил съм и срещу мнозинството. Групата беше определена по друг начин в заседанието на нашата група. Какво предлагаме ние? На база на една проверка, при която становището на една от страните е, цитирам д-р Драганчев: „Не мога да приема констатациите в доклада на комисията, характеризиращ ме едва ли не като престъпник. Истината е, че от 1 януари 2011 г. финансирането на търговското дружество е по методика, определена със заповед от 19.01.2011 г. на Министерството на здравеопазването, която методика драстично намали приходи на дружеството с почти 1 милион на годишна база. Какво правим ние и вижте на какъв член се базираме? Този ОбС два пъти е гласувал някой да отиде на прокуратурата. Единият път беше през 2003 г. когато кметът Рашев финтира ОбС и подписа един договор, който утежняваше определени клаузи. ВАС отмени решението на ОбС като незаконосъобразно. Следващия път беше през 2006 г., когато д-р Рашев, по решение на ОбС, което беше видоизменено при подписването на договора, имам предвид „Илстрой”. Присъдата на ВАС мисля, че засега тя е ефективна. Ние даваме един одитен доклад с една формулировка „да сезира прокуратурата за извършена проверка за извършване на злоупотреби”. Първо, Прокуратурата можеш да я сезираш за извършване на престъпления, а не сме ние, които ще кажем и защо казвам това, че два пъти е даван човек по решение на ОбС и то след видоизменяне на решение на ОбС. Това е защото се отнася до решение на ОбС. А тук какво трябва да направим? Защо, питам Администрацията, и г-жа Данева лично: Защо Вие не го дадете, защо Вие не направите следващите действия, защо хвърляте това на ОбС? Питам и чакам отговор. Това е прецедент.

Ще цитирам едно от заглавията на в. „Борба”: „Йордан Михтиев за груби нарушения на обществените поръчки е глобен с 2000 лв.”. И Административният съд ще решава. Никаква Прокуратура. Прокуратурата може сама да се самосезира. Излезе една публикация, на която заглавието беше вярно за двамата души, с които ние в момента буквално се стремим да се саморазправим с тях. Аз знам го казвал и друг път от тази трибуна: аз знам какво е прокуратура. Ще ги мотаят една година. И казах и на г-жа Кънчева, и на ревизорката, че вероятно ще има мнозинство да реши това. Но ако го реши на база на този доклад и ако прокуратурата каже, че няма извършено престъпление, аз ще й поискам за стремеж към саморазправа и поръчков одит, дисциплинарното уволнение. Разбира се, няма да има отклик, предполагам, но ще го направя. Защото тук става въпрос за съдби на хора. Една от вредите, която му постановява одитът е за 14 000 лв. Д-р Драганчев междувременно е завел дело за тези пари като граждански иск. Макар и на първа инстанция, Районният съд казва, че тези пари са законосъобразни, т.е. той може да ги получи. Нека да се съобразим и с това. Един аргумент само да не е верен от този одит, за мен е неоправдано. Да не говорим и не знам доколко е законосъобразно такова решение. Ако има нещо, което да се дава на Прокуратурата, кметът да бъде така добър, да действа и да си носи своята отговорност. ОбС не е този, който трябва да направи това. Няма да подкрепя това предложение.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Общинският съвет е принципал. Има предложение на ПК по ИВСПИЕСМВ .

Предложението по т. 28 беше подложено на гласуване и прието с 20 „за”, 2 „против”, 6 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 258

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

 

1.Да се сезира прокуратурата за извършване на проверка за наличие на злоупотреби. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по подаване на сигнала.

 

2.Да се потърси пълна имуществена отговорност за неправомерно получени суми отразено в Доклад за извършена проверка от Дирекция „ФУКМ”. Възлага на управителя на дружеството да предприеме необходимите действия за осъществяване на отговорността по чл. 211 от КТ.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Аз бих искал да кажа, че който и да се окаже на мястото на тези двама души, при неясни аргументи, при съшити аргументи, аз винаги бих гласувал „против”, даже това да се случи, не дай си боже, на настоящия кмет.

Второ, искам да поднеса извиненията си на г-н Енев, защото казах преди малко „длъжностното лице, което събира пари”. Излиза едва ли не, че влагам други мисли, но исках да кажа ”човекът, който събира данъци”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на Втд № 330/2011 г. по описа на ВТАС образувано по повод жалба на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – В. Търново, срещу решение по тд 805/2011 г. по описа на ВТОС и оттегляне на предявения от Община Велико Търново иск по чл. 74 от ТЗ срещу взети на 27.06.2011 г. решения по т. 9 и т. 10 на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – В. Търново, Вх. №713/04.05.2012 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: На фона на изказването на нашите колеги, че някои се изказват, за да се харесат, на мен много ми допадна този коментар, нека да е така, всеки има право на лично мнение. Но следвайки моята философия, в стария ОбС и в този, никога не съм излизал пред вас, без в едната си ръка да държа фактите, а в другата си ръка да държа законите. На база именно на тези обстоятелства аз правя пред вас коментарите си. Така че дали някой го приема за харесване, или за нещо друго, въпрос на лично мнение. В този ред на мисли искам да ви кажа, че аз няма как да подкрепя такава точка и това предложение на кмета по редица обстоятелства. Обстоятелства, които мен, човека, общинския съветник, когото е упълномощила част от обществеността на В. Търново да я представям тук, да управлявам и защитавам техните активи, няма как да си позволя да подкрепя това предложение.

Второ, като говорим за факти: държа в ръцете си Решение на Окръжния съд № 173 от 4.11.2011 г., където категорично е упоменато какви са съображенията на Окръжния съд относно проведеното събрание, относно всичко, което се е случило в определената процедура. По време на комисията бях изключително деликатен и се надявам с позицията си да не съм обидил специалиста, лекаря. Говорим за чисто администриране, говорим за политика, говорим за обществена позиция. Това е точка, която категорично ще докаже чрез вземането на нашите решения само нашето мислене, което трябва да бъде не ограничено, а отворено. То трябва да бъде държавническо и наистина трябва да защитаваме тези, които са ни упълномощили да вземаме решения от тяхно име, но въпреки всичко да не прекаляваме. И верен на моята практика, всички вие знаете, че по обществено значимите въпроси аз винаги съм се консултирал, винаги съм правил срещи и съм се допитвал. Да, в момента не сме правили подписка, но обемът от информация, който аз съм съумял да координирам и в момента да изразя, е изключителното несъгласие на обществеността относно подкрепата на това предложение. Моля ви, именно с правомощията, които са ни дадени от обществеността на В. Търново, да не предаваме тяхната воля.

Да, предложих вариант на колегите: оставете процедурата да си мине, нека да приключи, защото тя към настоящия момент доказва своята неправомерност, и след като приключат всички тези обстоятелства, вие сте си в правото: свикайте си ново събрание, вземете си решение, но ви моля, аз, като представител на един колективен орган, да не ме въвличате в тази процедура. Казвам условно „въвличате”, защото по никакъв начин няма как да предам интересите на великотърновци, като тенденциозно съдействам за намаляване на техните активи в едно дружество. Няма логика: не съм тук нито да упражнявам някаква политическа воля, нито да следвам някаква доктрина. Напротив, аз искам да бъда прагматик и решенията, които ще вземам, да не ми бъдат в тежест утре. Точно заради това няма да подкрепя и моля всички, които са тук в името на великотърновската общественост, да не се съгласят с това предложение към днешна дата.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Този въпрос е изключително важен по няколко причини. Първо: като общински съветници чий интерес следва да защитаваме? Въпросът е реторичен и не е отправен към вас. Вторият въпрос: държавните или общинските интереси в тази зала следва да бъдат приоритетни? Очевидно, процедурата, по която сега се иска от нас извънсъдебно споразумение, и решението на съда са в посока нейната незаконосъобразност. Т.е. иска се от нас ние да изземем ролята на съда и ние да встъпим в ролята на арбитър.

Говори се, че ще се подобри качеството на медицинското обслужване, ако се подобри акционерната структура на многопрофилната болница. Не мога да разбера, ако се запази акционерната структура, каквато е към момента, по-лошо ли ще бъде медицинското обслужване на пациентите, или по-добро. Ако примерно държавата увеличи своя дял в болницата? Не считам, че е така. Основна функция на болницата е да лекува пациентите, независимо от акционерите в нея.

Поради тази причина нашата група счита, че не е уместно и не е целесъобразно да подкрепи такова извънсъдебно споразумение на този етап, при положение, че все още върви дело в съда, и да се произнася преди окончателното решение на съда, независимо че в рамките на предишния мандат Общината е преценила да защити интереса си в Общото събрание.

Така че поради тази причина има сериозни аргументи ние да не подкрепим това, което се иска от нас – извънсъдебно споразумение и намаляване на дела в акционерния капитал в МОБАЛ.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз ще започна от това, което каза преждеговорившия за държавния и общинския интерес, защото смятам, че тези интереси трябва да работят в една посока - а именно повишаване на качеството и достъпността на здравната услуга от хората. Над 90 % от населението на великотърновска община разчита на МОБАЛ „Стефан Черкезов” АД за качествена услуга. От тази гледна точка аз, като член на здравната комисия, многократно съм изисквал управителят на „Стефан Черкезов”, както управителите на другите медицински дружества със здравна дейност, също да дава своите планове и отчети за съответните периоди. Такива до момента в здравната комисия няма. Да ме пращат да чета по разни сайтове разни намерения, много се извинявам… Най-малкото което е от уважение към акционера с близо 15 % участие в момента, би следвало ние да ги имаме в здравната комисия и да дебатираме какви перспективи има пред МОБАЛ „Стефан Черкезов”. Аз не съм наясно с тях. Аз самият мога да предложа на ОбС да се лиши от 15-те процента участие, ако ние знаем, че през 2012 г. в МОБАЛ ще влязат такива технологии, такава техника, ядрено-магнитен резонанс, скенер или каквото и да било, което е необходимо за качествена здравна услуга, за сметка на нашето участие, но такова няма.

Казвам това неслучайно, защото през 1999-2000 г. съм присъствал на едни разговори при началото на здравната реформа в България и знам много добре защо бяха дадени 49 % на общините и 51 % запази държавата в болниците. Тогава се разчиташе на това да има присъединителна и предприсъединителна програма „Здравеопазване” за медицината. Благодарение на автентично жълтата другарка Кунева такава програма България няма, в резултат на което днес някои неща в болниците се вършат по програмите за регионално развитие и хората ни се чудят защо вместо да правим пътища или други регионални проекти, ние развиваме болничните си услуги.

Аз искам да съм убеден какво се случва в здравното заведение, на което разчита великотърновската общественост като перспектива; какви техники, технологии, т.е. държавата като основен принципал и мажоритарен собственик какво точно ще вложи и как ще се подобри качеството и достъпността на здравната услуга. Затова искам от ОбА и от ПП ГЕРБ, която е и кмет на В. Търново, и министър на здравеопазването, да направят едно съгласуване, да запознаят обществеността за техните намерения до 2014 г. и тогава бих гласувал включително отказа си от тези акции, които явно държавата може да реши и да си ги прибере със закон след два или след пет месеца. Но все пак ние, като общински съветници, трябва да знаем това заведение в какво състояние е и в какво състояние ще бъде в следващата, по-следващата година и след 10 години.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: По време на ПК по ИВСПИЕСМВ аз останах изумен от това, което разбрах. Искрено се надявах това да не е вярно, но след като беше казано там, това е факт. А фактът е, че държавата днес отпуска средства за оборудване на болници според това какво е държавното участие в тези болници. Аз в никакъв случай не желая да съм крепостен селянин, нито аз, нито семейството ми, нито близките ми, даже не искам и неприятелите ми да са крепостни селяни, а на практика това излиза. Държавата има участие във великотърновската болница, да кажем 70 %, и държавата няма да дава пари за оборудването й, защото виждате ли, тези нахалници от В. Търново не са си дали дяловете на държавата. Е, кой друг е държавата освен ние? И може ли по този начин едно управление да разсъждава и да действа? Ако ние днес не се съгласим, силово ли държавата няма да отпусне достатъчно средства за оборудването на великотърновската болница? И означава ли, че ако община В. Търново запази общинските дялове, великотърновци утре трябва да ходят да се лекуват в Габрово или някъде на друго място, където има по-добро медицинско оборудване?

Аз искрено се надявам това, което съм разбрал в ПК по ИВСПИЕСМВ да не е вярно, защото какво значение има чии са дяловете? Тези общини нали пак са част от държавата? Ще се радвам да получа отговор на това, което питах.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Вчера си направих труда, посетих Апелативния съд и прочетох делото. Направих си доста бележки по делото. Искам да ви кажа, че най-малко на мен, тъй наречен червен общински съветник, ми прилича, но ще го кажа, тъй като аз съм човек с достойнство, ще го кажа ясно, да се протоколира: че предишният кмет на Общината е защитил интересите на Общината и ги е защитил, както трябва. Тук е моментът, тъй като не присъстват колегите от правния отдел на Общината, да ги поздравя за добре свършената работа. Не ги хваля, просто много добре са си свършили работата: професионално, защитавайки интересите на община В. Търново. Аргументите им са много добре изложени, възприети са от съда на първа инстанция и затова има такова решение.

На второ място: това, което ни се предлага като материали, като становище от кмета на община В. Търново, като предложение от председателя на ОбС, не ме удовлетворява. То е много кратко и необосновано. Много ми се иска по този изключително важен за В. Търново въпрос (все пак областната ни болница е една от институциите, един от символите на нашия град) да чуем подробно, лично становището както на кмета, така и на г-н Ашиков като вносител. Нека това становище да бъде аргументирано както трябва на висотата на институциите, които представляват. Не може по един такъв важен въпрос кметът да ни представя общи приказки в три реда. Не съм съгласен с това. Кой е акционерът? Общината? Кой е общината? Това са гражданите, това сме ние, които ги представляваме тук. Чии интереси защитаваме?

Аз си взех Търговския закон, няма сега да ви чета лекция, но съм изключително притеснен какво ще се случи с акциите, които община В. Търново в бъдеще ще има в акционерното дружество. Има едни 5 %, които са много притеснителни и силно ограничават правата на акционерите. Никой не разсъждава върху тези въпроси. Какво ще се случи? Доколко община В. Търново ще може да влияе върху процесите, които се случват в областната ни болница, и доколко държавата сама ще взема решение? Достатъчно сте опитни като колеги и общественици, за да разберете за какво става въпрос. Не веднъж и медийно, и публично бяха оповестявани интереси в тази посока. В този смисъл аз не приемам направеното предложение и ще гласувам „против”.

Г-н РОСЕН ИВАНОВ: До момента всички изказвания бяха в посока „против”. Моят опит е да ви дам една друга гледна точка. Сега ние, общинските съветници, трябва да вземем отговорно политическо решение. За да вземем по-правилно, по-доброто за жителите на общината решение, е необходимо всеки от нас да е формирал устойчиво вътрешно убеждение и да направи своя информиран избор. Моето изказване е насочено относно формирането на това вътрешно убеждение. Проблемът, който разглеждаме, трябва да се раздели на две части. Първо ще се спра на целесъобразността. Основната ни политическа функция и роля е да защитаваме интересите на местната общност. Закрилата на здравето на гражданите е обществен интерес от най-висш порядък. Нашето решение трябва да е мотивирано от стремеж да защитим този интерес в максимална степен. Въпросът е: ако одобрим предложението за възлагането на кмета на Общината да предприеме необходимите правни и фактически действия по прекратяване на делото пред Великотърновския апелативен съд и оттеглянето на иска пред Великотърновския окръжен съд, дали това ще доведе по-висока защита на обществения интерес на местната общественост? Според мен отговорът е положителен, защото:

1. Общината и останалите общини акционери по обективни икономически и финансови причини нямат възможност да финансират дейността и инвестициите на болницата. Подобряването на здравната грижа е свързано с нуждата от значими по размер разходи и капиталовложения. Следователно, някой трябва да ги извърши. Отправната ни гледна точка трябва да е как и кой може да финансира нуждите на болницата, за да може тя да предоставя по-качествена здравна помощ и по-добро медицинско обслужване. Ако нашето съгласие с предложението за извършване на процесуални действия по съдебните дела и доброволното уреждане на правния спор доведе до осигуряването на възможност и подобряване позициите на здравното заведение и достъпът до финансиране от републиканския бюджет и оперативни програми, то решението ни ще е правилно по целесъобразност.

2. Размерът на дяловото участие, т.е. процентът от капитала на дружеството, който Общината притежава, не променя дължимата здравна грижа и помощ от страна на лечебното заведение, което казаха и колегите. Размерът на дела на общината не оказва влияние върху разходите на пациентите, жители и на общината, не прави лечението им по-евтино, не им дава никакви привилегии и различни от пациенти, жители на други общини, права. Отчитайки първите съображения, които изказах, по-добрата защита на правата на пациентите от Общината е функция на по-доброто финансиране на разходите и наличието на добри условия и съвременна апаратура и оборудване. Пътят за постигането на това е нашето съгласие, защото то ще даде възможност на основния акционер да увеличи финансирането.

3. Какво се променя от икономическа гледна точка? Записаният капитал на Общината няма да се промени. Номиналната стойност на акциите ще се запази. Същевременно увеличаването на дълготрайните активи на дружеството води до увеличаване на имуществото ни, което стои срещу дяловия ни капитал. В исторически аспект дълготрайните активи на дружеството са нараснали с 2 000 000 лв. за периода 2006-2010 г., т.е. от имуществена страна участието на община В. Търново е нараснало, без да сме направили никакви инвестиции и с политика на пасивни инвеститори. Имущественият израз на участието ни при дял от капитала 14 % при капитал 2 329 000 лв., какъвто е сега, е приблизително равен на имуществения израз на участието ни при дял от капитала 9 % при капитал 3 660 000 лв, какъвто би бил станал капиталът при наличието на нашето съгласие.

4. Има ли заплаха за икономическите интереси на Общината, което поставиха колегите? Отговорът на този въпрос е свързан с основните имуществени права на Общината като акционер, които са: правото на дивидент, правото на ликвидационен дял и правото на придобиване на акции от нова емисия. Правото ни на дивидент теоретично е засегнато, практически, не, защото за периода 2000-2010 г. натрупаната загуба е 2 067 000 лв., т.е. няма печалба, която да бъде разпределена като дивидент, а и надали общината би търсила дивидент от лечебното заведение. Правото ни на ликвидационен дял теоретично е засегнато, практически не е. Защото надали някой има визия да ликвидира това дружество. Правото ни на придобиване на акции от нова емисия според мен не е засегнато, защото никой не спира Общината да запише нови акции, като внесе необходимата парична вноска, каквото решение, ако искате, можем да вземем, което означава, че трябва да осигурим пари за това.

5. Кое е правилното поведение за Общината като акционер, каква е нашата грижа и отговорност за това дружество? За периода от 2000 г. досега Общината не е финансирала разходите или инвестициите на дружеството. Дали ще можем и имаме ли визия да правим това занапред? Как подпомагаме и съдействаме за развитие на дружеството? Отговорът: не с пари. Според мен не би трябвало да ограничаваме развитието на дружеството и желанието и възможностите на най-големия акционер да направи това.

6. Разходите за заплати на дружеството са 5 500 000 лв. през 2010. Основната част от тези пари остават в местната икономика. В дружеството работят 550 души. Те и техните семейства са членове на местната общност, живеят тук, плащат данъци тук, отглеждат децата си тук. Правилното решение за подпомагане развитието на дружеството ще подобри статуса на тях и техните семейства, ще спомогне за запазването и развитието на медицинските кадри и в резултат на това ще подобри статуса на местната общност.

7. В условията на ограничени ресурси е вероятно държавата да фокусира финансов ресурс и инвестиции в оборудване на по-малко на брой лечебни заведения. Ще припомня, че болницата е едно от 68-те лечебни заведения, които са в ограничителния списък за приватизация, които ще изграждат основата на здравната система като лечебни заведения. Логично е това да изисква по-голямо държавно участие в тях, което се отразява и на структурата на капитала.

И от гледна точка на законосъобразността въпросът е достатъчно добре развит в представените ни материали, затова само ще се опитам да обобщя: от 2007 година насам философията на законодателя, съдържанието на закона, е следното: предоставените от бюджета средства за погасяване на задължения на лечебните заведения търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, както и за капиталови разходи за апаратура и други дълготрайни материални активи се отразяват като увеличение на капитала, като държавата записва нови акции. По смисъла на записаното в преходни и заключителни параграфи от законите за бюджета от 2007 г. насам, тук не се правят разпоредбите на търговския закон. Няма юридически пречки спорът да бъде уреден доброволно със споразумение между страните, като Общината прекрати делата и оттегли иска си.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не искам да се съглася с това, което каза колегата преди мен, и то в частта, че задължително трябва да се съобразим с политическото решение. Аз и колегата Кенаров бяхме единствените граждански надпартийни представители и по никакъв начин няма да се съобразим с която и да било идеология или философия или ще допуснем някой да ни наложи същата.

Няма да се съглася да правите аналог относно дяловото участие, което е било преди в процентно съотношение и сега. Не съм съгласен с твърденията, че тези 14.65 % са ни подарени. Напротив, това е апортната вноска, с която Общината участва в това дружество. И ако някой от тук присъстващите подкрепи това предложение, какво ще се случи в последователност? Отговорите са толкова ясни, че аз ще се прикрепя към коментара на г-н Илчев с едно намерение назад във времето, с което уж трябваше да се прави ремонт на някаква ВиК инсталация, а в същото време се искаше изграждане на търговски комплекс. Разбирате ли какво се случва тук?

Точно заради това, именно изразявайки обществената позиция, няма как към днешна дата с така направено предложение ние с г-н Кенаров да се съгласим. Така че моля да има аналог и да има съпоставимост между различните факти и обстоятелства.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Трудно се облича грешно решение с такава аргументация. Всички тези неща, които бяха изредени от г–н Иванов, заедно с това, което каза г-н Илчев, нямат никаква връзка с целия проблем, а всичко се концентрира върху това МОБАЛ „Стефан Черкезов” АД - как ще повиши качеството на здравната услуга и нейната достъпност. Това е ключовият момент. Дали е 15 % или е 0 %, дали ще има дела или няма да има дела, няма значение по една много проста причина – че този принципал, който в момента има 51 %, той в другото си лице се явява законодател и както ти ги е дал тези проценти преди години, утре с вдигане на 120 ръце, примерно, в т.нар. български парламент, въпросът да е решен.

Нас обаче, тъй като си имаме кмет, ни интересува това, което г-н Трифонов много правилно е чул – то беше казано и в здравната комисия: че има съответствие между намаляването на общинското участие и повишаването на технологичните възможности на МОБАЛ „Стефан Черкезов” АД. Това ме интересува. Да ни дадат план кога ще дойде магнитният резонанс, тази техника, тази техника и тогава да бъде и 100 % държавно участие, но ние да сме убедени, че гражданите на В. Търново и района имат едно място, на което могат да разчитат тогава, когато изпаднат в нужда. Това е проблемът.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз апелирам да не подкрепяме това предложение. Аргументите ми не са, че в предишния мандат ние дадохме санкция, че подкрепяме кмета Рашев да заведе дело, а по един личен ангажимент. Това решение е грешно и вредно. Ние всички тук говорим какво стана, но ако трябва за да подобрим качеството на болницата да се освободим от тези дялове, това не е начинът.

Аз имам лично отношение към кмета Панов и няма да му направя тази мечешка услуга да си вдигна ръката в подкрепа на това решение. Това, че ние ще дадем санкция кметът да оттегли едно спечелено дело, едно дело, което специалистите казаха, че има голяма доза да бъде спечелено и да се защити общинския интерес в собствеността на едно търговско дружество, не ни извинява нас. Колективната отговорност е колективна безотговорност. За това действие ще бъде отговорен кметът, независимо, че зад него стои решение на ОбС. И ние на практика с това решение ще го тласнем по един път, който го води като клиент на Главна прокуратура или на други органи. Ако трябва да се освободим от тези си дялове и държавата поема ангажименти за това, това не е път. Нека минат делата, нека съдът да се произнесе и тогава ние да се разпоредим с тези дялове. Юристите могат да намерят каквато искат формула – възмездно, безвъзмездно прехвърляне, дарение на държавата, но сега да дадем санкция и кметът да се откаже, всеки начинаещ разследващ ще каже: „Я да видим от колко процента сте се отказали, колко пари прави това и това е ощетяване на общинските интереси в големи размери”. Затова мисля, че не е добре да вземем това решение. Едно е развитието на болницата, друго е със свое решение да задължим кмета да не защитава общинската собственост. Опасявам се, че това е вторият случай, в който правим такава грешка и слагаме кмета на топа на устата. Да си спомним колко кметове дават обяснение за подобни казуси. И нищо не налага да направим тази грешка. Затова аз няма да подкрепя това решение и смятам, че то е недобро. Апелирам да не подкрепим това предложение!

Д-р ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Ще започна малко по-отдалеч. Няма правителство в новата история на България, което да не е длъжно на здравеопазването. Всичко, което тук дискутирахме до момента, включително и по отношение на училището, това е функция на управлението на държавата. Искам да задам въпрос на колегите: С какво право, с какво основание се отказват от правна защита. На базата на какво? Комсомолско поръчение или нещо подобно? Допълните споразумения с МБАЛ „Стефан Черкезов” са плащани от министъра по времето на тройната коалиция. 300 000 лв., които са внесени тогава, са давани за погасяване на стари задължения. Сегашният министър в интервю по телевизията остава изумен, че в Стара Загора двете лечебни заведения са с 22 милиона загуби. Подкрепям г-н Радонов в неговото искане.

Д-р ГЕЦОВ: Нека да разгледаме нещата хронологично, защото от изказванията виждам, че част от изказващите се не са запознати детайлно с проблема, независимо от натрупаната документация. През 2007, 2008 и 2009 г. министерството на здравеопазването е насочило целеви средства към МОБАЛ „Стефан Черкезов” на основата на търговския закон и Закона за бюджета. Желанието на министерството е с тези целеви средства да се увеличи капиталът на дружеството. Подготовката на документацията в юридически аспект в предходни години, вкл. 2011 г., поради това, че документите се подготвят в самото Министерство на здравеопазването и наличие на пропуски, не е реализиран изцяло чл. 194 на Търговския закон, на базата на което има едно решение на първа инстанция по отношение на съдебното дело, което водим от 2011 г. Имаме реалности. Те са такива, че държавата е реализирала сума на стойност 1 333 000 лв., които са постъпили в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” и съобразно законовата уредба на страната желанието е да се увеличи капиталът с тези пари.

От гледна точка на добри контакти по отношение на общината и МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” ние искаме да изпреварим следващото Общо събрание и искаме едно споразумение с вас на база добра воля, за да може това, което казваме, а именно - болничното заведение, да продължи да се развива. Защото това са капиталови инвестиции и от тях зависи развитието на такова здравно заведение като нашето. Имайте предвид, че за нас времето е ценно и два или три летни месеца, в които ние очакваме средства от Министерството на здравеопазването, задържат развитието на това здравно заведение. И същевременно това влияе върху обема и качеството на здравната помощ. Влизайки малко встрани, вие знаете, че инвестициите в здравеопазването повишават качеството на здравния резултат. Не мога да разбера защо вие, като общински съветници, бягате от това нещо за гражданите на В. Търново.

Г-н Радонов, ако имате някакви въпроси към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, имате възможност в писмен вариант да предложите всички Ваши желания към МОБАЛ и Вие виждате, че когато съм поканен, устно или писмено, аз съм присъствал в община В. Търново. Това нещо за изминалия период от 2010 до 2012 г. се случва за първи път. Както виждате, щом бях поканен, присъствах и на ПК по ЗСД и на ПК по ИВСПИЕСМВ и на ПК по НПУОР.

Какво предстои? Имаме 1 331 000 лв., които са дадени от МЗ, с които по Търговския закон и Закона за бюджета рано или късно ще се увеличи капиталът на дружеството. Ако община В. Търново реципрочно желае да участва в това намерение, трябва да отговори с парична или непарична вноска, отговаряща на капитала, който тя иска да повиши и да запази процента си на акции. Още един път повтарям, че именно това нещо ни подтикна към желание за прекратяване на това дело, за да може от една страна болницата да спести оперативно време и всъщност нашите намерения са от края на февруари-началото на март. Сега е месец май, загубихме два месеца, по всяка вероятност ще загубим още два месеца, ако това нещо не е решение на ОбС, но в края на месец юни, когато е Общото събрание на дружеството, отново ще внесем в правилния юридически аспект тези действия за качване на капитала.

Ясно е, че директната субсидия от МЗ повишава здравния резултат в пряк и косвен момент. Г-н Иванов допълнително разкри и някои косвени детайли по отношение развитието на дружеството, както и преките и косвени ползи по отношение на самата община. Те са факт. А ако ОбС или някоя от ПК желае да се запознае детайлно по отношение на дейността на дружеството, няма никаква пречка, след като видим в детайли какво точно искате от нас, като ръководство на дружеството, да ви запознаем с всички проблеми в частност.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Репликата ми е към д-р Гецов. Вие първо признахте, че вдигането на капитала е станало вследствие на грешки. Второ, заявихте желанието на държавата да увеличи своя капитал и това е хубаво, но дали правилно става, или неправилно, го решава българският съд. Вие поискахте от нас извънсъдебно споразумение на добра воля, но не казахте нищо, което да ни аргументира за това споразумение освен намерения, желания, обещания от министерството и т.н. и на практика ако има някакви сериозни стъпки, вие трябваше да заявите, че това ще доведе до еди-какви си, еди-какви си резултати.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Аз внимателно слушах информацията по тази точка и основното нещо, което ме притеснява, е, че в крайна сметка ние всички тук сме български граждани и всички си плащаме осигуровките. Притеснява ме аргументът: „Като искате да се вдигат акциите, дайте пари!”. Ние гледахме по бюджета, че от делегираните държавни дейности в момента всеки дванадесети лев е от сметката на Общината. Защо трябва да разглеждаме нещата по този начин? Нима общината и държавата нямаме единна посока да подобрим здравеопазването? В такъв случай по-добре е, щом не можем наистина да предоставим това здравеопазване, дайте да потърсим било швейцарци, било германци, било израелци и на тях да дадем тези дялове. Защо в момента интересите са само за МОБАЛ, нима здравеопазването не е общ пакет?

Даже това дали са правилно извършени процедурите по вдигане на капитала, това е просто процедура. По съдържание за мен е едно и също, като цяло община, държава нима има някакво значение каква власт сме. Нали затова сме избрани – да отстояваме интересите. Това не мога да го разбера, не мога да разбера защо водим този дебат. Както и за Онкодиспансера, за „Д-р Трейман” и за всичко останало. Ние с общинския бюджет дофинансираме държавни дейности и в същото време ни искат пари, за да участваме.

Г-жа МАРИЯ РАЧЕВА: Аз съм директор от 20 г. и искам да попитам ОбА да направи справка колко пари е дала на Онкологията за 20 години, 100 % общинска собственост. Нито един лев. В началото е дала 10 000 лв., когато бяхме на държавен бюджет, оттогава досега не е дала нито лев. на 100 % общинско дружество. По какъв начин ще давате на други, като вие не давате на собствените си дружества? И защо на едни ще давате, а на други няма? И какво е това изнудване? И ние ли да кажем така?

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Д-р Гецов, кое е трудното за държавата, която представлявате Вие, да каже какво ще се случи като инвестиционни намерения в следващите 2-3-4 години. Представете го тук, в комисиите, сядаме, решаваме го цивилизовано с вярата, че наистина правим нещо добро за подобряване на качеството на услугата. Защото тези речи са някак си голи, няма нищо насреща. Мен ме интересува утре, вдругиден какво ще стане. Каквото било, било. Смятам, че не само аз, а и голяма част от колегите мислят така. Нека да седнем, да се направи този разговор и тогава и аз ще бъда първият, който ще каже: „Дайте всички общини да се откажем от дяловете си, но да имаме болница, на която да можем да разчитаме!”.

Г-н ГЕЦОВ: Благодаря за възможността да говоря извън правилника! Виждате, че откакто ръководя тази болница, има динамика по отношение на развитието й. И още един път казвам: 1 331 000 лв. са постъпили в тази болница, като апаратура за 1 000 000 лв. стои от 2009 г. затворена в сандъци. Това е един стерилизатор. Общият проект за реализацията му е около 1 500 000 лв. Т.е. през 2009 г. министерството е осигурило 1 000 000 лв. за тази стерилизация, но останалият половин милион липсва, за да може да се пусне тази апаратура.

Влизам вече в детайли, които щяха да са ви известни, ако имаше някакво желание за контакт от страна на общината с нашето дружество. Т.е. при всичките елементи, които са били вкарвани в процедура по отношение на това качване на капитала, винаги сме срещали едно неразбиране от община В. Търново, за разлика от всички други областни болници, които са повишили капитала си. В момента са останали три болници в страната, които вървят в тази насока. В ПК по ЗСД казах, че в съседни болници за периода от 2000 г., откогато работим със Здравната каса, има инвестиции за 11 000 000 лв. и повече, тук капиталовите разходи, които е дало министерството по отношение на МОБАЛ, са 1 331 000 лв., от които 1 000 000 лв. стоят, без да имат някаква реализация.

Имайки предвид необходимостта от промени, още в края на 2010 г. болницата е със защитен проект, в който в момента текат поръчките по Закона за обществените поръчки и след 8-9 месеца болницата ще се сдобие с апаратура на стойност 7 000 000 лв. Тук става дума за нов ядрено-магнитен резонанс, за нов спирален скенер, дигитален рентген, видеосистеми за бронхо, гастроскопия, ехография, дигитален мамограф, лабораторен комбайн и това е все апаратура последно поколение, произведена през 2011 г., с гаранция следващите 5 години, което ще повиши диагностиката, лечението и здравните резултати.

Тези неща ги съобщихме не един път на обществеността. Имаше и редица пресконференции, включително и със заместник-министъра на здравеопазването, който отговаря за тези проекти. Този проект е изцяло с европейски средства и допълнителните неща, които ние реализирахме през изминалата година, в частност големия проект - кардиоинвазивната структура на стойност над 700 000 лв. Има и много неща, за които ще даде възможност качването на капитала. Това е дозавършването на този проект за стерилизация. Ние имаме разговор с министъра на здравеопазването. Заради това минахме към тази форма на прекратяване на делото, за да можем да влезем по отношение на време, защото когато получим парите, знаете, че трябва да минем през съответните процедури. Изтървайки времето, а ние вече закъсняваме с половин година, половин година ние харчим пари за външна услуга и вместо тези пари да влизат за инвестиционна политика в здравното заведение, а знаете, че основната част в нашата дейност е материалната база и апаратурата, те отиват на други места.

В края на краищата, разбрах каква е позицията на част от общинските съветници и след днешния разговор с министерството ще информирам за резултатите от ОбС, по надлежния ред ще свикаме Общото събрание, ще изчистим нещата в юридическия аспект и нещата ще се получат съобразно законите на тази страна. Ако юридическият екип на МЗ е имал със задна дата някакви проблеми за изготвяне на документацията, аз гарантирам, че този път ние ще бъдат стриктни по отношение на това нещо и нещата бъдат в ясните мотиви. Като казвам, че има пропуски, аз не визирам, че това нещо е неправилно в юридическия аспект, защото позовавайки се на Търговския закон, позовавайки се на Закона за бюджета заедно с Устава на дружеството, ние не влизаме в противоречие и нарушение. Базирайки се на тези неща, отстояваме позиции в съдебните структури. Щом решението е в отрицателна част, ние ще си продължим юридическите спорове на по-висши инстанции.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам да прекратим дебатите и да преминем към гласуване.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Правя процедурно предложение решението по тази точка да се вземе с поименно гласуване.

Предложението за поименно гласуване беше прието със 17 „за”, „против” няма, 12 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 29:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - против, Николай Илчев - против, Драгош Методиев – против, Петко Тюфекчиев – против, Валентин Ламбев - против, Стоян Витанов – въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - против, Анета Маноилова – въздържал се, Милен Михов - против, Йордан Грозданов - против, Иван Александров - за, Пламен Радонов - против, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - против, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – против.

Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, 13 „против” и 2 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Беше редно нашите колеги, които работят в това заведение, да не гласуват. Гласуването мина, но за друг път ви моля да внимавате!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Проверили сме с юристите на областта и с нашите юристи, няма конфликт на интереси.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” това решение. Хареса ми част от изказването на д-р Гецов, когато той конкретно говори какво ще се случи. Аз моля, понеже предложението ми беше такова и Вие не го подложихте на гласуване, нека ОбА и Министерството на здравеопазването, в лицето включително и на д-р Гецов, да седнат и да се види какъв е планът занапред и какво ще се случи с болницата и тогава бих преразгледал гласа си.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Въпросът е, че в момента болницата плаща 15 000-20 000 лв. за стерилизация за външна услуга и тези пари се трупат.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение Вх. № 747 /16.05.2012 г

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз ще подкрепя това предложение. Вярвам, че Вие ще ни представите много добре. Вземам думата, за да ви дам един много добър приятелски съвет във връзка със сутрешния ни проблем. Ще Ви помоля внимателно да прочетете чл. 15, ал. 1, т. 13 от Правилника, където се казва, че председателят определя местата на съветниците, а не реда на групите. Апелирам към Вас, че Вие ще изпълните точно буквата на Правилника. Тъй като аз не знам кое точно място на петия ред, ще ви помоля да направите една консултация с всички представители и да решим този казус за общото дело напред.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 30:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 259

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Определя за представител в Общото събрание на Сдружението на възрожденските градове Николай Илиев Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет.

 

Заседанието беше закрито в 14.50 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ