Начало Заседания Протоколи Протокол № 20 от 22.05.2012 г.

ПРОТОКОЛ № 20

 

от двадесетото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 22.05.2012 г. от 17.05 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 31 общински съветника. Отсъстват г-жа Юлияна Дончева, г-н Любен Велчев, г-жа Калина Широкова, г-н Александър Чокойски, г-н Милен Михов и г-н Стефан Михайлов.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който обяви проекта за дневен ред.

 

1.Определяне носител на награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап на обучение, Вх. № 757/21.05.2012 г.

 

  Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам в дневния ред да бъдат включени две нови предложения:

Като нова точка 2 предложение с № 758 от 22.05.2012 г. за прекратяване договора за управление, сключен между управителя на Центъра за кожно-венерически заболявания – В. Търново ЕООД и община В. Търново и определяне на управител на Центъра за кожно-венерически заболявания – В. Търново ЕООД.

Като нова точка 3 предложение с № 579 от 22.05.2012 г. за промяна учредителния акт на търговското дружество Център за кожно-венерически заболявания – В. Търново ЕООД.

Г-н Ашиков подложи на гласуване включването на новите точки в дневния ред. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред, заедно с включените нови точки, беше подложен на гласуване и приет с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Определяне носител на награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап на обучение, Вх. № 757/21.05.2012 г.

2. Прекратяване договора за управление, сключен между управителя на Центъра за кожно-венерически заболявания – В. Търново ЕООД и община В. Търново и определяне на управител на Центъра за кожно-венерически заболявания – В. Търново ЕООД, Вх. № 758 от 22.05.2012 г.

3. Промяна учредителния акт на търговското дружество Център за кожно-венерически заболявания – В. Търново ЕООД, Вх. № 579 от 22.05.2012 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне носител на награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап на обучение, Вх. № 757/21.05.2012 г.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз искам да направя изказване във връзка с избора на Лора Павлова, която напълно заслужава ние, комисията, която беше назначена със заповед на кмета, да подкрепим кандидатурата й. Другият участник според членовете на комисията също имаше необходимите качества и мисля, че ние трябва да променим Правилника в бъдеще и тъй като тези деца ходят на много олимпиади, които по същество са състезания, а във всяко състезание има първо, второ, трето място, моята молба и послание към вас е за в бъдеще да направим така, че тези деца да имат не само една награда, а също втора и трета. Така ще дадем възможност на директорите на училища да бъдат ангажирани, защото ако аз, например, съм директор, винаги ще си мисля, че ако предложа и по-слаб представител, той евентуално би взел второ или трето място. Нека намерим сили в бъдеще да направим тази награда да бъде като истинско състезание, олимпиада и да има и първо, и второ, и трето място.

Предложението по т. 1 беше подложено на гласуване и прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 260

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 от Статута на награда „24 май“ на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап, Великотърновски общински съвет:

 

Присъжда Награда „24 май“ на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап, на Лора Веселинова Павлова, ученичка от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Велико Търново.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване договора за управление, сключен между управителя на Центъра за кожно-венерически заболявания – В. Търново ЕООД и община В. Търново и определяне на управител на Центъра за кожно-венерически заболявания – В. Търново ЕООД, Вх. № 758 от 22.05.2012 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Ние по първа точка не разбрахме това дете по какви критерии е избрано, но този път не трябва да замълчим поради ситуацията в Кожния диспансер. Аз питам д-р Чолакова да не би случайно да са я намерили на разклона. Разбира се, не е така, тя е с 20-годишен стаж. Защо казвам това? Дано даде положителен ефект, но аз се съмнявам, тъй като ако не се промени начинът на финансиране не само на този диспансер, но и на другите, не съм убеден, че с новия управител нещата ще се променят, още повече, че д-р Чолакова искаше един срок, в който тя да даде отговор ще се яви ли на поредния конкурс.

Защо казвам тези неща? След малко ще гласуваме и така ще мине и ще замине и на поредното заседание ще дебатираме поредния диспансер. Мисля, че ОбА и ОбС трябва да намерят решение или да кажем, че не можем да се справим, защото държавата не си върши работата. Държавата не си изпълнява ангажиментите по отношение на здравеопазването и в частност към диспансерите.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: В комисията разгледахме кандидатурата на д-р Чолакова и бяха зададени въпроси и аз съм обнадежден от отговорите, защото тя даде ясен отговор по отношение на това как ще се справи с тази тежка отговорност. Като всеобщо мнение е, че това е последният опит Кожният диспансер да съществува самостоятелно. Следващата крачка, ако тази се окаже неуспешна, е ние да предприемем действия по неговото закриване и сливане с МОБАЛ. И би следвало с колегите съветници и ОбА да мислим в тази посока, защото държавата надали ще промени методиката. Средствата, като приходи от Здравната каса, са ограничени.

Наистина срокът, технологично определен от Закона - четири месеца, е недостатъчен, за да се дадат доказателства дали Кожният център може да функционира самостоятелно и аз наистина ви призовавам, ако се окаже неуспешно, ние повече да не се мъчим да стабилизираме нещо, което държавата не иска да се стабилизира и да го прехвърлим на държавата.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Аз искам да изразя становището на ПК по ЗСД. Всички се обединихме около идеята, че Центърът трябва да съществува. Много важно е да се запази медицинската дейност и социалният елемент на този диспансер. Така че наистина правим опит да стабилизираме този вид дейност, от която общината има нужда. Не може да съществува без управител, тъй като старият подаде оставка.

Да, могат да се водят преговори след време за сливане с МОБАЛ, но там вече нещата ще бъдат доста по-сложни, така че нека дадем шанс още веднъж на новия управител. Ние не трябва да очакваме големи финансови резултати. Въпросът е да извършват своята дейност и да си заработват заплатите.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз ще се включа към мненията на колегите. Ние в трите комисии изслушахме д-р Чолакова внимателно. Уважавам смелостта й, но наистина човек трябва да има смелост, за да поеме едно предприятие, каквото е Кожният център, да има надежда и воля да го изведе от големия минус, от трудното състояние. Убеден съм, че този и останалите диспансери са нужни, тъй като трябва да има превенция освен лечение. Пожелавам й успех и дано това да е последното заседание, при което се решава как да се постъпи с Кожния диспансер и оттук нататък да се изчистят нещата и работата да върви!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Вземам думата, за да изкажа малко по-различно мнение от колегите, които казват, че това е последният ни шанс. Следвайки моя начин на мислене, аз казвам, че имаме и други варианти, които ние трябваше задължително да разработим и развием, а то е да докажем сериозността на нашето отношение към тази услуга, която трябва да предложи общината. Аз мисля, че ние, като публични личности, трябваше да подходим задълбочено (което не изключва, че и в бъдеще не трябва да го направим ).

В ПК един от колегите предложи, че трябва да се направи нарочна сесия само за диспансерите и аз подкрепям това. Това не беше взето като решение на комисията, но аз искам да доразвия това и така искам да ви предложа, ако видим, че наистина стигаме до задънена улица, да поканим и министъра на здравеопазването, и вицепремиера, който е избран от Великотърновския район. Мисля, че той има лично отношение към област Велико Търново и заради това ние трябва да седнем на една маса и да разговаряме по проблема. Чувам упреци към държавата и моята идея е всички да седнем на масата и да вземем решение какво правим, но решението не трябва да бъде само от наша гледна точка, а да има представители на национално ниво. Може би ще бъде вкарано предложение за свикването на кръгла маса по въпроса. Мисля, че ние не трябва да спираме да търсим изход от ситуацията. Това е различното от това, което казват колегите.

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: С коя МОБАЛ ще бъде сливането? Ако следващата стъпка е да запазим дейността на това лечебно заведение, може би да ги слеем с „Паркинги и гаражи” или друго дружество, за да може да оцелеят, защото за всички е ясно, че финансирането на лечебните заведения е недостатъчно. Нищо повече няма да кажа.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за” ,1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 261

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл. 55, ал.1, т.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Раздел VІІ, т.3 от Договора за управление/ 19.12.2011г./ прекратява договора за управление с Д- р Силвия Димова Горанова с ЕГН 7309191410, Управител на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481, сключен между него и Община Велико Търново/19.12.2011г./ считано от 15.06.2012г.       

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, не освобождава от отговорност Д-р Силвия Димова Горанова.

 

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.14, ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, определя за Управител на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481 - Д- р Теодора Цекова Чолакова с ЕГН 6406263972, л.к.№ 64015505, издадена на 26.09.2011г. от МВР-гр.Велико Търново, с адрес гр.Велико Търново, ул. „Хан Крум”, №11 с диплома за завършено висше образование, Серия А, №000184, издадена на 07.12.1991, рег. № 002374. от ВМИ-Плевен, специалност „Кожни и венерически болести”, свидетелство , Серия АС, №005064, издадено от Медицински университет – София на 02.07.1998, рег. № 003179.

 

4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление с лицето, определено по т.3. за срок до провеждане на конкурс.

 

5. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481.

 

6. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново на следващо заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото исках само да уведомя колегите си, че това беше от моя страна един контролиран вот. Броих гласовете колко са достатъчни, за да има възможност да изберем управител, но искам да се възползвам от отрицателния вот, за да направя един коментар. До мен достигна информация, че на предния кандидат-управител по някакъв начин му е пречено да работи и то от страна на Общината и от страна на наши колеги.

Аз не искам да изпадам в подробности, но искам да се обърна към всички: когато има заявено желание от страна на лице като д-р Чолакова, която в момента упълномощаваме, да няма допълнителни обстоятелства, които да възпрепятстват нейната инициатива и желание за работа. Заради това исках да взема думата, за да заявя, че на предишния кандидат-управител му е пречено да реализира намеренията си.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна учредителния акт на търговското дружество Център за кожно-венерически заболявания – В. Търново ЕООД, Вх. № 579 от 22.05.2012 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Да се изясним, тъй като вписваме в учредителен договор промяната на управителя. Моля за отговор от компетентно лице. Откога встъпва в длъжност д-р Чолакова? От утре, от днес или от 16 юни?

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Виждате, че е изписано в материала: до 15 юни включително управлява старият управител.

Г-н СТЕФАН СТЕФАНОВ: Имам въпрос във връзка с приложения учредителен акт на Центъра за кожно-венерически заболявания. В Глава V, чл. 19 на учредителния договор, коя е тази глава „ХУП” на Търговския закон? Това очевидно е техническа грешка и моля да се поправи!

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Началото на управлението на д-р Чолакова може да бъде решено от принципала, тъй като предизвестие може да бъде разрешено за стария управител, а по желание на принципалът може да не бъде решено, т.е. да му бъде наплатено и новият управител да започне от днешна дата.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: На заседанието на комисиите се прокрадна, че има проблем с менажирането и затова попитах. Мирослав Трифонов казва, че е решение на принципала. Важно е и друго: да не станат колизиите както при „Д-р Трейман”. Г-жа Чолакова утре отива на работа. Тя ли управлява или кой?

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: До 15 юни управлява старият управител. Тече предизвестието му преди да бъде сменен. Следващата ни сесия е на 21 юни, затова днес трябва да вземем това решение.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше и прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 262

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:

а) Чл. 14, ал.5 се изменя и добива следната редакция :

  „Чл. 14, ал.5. Великотърновски общински съвет определя за управител на Дружеството до провеждане на конкурс Д- р Теодора Цекова Чолакова с ЕГН 6406263972 с адрес гр.Велико Търново, ул. „Хан Крум”, №11, който да управлява и представлява лечебното заведение.”

б) §2 от Заключителните разпоредби се допълва и добива следното съдържание:

  „§2 Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС -гр. В. Търново № 213/14.09.2000 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС – Велико Търново № 1044/19.08.2010г., изменен и допълнен с Решение № 91/26.01.2012г. на Великотърновски общински съвет и изменен и допълнен с Решение № 262 /22.05.2012 година на Великотърновски общински съвет.”

2. Възлага на Управителя на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481 да извърши регистрация на извършените изменения в Учредителния акт на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481 приет с Решение № 213/14.09.2000г. на Обшински съвет Велико Търново, изменен и допълнен с Решение на ОбС – Велико Търново № 1044/19.08.2010г., изменен и допълнен с Решение № 91/26.01.2012г. на Великотърновски общински съвет и изменен и допълнен с Решение № 262 /22.05.2012 година на Великотърновски общински съвет.

3. Възлага на Управителя на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481 да внесе информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

Приложение: Проект на предложения за изменение и допълнение Учредителен акт на дружеството.

 

Заседанието беше закрито в 17.40 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ