Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 237

Решение № 237

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 237

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие частите от общински имот ПИ №091055 - полски път, попадащи в нов ПИ №091.090, местност „Горни хармани”, землище гр. Килифарево, останалата част от който е собственост на ЕТ „Румяна Хинкова”, ЕИК 104027031 и адрес гр. Велико Търново, ул. „Стоян Михайловски” №4, вх.В, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти в обхвата на разработка, приета с Решение №207 по протокол №19 от 21.12.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

 

2.1. Община Велико Търново прехвърля на ЕТ „Румяна Хинкова”, ЕИК 104027031 и адрес гр. Велико Търново, ул. „Стоян Михайловски” №4, вх.В, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ ПИ №091055 - полски път, с площ в размер на 780 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ попада в нов ПИ №091.090, местност „Горни хармани”, землище гр. Килифарево, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 970 лева без начислен ДДС.

2.2. ЕТ „Румяна Хинкова”, ЕИК 104027031 и адрес гр. Велико Търново, ул. „Стоян Михайловски” №4, вх.В, прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот, представляващ стар ПИ №091023, с площ в размер на   2 386 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ попада в новообразуван ПИ №091.025 – полски път и придобива статут на публична общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 260 лева без начислен ДДС.

2.3. Община Велико Търново не дължи доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка. Всички разноски по сключване на сделката – ДДС, местен данък, режийни разноски, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на ЕТ „Румяна Хинкова”, ЕИК 104027031 и адрес гр. Велико Търново, ул. „Стоян Михайловски” №4, вх.В.

2.4. ЕТ „Румяна Хинкова”, ЕИК 104027031 и адрес гр. Велико Търново, ул. „Стоян Михайловски” №4, вх.В, се задължава да изгради новообразуван ПИ №091.025 – полски път, съгласно одобрени работни проекти.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ