Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 238

Решение № 238

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 238

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

 

1. Нива с площ от 1,001 дка, четвърта категория, представляваща имот №091018, местност „Горни Хармани” землище гр. Килифарево, актуван с АОС № 3217/18.04.2006 г.

2. Нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща имот №091063, с площ от 4,054 дка, четвърта категория, местност „Кълни дол”, землище гр. Килифарево, актуван с АОС № 4883/10.05.2011 г.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 96 ал.1 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

 

1. Нива с площ от 1,001 дка, четвърта категория, представляваща имот №091018, местност „Горни Хармани” землище гр. Килифарево, актуван с АОС № 3217/18.04.2006 г.

2. Нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща имот №091063, с площ от 4,054 дка, четвърта категория, местност „Кълни дол”, землище гр. Килифарево, актуван с АОС № 4883/10.05.2011 г.

 

ІІІ. Определя начални тръжни цени, въз основа на оценки, изготвени от оценители на имоти, както следва:

 

1. За имот №091018 – в размер на 700 (седемстотин) лева без ДДС.

2. За имот №091063 – в размер на 3000 (три хиляди) лева без ДДС.

 

ІV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

     30 % от достигнатата тръжна цена да се преведат по бюджета на гр. Килифарево.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ