Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 239

Решение № 239

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 239

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ХХV от строителен квартал 49 по плана на с. Самоводене, община Велико Търново, с площ от 460 кв.м., отреден „за квартален магазин”, актуван с АОС № 4438/06.03.2008 г.

2. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД в размер на 6 440 /шест хиляди и четиристотин и четиридесет/ лева без ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

      30 % от достигнатата тръжна цена да се преведат по бюджета на с. Самоводене.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ