Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 240

Решение № 240

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти.

 

РЕШЕНИЕ № 240

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

 

1. Незастроен урегулиран поземлен имот І от кв. 113 по плана на с. Ресен, община Велико Търново, с площ от 1 800 кв.м., актуван с АОС № 5119/13.02.2012 г.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ от кв. 113 по плана на с. Ресен, община Велико Търново, с площ от 1 800 кв.м., актуван с АОС № 5120/13.02.2012 г.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ от кв. 113 по плана на с. Ресен, община Велико Търново, с площ от 1 800 кв.м., актуван с АОС № 5122/13.02.2012 г.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 96 ал.1 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

 

1. Незастроен урегулиран поземлен имот І от кв. 113 по плана на с. Ресен, община Велико Търново, с площ от 1 800 кв.м., актуван с АОС № 5119/13.02.2012 г.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ от кв. 113 по плана на с. Ресен, община Велико Търново, с площ от 1 800 кв.м., актуван с АОС № 5120/13.02.2012 г.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ от кв. 113 по плана на с. Ресен, община Велико Търново, с площ от 1 800 кв.м., актуван с АОС № 5122/13.02.2012 г.

 

ІІІ. Определя начални тръжни цени, въз основа на оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

 

1. За УПИ І кв. 113 – в размер на 7 560 (седем хиляди петстотин и шестдесет) лева без ДДС.

2. За УПИ ІІ кв. 113 – в размер на 7 560 (седем хиляди петстотин и шестдесет) лева без ДДС.

3. За УПИ ІІІ кв. 113 - 7 560 (седем хиляди петстотин и шестдесет) лева без ДДС.

 

ІV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

      30 % от достигнатата тръжна цена да се преведат по бюджета на с. Ресен.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ