Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 241

Решение № 241

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 241

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Е.ОН България мрежи” АД Горна Оряховица, чрез упълномощения си представител Мария Димитрова Михова, за промяна предназначението части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №045023, с НТП: полски път, землище с. Малки Чифлик, Община Велико Търново, с обща площ на засегнатия имот – 1 270 кв.м., дължина на трасето – 5,40 м., площ на сервитута – 10 кв.м.;

- имот №000040, с НТП: полски път, землище с. Малки Чифлик, Община Велико Търново, с обща площ на засегнатия имот – 893 кв.м., дължина на трасето – 117,40 м., площ на сервитута – 236 кв.м.;

- имот №000046, с НТП: полски път, землище с. Малки Чифлик, Община Велико Търново, с обща площ на засегнатия имот – 704 кв.м., дължина на трасето – 58,00 м., площ на сервитута – 109 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за кабелна линия 1 kV за външно подземно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ №014006, местност „Над село”, землище с. Малки Чифлик. Проектът е разгледан и приет с решение №41 по протокол №5 от 04.04.2012 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „Е.ОН България мрежи” АД Горна Оряховица, чрез упълномощения си представител Мария Димитрова Михова, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. „Е.ОН България мрежи” АД Горна Оряховица, чрез упълномощения си представител Мария Димитрова Михова, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ