Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 242

Решение № 242

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 242

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Мобилтел” ЕАД София, ЕИК 131468980, за промяна предназначението на обособена част с площ от 0,300 дка от поземлен имот №012037 по КВС на землище с. Големани, представляващ изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с обща площ от 10,971 дка, VІ категория, местност „Могилищник”, актуван с АЧОС №5016/24.11.2011 г.,

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване относно промяна предназначението на част от ПИ №012037, местност „Могилищник”, землище с. Големаните за ретранслатор – разполагане на базова станция от националната мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM/UMTS на „Мобилтел” ЕАД – решетъчна кула с обтяжка с височина 30м.; линии на застрояване - ограничителни. Проектът е разгледан и приет с решение №36 по протокол №5 от 04.04.2012 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „Мобилтел” ЕАД София, ЕИК 131468980, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. „Мобилтел” ЕАД София, ЕИК 131468980, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ