Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 243

Решение № 243

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Изкупуване на имот частна собственост

 

РЕШЕНИЕ № 243

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.3 ал.1 т.2 във връзка с чл.3 ал.2 т.1 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за закупуване със средства на Общината на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 00583.33.29 с площ 2 860 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория Х, местност „Новите лозя” по КККР на землище с. Арбанаси, собственост на Мариетка Георгиева Цончева и Галина Петкова Дочева от гр. Велико Търново, съгласно скица на поземлен имот №9447/29.12.2011 г. на СГКК Велико Търново.

2. Утвърждава експертната оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО и определя стойност за закупуване на имота в размер на 25 900 /двадесет и пет хиляди и деветстотин/ лева.

3. Всички разходи по сделката – местен данък, режийни разноски, такса вписване, стойност на експертната оценка и др., са за сметка на Мариетка Георгиева Цончева и Галина Петкова Дочева от гр. Велико Търново.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по закупуване на гореописания имот при спазване на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ