Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 245

Решение № 245

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 245

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост върху недвижими имоти, като:

 

1.1. Община В.Търново да прехвърли в собственост на Георги Симеонов Сименов само 375 кв.м. или 375/2499 ид.ч. от недвижим имот находящ се в гр. В. Търново, ПСЗ "Дълга лъка" - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХХІ-161 в стр. кв.572 целият с площ от 2 499 кв.м. с проектен идентификатор № 10447.517.191 по КККР, който имот изцяло става собственост на Георги Симеонов Симеонов с адрес гр. Велико Търново, ул. „П.К. Яворов” №25;

1.2. Георги Симеонов Сименов да прехвърли в собственост на Община В.Търново само 375 кв.м. или 375/681 ид.ч. от недвижим имот находящ се в гр. В. Търново, ПСЗ "Дълга лъка" - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХХІІ-25 в стр. кв.572 целият с площ от 681 кв.м. с проектен идентификатор № 10447.517.192 по КККР, който имот изцяло става собственост на Община Велико Търново.

 

2. Определя стойности въз основа експертната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, както следва:

- за общинско място с площ от 375 кв.м., попадащо в нов УПИ ХХХІ-161 от кв.572 - в размер на 17 400 лева без начислен ДДС;

- за част от частен имот с площ от 375 кв.м., попадаща в новообразуван УПИ ХХХІІ-25 от кв.572 – в размер на 17 400 лева без начислен ДДС.

 

3. Разликата в стойността на имотите да бъде определена след начисляване на дължим ДДС и да бъде заплатена от Георги Симеонов Симеонов с адрес гр. Велико Търново, ул. „П.К. Яворов” №25 по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Георги Симеонов Симеонов с адрес гр. Велико Търново, ул. „П.К. Яворов” №25.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ