Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 246

Решение № 246

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на годишните наемни цени на земеделските земи от Общинския поземлен фонд считано от 01.05.2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 246

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от ОПФ, Великотърновски oбщински съвет утвърждава следния годишен наем при ползване на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, считано от 01.05.2012 година, изчислен при минимална работна заплата за страната в размер на 290 лева:

 

І. При неполивни условия

Категория

Среден бонитетен бал

І

95

ІІ

85

ІІІ

75

ІV

65

V

55

45

VІІ

35

VІІІ

25

ІХ

15

Х

5

                 Наем(лв./дка)

Културен вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ниви

20,47

18,94

14,84

13,82

11,26

8,70

6,65

5,12

4,09

3,07

2. Трайни насаждения

38,56

34,50

30,44

26,38

22,32

18,26

14,20

10,15

6,09

2,03

3. Ливади

8,19

7,57

5,94

5,53

4,50

3,48

2,66

2,05

1,64

1,23

 

ІІ. При поливни условия

Категория

Среден бонитетен бал

І

95

ІІ

85

ІІІ

75

ІV

65

V

55

45

VІІ

35

VІІІ

25

ІХ

15

Х

5

                 Наем(лв./дка)

Културен вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ниви

32,75

30,30

23,75

22,11

18,01

13,92

10,64

8,19

6,55

4,91

2. Трайни насаждения

46,27

41,40

36,52

31,66

26,79

21,91

17,05

12,17

7,30

2,44

3. Ливади

13,10

12,12

9,50

8,84

7,21

5,57

4,26

3,28

2,62

1,97

           

2. Настоящото Решение отменя Решение № 1476/29.09.2011 г. на Великотърновски oбщински съвет.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ