Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 247

Решение № 247

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасета за външно ел захранване- ел кабел 1 кV и за водопровод за обект:»Складова база» в ПИ № 059011 в местност «Бамбалово дере», землище на с.Леденик.

 

РЕШЕНИЕ № 247

         

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, Великотърновски общински съвет:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел захранване, подземен ел кабел 1 кV и трасе на водопровод, захранващи обект: «Складова база» в ПИ № 059011, местност «Бамбалово дере», землище на с.Леденик, преминаващи през следните имоти:трасето на ел кабела започва от съществуващ трафопост БКТП в ПИ № 130001 – частна собственост, продължава по ПИ № 130006 – полски път, публична общинска собственост, ПИ № 000296 – полски път, публична общинска собственост и достига до ПИ № 059011; трасето на водопровода преминава през ПИ № 000296 – полски път, публична общинска собственост.

          

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ