Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 248

Решение № 248

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – парцеларен план за линейна инфраструктура за трасе на резервен ел кабел 20 кV, захранващ обект в ПИ № 103001, местност «Саламатя», землище на с.Леденик, собственост на «Булленд Инвестмънтс» АДСИЦ, София.

 

РЕШЕНИЕ № 248

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и решение № КЗЗ-02 от 12.04.2012г. на Областна дирекция ”Земеделие” Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура – трасе на резервен ел кабел 20 кV, захранващ обект в ПИ № 103001, местност «Саламатя», землище на с.Леденик, собственост на «Булленд Инвестмънтс» АДСИЦ, София, като трасето започва от БКТП в ПИ № 077027 – частна собственост и преминава през имоти ПИ № 077026 – частна собственост, ПИ № 077021 – бензиностанция, частна собственост, където има изградена тръбна канална мрежа, собственост на «Е.ОН България», продължава подземно по ПИ № 077013 – полски път, публична общинска собственост, ПИ № 0.325 – местен път, публична общинска собственост, ПИ № 0.326 – път ІV клас, публична общинска собственост, ПИ № 0.296 – местен път, публична общинска собственост, ПИ № 103.6 – полски път, публична общинска собственост и достига до БКТП в ПИ № 103001.

          

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ