Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 250

Решение № 250

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинската агенция за приватизация

 

РЕШЕНИЕ № 250

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.4, ал.4 от ЗПСК и §3, ал.1 от Правилника за дейността на ОбАП , Великотърновски общински съвет:

 

1. Изменя и допълва на второ четене Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация, както следва :

- Чл. 8, ал. 3:

Било: (3) Заседанията на Надзорния съвет се провеждат, когато са свикани по установения по горе ред и на тях присъстват четири или повече от членовете му.

Става: (3) Заседанията на Надзорния съвет се провеждат, когато са свикани по установения по горе ред и на тях присъстват пет или повече от членовете му.

 

- Чл. 9, ал. 2 :

Било: (2) Надзорният съвет приема решения, ако за тях са гласували четири или повече от членовете му.

Става: (2) Надзорният съвет приема решения, ако за тях са гласували половината плюс един от членовете на Надзорния съвет, присъстващи на заседанието.

 

- Чл.10, т.10

Било: 10.Разглежда постъпили предложения за приватизация на обособени обекти и изготвя становища и предложения до Общинския съвет.

Става: 10.Разглежда постъпили предложения за приватизация на търговски дружества с общинско участие, на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала, както и на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества, като изготвя становища и предложения до Общинския съвет.

 

- Чл. 11, ал. 3:

Било: (3) При прекратяване на трудовото правоотношение с Изпълнителния директор на ОбАП, до избора на нов, функциите му се поемат от лицето, заемащо длъжността Заместник – кмет „Евроинтеграция”.

 

Става: (3) При прекратяване на трудовото правоотношение с Изпълнителния директор на ОбАП, до избора на нов, функциите му се поемат от лицето, заемащо длъжността „Заместник – кмет „Икономическо развитие” в Община Велико Търново.

          

- § 4 от Преходните и заключителни разпоредби

           Било: § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения № 755 / 16.05.2002 г., № 19/18.12.2003 г., № 27/20.12.2007 г., № 515/19.03.2009 г., № 843/18.03.2010 г., № 69/28.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет .

            Става: § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения № 755 / 16.05.2002 г., № 19/18.12.2003 г., № 27/20.12.2007 г., № 515/19.03.2009 г., № 843/18.03.2010 г., № 69/28.12.2011 г. и № 250/ 17.05.2012 г. на Великотърновски общински съвет .

           

2. Отменя чл. 13 от Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ