Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 251

Решение № 251

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на обособена част от имуществото

на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В.Търново .

 

РЕШЕНИЕ № 251

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1.Открива процедура за приватизация на обособен обект ”Офисни помещения”, с идентификатор 10447.502.189.2.4 съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 172,90 кв.м., разположени на втори етаж от административна сграда, построена в поземлен имот с идентификатор № 10447.502.189 и с административен адрес ул.”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и право на строеж, съобразно застроената площ върху поземления имот, представляващ обособена част от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново.

2.Забранява извършването на разпоредителни сделки с обособения обект и дълготрайни активи на обекта, сключването на договори за наем, за съвместна дейност, за обезпечаване на вземания, които имат за предмет обособения обект по т. 1, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ