Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 20 от 22.05.2012 г. Решение № 261

Решение № 261

Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общински съвет,

проведено на 22.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на договор за управление, сключен между Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД и Община Велико Търново и определяне на Управител на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД.

 

РЕШЕНИЕ № 261

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл. 55, ал.1, т.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Раздел VІІ, т.3 от Договора за управление/ 19.12.2011г./ прекратява договора за управление с Д- р Силвия Димова Горанова с ЕГН 7309191410, Управител на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481, сключен между него и Община Велико Търново/19.12.2011г./ считано от 15.06.2012г.       

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, не освобождава от отговорност Д-р Силвия Димова Горанова.

 

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.14, ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, определя за Управител на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481 - Д- р Теодора Цекова Чолакова с ЕГН 6406263972, л.к.№ 64015505, издадена на 26.09.2011г. от МВР-гр.Велико Търново, с адрес гр.Велико Търново, ул. „Хан Крум”, №11 с диплома за завършено висше образование, Серия А, №000184, издадена на 07.12.1991, рег. № 002374. от ВМИ-Плевен, специалност „Кожни и венерически болести”, свидетелство , Серия АС, №005064, издадено от Медицински университет – София на 02.07.1998, рег. № 003179.

 

4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление с лицето, определено по т.3. за срок до провеждане на конкурс.

 

5.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481.

 

6.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново на следващо заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ