Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 20 от 22.05.2012 г. Решение № 262

Решение № 262

Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общински съвет,

проведено на 22.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Промяна на Учредителния акт на търговското дружество „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481, 100% общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 262

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:

а) Чл. 14, ал.5 се изменя и добива следната редакция :

  „Чл. 14, ал.5. Великотърновски общински съвет определя за управител на Дружеството до провеждане на конкурс Д- р Теодора Цекова Чолакова с ЕГН 6406263972 с адрес гр.Велико Търново, ул. „Хан Крум”, №11, който да управлява и представлява лечебното заведение.”

б) §2 от Заключителните разпоредби се допълва и добива следното съдържание:

  „§2 Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС -гр. В. Търново № 213/14.09.2000 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС – Велико Търново № 1044/19.08.2010г., изменен и допълнен с Решение № 91/26.01.2012г. на Великотърновски общински съвет и изменен и допълнен с Решение № 262 /22.05.2012 година на Великотърновски общински съвет.”

 

2. Възлага на Управителя на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481 да извърши регистрация на извършените изменения в Учредителния акт на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481 приет с Решение № 213/14.09.2000г. на Обшински съвет Велико Търново, изменен и допълнен с Решение на ОбС – Велико Търново № 1044/19.08.2010г., изменен и допълнен с Решение № 91/26.01.2012г. на Великотърновски общински съвет и изменен и допълнен с Решение № 262 /22.05.2012 година на Великотърновски общински съвет.

      

3. Възлага на Управителя на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481 да внесе информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

Приложение: Проект на предложения за изменение и допълнение Учредителен акт на дружеството.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

        /Диляна Милева /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (uchreditelen_akt_KVZ.pdf)uchreditelen_akt_KVZ.pdf[Проект на предложения за изменение и допълнение Учредителен акт на дружеството]81 Kb