Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 21-во заседание - 21.06.2012 г. (проект)

Дневен ред на 21-во заседание - 21.06.2012 г. (проект)

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на двадесет и първо заседание, което да се проведе на 21.06.2012 г. /четвъртък/, от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Утвърждаване на промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2012 година и по Инвестиционна програма на Община Велико Търново за 2012 година, Вх. № 804/11.06.2012 г.

2. Съгласие за осигуряване на Съфинансиране на проект на Община Велико Търново по Националната схема за зелени инвестиции на Национален доверителен екологичен фонд, Вх. № 790/07.06.2012 г.

3. Приемане на Решение за съгласие за кандидатстване от Община Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Вх. № 775/07.06.2012 г.

4. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г., Вх. № 769/04.06.2012 г.

5. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Вх. № 813/15.06.2012 г.

6. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, Вх. № 805/11.06.2012 г.

7. Питане от Стефан Тодоров Стефанов, Вх. № 582/26.03.2012 г.

8. Питане от Николай Илчев Илиев, Вх. № 619/04.04.2012 г.

9. Питане от Румен Димитров и Мариян Кенаров, Вх. №696/26.04.2012 г.

10. Питане от Румен Димитров и Мариян Кенаров, Вх. № 773/06.06.2012 г.

11. Питане от Стоян Витанов, Вх. № 772/05.06.2012 г.

12. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 777/07.06.2012 г.

13. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 784/07.06.2012 г.

14. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 783/07.06.2012 г.

15. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шемшево, Вх. № 794/08.06.2012 г.

16. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ветринци, Вх. № 795/08.06.2012 г.

17. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 776/07.06.2012 г.

18. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 781/07.06.2012 г.

19. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 782/07.06.2012 г.

20. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот публична общинска собственост, Вх. № 798/08.06.2012 г.

21. Проект за ПУП – парцелен план за пътна връзка, гр. Килифарево, Вх. № 741/10.05.2012 г.

22. Проект за ПУП – парцелен план за трасе на външен водопровод, гр. Килифарево, Вх. № 779/07.06.2012 г.

23. Одобряване на проект за ПУП, Вх. № 785/07.06.2012 г.

24. Одобряване на проект за ПУП – план за застрояване, Вх. № 780/07.06.2012 г.

25. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 801/11.06.2012 г.

26. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 802/11.06.2012 г.

27. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 803/11.06.2012 г.

28. Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване на процедура за приватизация на обособениобекти, Вх.  № 808/13.06.2012 г.

29. Приемане на анализ на правното състояние, цени и начин на приватизация на обособен обект, Вх. № 809/13.06.2012 г.

30. Намаляване началните цени и определяне начин на приватизация на общински нежилищни имоти, Вх. № 810/13.06.2012 г.

31. Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2012 година, Вх. № 811/13.06.2012 г.

32. Продажба на ДМА на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман“ ЕООД, Вх. № 797/08.06.2012 г.

33. Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурс за избор на управител и завъзлагане на управлението на общинско лечебно за болнична помощ-еднолично търговско дружество, Вх. № 778/07.06.201 г

34. Прекратяване на конкурс за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение за болнична помощ –еднолично търговско дружество, Вх. № 788/07.06.2012 г.

35. Включване на ОУ „Неофит Рилски“ гр. Килифарево в списъка на защитени училища, Вх. № 786/07.06.2012 г.

36. Включване на ОУ „П. Р. Славейков“ с. Церова кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 774/07.06.2012г.

37. Приемане график на заседанията на ВТОбС за II-ро полугодие на 2012 година, Вх. № 791/08.06.2012 г.

38. Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР -1924“ АД, гр. Велико Търново на 12.07.2012 г., Вх. № 811/13.06.2012 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ