Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 263

Решение № 263

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2012 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 263

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет:

 

Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2012 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

 

 

 

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

 

 

 

 

 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

 

 

2400

-275

-275

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

-295

-295

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-295

-295

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

 

2408

20

20

-Дирекция "Образование"

 

 

 

20

20

Други неданъчни приходи

 

 

3600

197

197

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

 

3611

93

93

-Дирекция "Образование"

 

 

 

93

93

- Други неданъчни приходи

 

 

3619

104

104

-Дирекция "Образование"

 

 

 

104

104

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

78

78

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

 

4501

78

78

-Дирекция "Образование"

 

 

 

78

78

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

0

0

 

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

 

 

2400

302

302

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

98

98

-Дирекция "Образование"

 

 

2404

16

16

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

2404

82

82

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

 

2408

204

204

-Дирекция "Образование"

 

 

 

204

204

Други неданъчни приходи

 

 

3600

-18

-18

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)

3601

-18

-18

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-18

-18

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-98

-98

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-98

-98

-Дирекция "Образование"

 

 

3702

-16

-16

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

3702

-82

-82

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

1 885

1 885

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

 

4501

1 885

1 885

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

 

1 885

1 885

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

2 071

2 071

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

2 071

2 071

 

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

 

 

 

 

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Трансфери м/у извънбюдж.сметки

 

6200

5 906

5 906

получени трансфери /+/

 

 

6201

5 906

5 906

- Дирекция "Образование"

 

 

6201

5 906

5 906

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

5 906

5 906

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

7 977

7 977

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

7 977

7 977

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

 

1. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

               подпомагане и заетостта

 

 

 

0 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-3 489 лв

 

 

Център за социални услуги

 

 

3 489 лв

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

0 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

 

 

 

1. Функция 1 Общи държавни служби

 

 

 

-55 582 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

-55 582 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

 

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

18 709 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

12 811 лв

 

 

Дирекция "Образование и наука"

 

5 898 лв

 

 

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

 

26 885 лв

Група 3 Култура

 

 

 

 

26 885 лв

 

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и КИН"

 

 

26 885 лв

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

-9 988 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

1. Функция 1 Общи държавни служби

 

 

 

-310 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

-310 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

 

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

 

 

 

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

 

 

 

25 000 лв

Група 5 Защита на населението, упр. и дейн. при СБА

 

25 000 лв

 

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

25 000 лв

 

 

3. Функция 3 Образование

 

 

 

 

504 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

 

504 лв

 

 

4. Жилищно строителство, БКС и опазване

 

 

 

 

   на околната среда

 

 

 

 

 

0 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

 

 

-50 000 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-50 000 лв

 

Група 2 Опазване на околната среда

 

 

50 000 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

50 000 лв

 

 

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

 

-62 811 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

 

 

16 740 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

300 лв

 

 

Дирекция "Образование и наука"

 

7 600 лв

 

 

ОП "Спортни имоти"

 

 

 

8 840 лв

 

 

Група 3 Култура

 

 

 

 

-79 551 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-79 551 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

 

 

55 582 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

 

 

55 582 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

55 582 лв

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

17 965 лв

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

7 977 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

7 977 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение;

3. Променя Приложение 16 от Решение №101/16.02.2012 година, съгласно Приложение   №2 към настоящото Предложение.

4. Допълва Приложение 13 от Решение №101/16.02.2012 година, считано от 01.05.2012 година, както следва:

ІІ. Второстепенни разпоредители:

37. ОП "Горско стопанство"

3. Променя Приложение 14 от Решение №101/16.02.2012 година, както следва:

 

Било:

4. Масов спорт

 

 

  35 000 лв

7. Годишен награден фонд за Спортист на годината

   5 000 лв

 

 

Става:

 

4. Масов спорт

  33 000 лв

7. Годишен награден фонд за Спортист на годината

   7 000 лв

 

Средствата са предназначени за награда на ХК "Етър - 64" за постигнати много добри резултати в първенствата за подрастващи и приноса на клуба за издигане престижа на Великотърновския спорт.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (263-prilojenie1.pdf)Приложение № 1[ ]135 Kb
Изтегляне на файла (263-prilojenie2.pdf)Приложение № 2[ ]46 Kb