Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 265

Решение № 265

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за съгласие за кандидатстване от Община Велико Търново по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 “Помощ в дома” за създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Велико Търново, приемане на Методика за формиране и заплащане на потребителска такса за предоставяните социални услуги от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Велико Търново и приемане на Решение за съгласие за осигуряване на устойчивост на финансираните със средства от безвъзмездната финансова помощ дейности на Звеното за услуги в домашна среда

 

РЕШЕНИЕ № 265

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.6, ал. 1, б. „в” от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и в изпълнение на Насоки за кандидатстване по ОП „РЧР”, схема BG 051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие за създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Велико Търново по Проект “За по-добър живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”.

2. Приема Методика за формиране и заплащане на потребителска такса за предоставяните социални услуги от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Велико Търново по Проект “За по- добър живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”.

3. Дава съгласие за осигуряване на устойчивост на финансираните със средства от безвъзмездната финансова помощ дейности на Звеното за услуги в домашна среда, като запази дейността на създаденото Звено за услуги в домашна среда за срок не по - малък от една година от датата на одобрение на окончателния доклад по приключилия проект. Финансирането да бъде осигурено от собствени приходи, а при нужда от други социални услуги, финансирани с местни приходи.

     

Приложение: Методика за формиране и заплащане на потребителска такса за предоставяните социални услуги от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Велико Търново.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ